Czech Polish Germany English

A.3. Doplňující údaje
A.3.1. Kontaktní místa pro získání informací a seznamy pořizovatelů POP a kompetentních úřadů
A.3.1.1. Kontaktní místa a postupy pro získání základní dokumentace a informací o etapách zpracování Plánu oblasti povodí Odry a Plánu oblasti povodí Odry
A.3.1.2. Kontaktní místa pro získání informací o aktuálních sledovaných údajích z programů pro zjišťování a hodnocení stavu vod
A.3.1.3. Seznam kompetentních úřadů
A.3.1.4. Seznam pořizovatelů POP a příslušných správních úřadů
A.3.2. Opatření uskutečněná pro informování veřejnosti o zjišťování a hodnocení stavu vod a souhrn jejich výsledků a změn provedených v jejich důsledku v plánu
A.3.2.1. Získávání informací o monitoringu stavu vod v oblasti povodí Odry

nahoru

A.3. Doplňující údaje

nahoru

A.3.1. Kontaktní místa pro získání informací a seznamy pořizovatelů POP a kompetentních úřadů

nahoru

A.3.1.1. Kontaktní místa a postupy pro získání základní dokumentace a informací o etapách zpracování Plánu oblasti povodí Odry a Plánu oblasti povodí Odry

Kontaktní místa a postupy pro získání základní dokumentace a informací o etapách zpracování POP Odry

I.etapa – Přípravné práce pro Plán oblasti povodí Odry

Časový plán a program prací pro Plán oblasti povodí Odry (dále ČP)

 • ČP byl zveřejněn ke dni 1.1.2006.
 • Podávání připomínek k ČP bylo ukončeno k 1.7.2006.

Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami (dále přehled)

 • Přehled byl zveřejněn ke dni 1.4.2007.
 • Podávání připomínek k přehledu bylo ukončeno k 1.10.2007.

Oznámení koncepce dle § 10 c), zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

 • Zveřejnění informace o oznámení bylo provedeno ke dni 13.3. 2007.
 • Podávání písemných vyjádření bylo možné do 20 dnů ode dne zveřejnění.

Kontaktní místa pro získání základní dokumentace a informací o I. etapě zpracování POP Odry:

 • Zveřejnění a vystavení Časového plánu a programu prací a Předběžného přehledu významných problémů pro Plán oblasti povodí Odry a podávání připomínek k nim – blíže viz Tab. A.3.1.
 • Oznámení koncepce dle zákona č. 100/2001 Sb.:
  • zjišťovací řízení bylo zahájeno zveřejněním informace o oznámení koncepce na úředních deskách Moravskoslezského a Olomouckého kraje (viz odstavec a) výše).
  • Informace byla rovněž zveřejněna na úředních deskách dotčených obcí s rozšířenou působností a v Informačním systému SEA (http://www.ceu.cz/EIA/SEA), kód koncepce MZP060K.
  • písemné vyjádření k oznámení bylo možno zasílat na:
   Ministerstvo životního prostředí - adresa viz Tab. A.3.2:

II.etapa – Návrh POP Odry

Kontaktní místa pro získání základní dokumentace a informací o II.etapě POP Odry – Návrhu Plánu oblasti povodí Odry:

Krajské úřady MS kraje, Ol kraje, Povodí Odry, s.p. – adresy a spojení viz Tab. A.3.1

Vystavení k veřejnému nahlédnutí v elektronické podobě:

 • Portál veřejné správy http://portal.gov.cz – sekce Zemědělství, dále sekce Povinně zveřejňované informace na úvodní stránce Portálu.

III.etapa – Konečný návrh POP Odry

Kontaktní místa pro získání základní dokumentace a informací o III.etapě POP Odry – Konečném návrhu Plánu oblasti povodí Odry:

Zveřejnění schváleného POP Odry po dobu jeho platnosti v písemné podobě:

Krajské úřady MS kraje, Ol kraje, Povodí Odry, s.p. – adresy a spojení viz Tab. A.3.1

Zveřejnění schváleného POP Odry po dobu jeho platnosti v elektronické podobě:

 • Portál veřejné správy http://portal.gov.cz – sekce Zemědělství, dále sekce Povinně zveřejňované informace na úvodní stránce Portálu.

Přehled kontaktních míst a postupů pro získávání informací o etapách zpracování Plánu oblasti povodí (POP) Odry je uveden v tabulce A.3.1.

Popis podniknutých kroků pro seznámení veřejnosti se zpracováním POP Odry

 • Povinně zveřejňované informace
  Dle § 25, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění a § 10, odst.4-6, vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod byl zveřejněn Časový plán a program prací pro Plán oblasti povodí Odry a o tomto zveřejnění bylo vydáno oznámení, které bylo vyvěšeno na úředních deskách Krajských úřadů Moravskoslezského a Olomouckého kraje a na úředních deskách dotčených obcí.
  Dle § 25, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění a § 10, odst.4-6, vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod, byl zveřejněn Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami v oblasti povodí Odry a o tomto zveřejnění bylo vydáno oznámení, které bylo vyvěšeno na úředních deskách Krajských úřadů Moravskoslezského a Olomouckého kraje a na úředních deskách dotčených obcí.
  Dle § 25, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění a § 12, vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod, byl zveřejněn Návrh Plánu oblasti povodí Odry v termínu od 1.7.2008 do 1.1.2009. Podávání připomínek k návrhu Plánu oblasti povodí Odry bylo možné po dobu jeho zveřejnění t.j od 1.7.2008 do 1.1.2009.
 • Další kroky pro informování veřejnosti
  Pro informovanost veřejnosti byly ze strany pořizovatelů Plánu podniknuty tyto další aktivity:
  • Informační brožura, vydávaná vždy 1 x ročně státním podnikem Povodí Odry.
  • Vystavené postery na Krajských úřadech Moravskoslezského a Olomouckého kraje.
  • Inzeráty v regionálním tisku (Krajské informační noviny – měsíčník Moravskoslezský kraj, Jesenický týdeník).
  • Semináře pro zastupitele krajů, vodoprávní úřady a veřejnost.
  • Internet – zveřejňování informací na webových stránkách státního podniku Povodí Odry
   (http://www.povodiodry.cz/planovani/cz).

Subjekty zajišťující podniknuté kroky – Krajské úřady MS kraje, Ol kraje, Povodí Odry, s.p. – adresy a spojení viz Tab.3.1:

Kdy byly uvedené kroky podniknuty

 • V roce 2004 informace o přípravných pracích Plánu oblasti povodí Odry.
 • V roce 2005 informace o zahájení prací na Plánu oblasti povodí Odry.
 • V roce 2006 informace o Plánování v oblasti povodí a o Protipovodňových opatřeních v povodí Odry.
 • V roce 2007 informace o pokračování prací na Plánu oblasti povodí Odry a o posuzování vlivu koncepce na životní prostředí.
 • Od 1.1.2006 zveřejnění Časového plánu a programu prací pro Plán oblasti povodí Odry a po dobu 6 měsíců možnost k této části plánu podávat připomínky na místa, uvedená ve zveřejnění.
 • Od 1.3.2007 zjišťovací řízení podle § 10d), zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a po dobu 20 dnů ode dne zveřejnění možnost podávání připomínek na Ministerstvo životního prostředí.
 • Od 1.4.2007 zveřejnění Předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami v oblasti povodí Odry a po dobu 6 měsíců možnost k této části plánu podávat připomínky na místa, uvedená ve zveřejnění.
 • Od 1.7.2008 do 1.1.2009 zveřejnění Návrh Plánu oblasti povodí Odry, podávání připomínek k návrhu Plánu oblasti povodí Odry bylo možné po dobu jeho zveřejnění t.j. Od 1.7.2008 do 1.1.2009

Seznam pořizovatelů plánu oblasti povodí Odry

Pořizovatelem Plánu oblasti povodí Odry je

 • Povodí Odry, státní podnik

ve spolupráci s:

 • Krajským úřadem Moravskoslezského kraje
 • Krajským úřadem Olomouckého kraje

Tab. A.3.1 Přehled kontaktních míst a postupů pro získávání informací o Plánu oblasti povodí Odry
Tab. A.3.1	Přehled kontaktních míst a postupů pro získávání informací o Plánu oblasti povodí Odry

nahoru

A.3.1.2. Kontaktní místa pro získání informací o aktuálních sledovaných údajích z programů pro zjišťování a hodnocení stavu vod

Zveřejňování zjištěných hodnot v rámci provozního monitoringu se řídí vyhláškou č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy.

Zveřejňování výstupů monitoringu se řídí požadavky jednotlivých předpisů upravujících dílčí monitorovací programy, jenž jsou součástí provozního monitoringu oblasti povodí. Zveřejňování dle požadavků Rámcové směrnice je upraveno článkem 14 této směrnice a § 25, vodního zákona, podle nichž musí být výstupy jednotlivých etap tvorby plánu oblasti povodí k dispozici veřejnosti k připomínkám.

Kontaktní místa pro získávání informací:

 • Povodí Odry, státní podnik, – adresa a spojení viz Tab.A.3.1
 • Český hydrometeorologický ústav – úsek hydrologie, – adresa a spojení viz Tab.A.3.3

Zřizovatelem ČHMÚ je Ministerstvo životního prostředí ČR

- gestorem Vodohospodářského informačního portálu VODA je Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s dalšími ústředními vodoprávními úřady ČR, tj. Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem dopravy a Ministerstvem obrany, v koordinaci s Ministerstvem informatiky. Prostřednictvím jednotných, přehledných a snadno dostupných aplikací zde zmiňované resorty prezentují široké veřejnosti věrohodné informace o vodním hospodářství a tak přispívají k její lepší a včasné informovanosti.

nahoru

A.3.1.3. Seznam kompetentních úřadů

Kompetentní úřady ve smyslu čl. 3 odst. 2 a přílohy I Rámcové směrnice se dělí na:

 • centrální s celostátní působností
  Ministerstvo zemědělství ČR -, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, tel.: 221 811 111
  fax: 224 810 478 , e-mail: posta@mze.cz

  Ministerstvo životního prostředí ČR - Vršovická 65 180 01 Praha 10, tel.: 267 121 111
  fax: 267 310 308 e-mail: info@env.cz
   
 • krajské s regionální působností
  Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28.října 117;, 702 18 Ostrava, tel.: 595 622 222, fax: 595 622 126
  e-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz

  Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
  , Jeremenkova 40 a),b); 779 11 Olomouc, tel.: 585 508 111, fax: 585 508 111
  e-mail: podatelna@kr-olomoucky.cz
nahoru

A.3.1.4. Seznam pořizovatelů POP a příslušných správních úřadů

I. Pořizovatel Plánu oblasti povodí Odry

Povodí Odry, státní podnik - adresa a spojení viz Tab. A.3.1

Povodí Odry, s.p., jako správce povodí Odry, je pořizovatelem Plánu oblasti povodí Odry ve spolupráci s Krajskými úřady Moravskoslezského a Olomouckého kraje a s ústředními vodoprávními úřady. Plán oblasti povodí má 3 etapy, zpracování každé etapy se konzultoval s ostatními správci povodí, krajskými úřady příslušnými v oblasti povodí, se správními úřady pro územní plánování a Českou inspekcí životního prostředí. Plány oblasti povodí podléhají posuzování vlivů na životní prostředí.

Povodí Odry, státní podnik, jako pořizovatel plánu oblasti povodí při zpracování plánu průběžně eviduje a ukládá dokumenty související se zpracováním Plánu oblasti povodí Odry a dokumentující postup jeho zpracování včetně výsledných dokumentů z jednotlivých etap prací a projednávání. Dokumenty, použité pro zpracování Plánu oblasti povodí Odry, jsou po dobu přípravy, zpracování, schvalování a platnosti plánu oblasti povodí veřejně přístupné k nahlédnutí u pořizovatele plánu – Povodí Odry, státní podnik.

Plány oblastí povodí budou přezkoumány a aktualizovány každých 6 let ode dne jejich schválení, přičemž při aktualizaci se postupuje stejně jako při jejich pořizování.

II. Krajské úřady

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
- adresa a spojení viz seznam kompetentních úřadů výše

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
- adresa a spojení viz seznam kompetentních úřadů výše

Krajské úřady ve smyslu § 107, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění spolupracují s ústředními vodoprávními úřady a správci povodí při pořizování plánů oblastí povodí a jejich plnění. Krajské úřady si mohou pro zajištění spolupráce na plánech oblastí povodí a při provádění kontroly plnění plánů oblastí povodí vyžádat spolupráci odborných subjektů, subjektů sledujících jakost a zdravotní nezávadnost vod, orgánů ochrany přírody, sdružení občanů působících na úsecích ochrany životního prostředí, rybářství, vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací a popřípadě dalších orgánů.

III. Ústřední vodoprávní úřady

Ministerstvo zemědělství ČR, - adresa a spojení viz seznam kompetentních úřadů výše

Ministerstvo zemědělství vykonává působnost ústředního vodoprávního úřadu, není-li zákonem o vodách (§ 108) stanoveno jinak. V rámci této působnosti spolupracuje se správci povodí a krajskými úřady při pořizování plánů oblastí povodí.

Ministerstvo životního prostředí ČR- adresa a spojení viz seznam kompetentních úřadů výše

Ministerstvo životního prostředí vykonává působnost ústředního vodoprávního úřadu ve věcech uvedených v § 108, odst.2, zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění. V rámci této působnosti spolupracuje se správci povodí a krajskými úřady při pořizování plánů oblastí povodí.

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám.4;, 128 01…Praha 2, tel.:…224 971 111
fax:…224 972 111; e-mail: mzcr@mzcr.cz

Ministerstvo zdravotnictví vykonává působnost ústředního vodoprávního úřadu ve věcech uvedených v § 108, odst. 3, zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění a to ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ve věcech stanovení povrchových vod využívaných ke koupání. V rámci této působnosti spolupracuje se správci povodí a krajskými úřady při pořizování plánů oblastí povodí.

Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/1; P.O.Box 9
110 15 Praha 1; tel.: 972 211 111 (ústředna); fax:972 231 184, e-mail: posta@mdcr.cz

Ministerstvo dopravy vykonává působnost ústředního vodoprávního úřadu ve věcech uvedených v § 108, odst.4, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění a to ve věcech užívání povrchových vod k plavbě. V rámci této působnosti spolupracuje se správci povodí a krajskými úřady při pořizování plánů oblastí povodí.

Ministerstvo obrany ČR Tychonova 1, 160 01…Praha 6, tel.: 973 201 111 (ústředna)
e-mail: posta@army.cz

Ministerstvo obrany vykonává působnost Ústředního vodoprávního úřadu ve věcech, v nichž je založena působnost újezdních úřadů podle § 105, odst. 3.

IV. Ústřední správní úřad pro územní plánování (dotčený orgán st. správy)

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR), Staroměstské nám.6, 110 15 Praha 1,
tel.:…224 861 111, e-mail: info@mmr.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj je ve smyslu § 14, odst. 1, zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (kompetenční zákon), ústředním orgánem státní správy ve věcech územního plánování.

Ministerstvo obrany ČR, - adresa a spojení viz seznam kompetentních úřadů výše

Ministerstvo obrany je pořizovatelem územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů na území vojenských újezdů.

V. Ústřední správní úřad v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí ČR, - adresa a spojení viz seznam kompetentních úřadů výše

Ministerstvo životního prostředí je ústředním správním orgánem v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění a v této oblasti vykonává vrchní státní dozor. Dále je ústředním orgánem státní správy na úseku ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.

Seznam kompetentních a ostatních dotčených správních úřadů pro plánování v oblasti povodí Odry je přehledně sestaven do tabulky A.3.2, tabulka A.3.3 obsahuje seznam odborných subjektů a správních úřadů řízených kompetentními úřady.

Tab. A.3.2 Seznam kompetentních a ostatních dotčených správních úřadů pro plánování v oblasti povodí Odry
Tab. A.3.2	Seznam kompetentních a ostatních dotčených správních úřadů pro plánování v oblasti povodí Odry

Tab. A.3.3 Odborné subjekty a správní úřady řízené kompetentními a ostatními správními úřady
Tab. A.3.3	Odborné subjekty a správní úřady řízené kompetentními a ostatními správními úřady

Vztah k mezinárodnímu povodí

Oblast povodí Odry je součástí jednoho ze tří hlavních povodí České republiky a současně národní částí mezinárodní oblasti povodí Odry, patřící do úmoří Baltského moře.

Plán oblasti povodí Odry bude poskytnut v Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním (MKOO) s cílem vypracování jednotného mezinárodního plánu povodí. MKOO vznikla na základě dohody ze dne 11.4.1996 mezi vládami České republiky, Polské republiky, Spolkové republiky Německo a Evropského společenství. Cílem dohody je spolupráce na zlepšení ekologického stavu Odry a Štětínské zátoky, včetně jejich povodí, s úmyslem zabránit dalšímu znečišťování těchto vod a ve snaze trvale snižovat zatížení Baltského moře. K dosažení těchto cílů vypracují smluvní strany v rámci komise společné akční programy, včetně časových plánů pro jejich realizaci.

Plán oblasti povodí Odry (úroveň C) je součástí Plánu národní části mezinárodního povodí Odry za ČR (úroveň B) a takto i součástí Mezinárodního plánu povodí Odry (úroveň A).

Koordinace Plánu oblasti povodí Odry v rámci České republiky

Strategickým dokumentem pro plánování v oblasti vod je Plán hlavních povodí České republiky, který stanoví rámcové cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami, pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů, které vycházejí z cílů ochrany vod podle § 23a, odst.1, vodního zákona pro trvale udržitelné užívání těchto vod, pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability.

Plán hlavních povodí, jehož pořizovatelem je Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 23. 5. 2007 č. 562, závazná část tohoto plánu byla vyhlášena nařízením vlády č. 262/2007 Sb., ze dne 3.10.2007.

Tato závazná část Plánu hlavních povodí ČR stanoví

 • cíle a opatření v ochraně vod jako složky životního prostředí
 • cíle a opatření v ochraně před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod
 • cíle a opatření ve vodohospodářských službách
 • souhrn opatření k realizaci včetně strategie jejich financování
 • požadavky na zpracování plánů oblastí povodí

Při zpracování plánů oblastí povodí se vycházelo z této závazné části a z vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod.

Na podporu zpracování plánů oblastí povodí byly zřízeny tyto komise:

Komise pro plánování v oblasti vod byla ustavena Ministerstvem zemědělství v r. 2003. Koordinovala činnost plánování vod na národní úrovni, projednávala a schvalovala postupy, metodiky a dokumenty procesu plánování, které pak byly využity pro konkrétní činnosti zpracování plánů. Úkolem komise bylo napomáhat institucím zapojeným v procesu plánování.

Členy komise byli nejen zástupci ústředních vodoprávních úřadů, krajských úřadů, krajů, pořizovatelů plánů oblasti povodí, ale i zástupci ostatních zainteresovaných subjektů, včetně odborných a nevládních organizací.

Na úrovni pořizovatele Plánu oblasti povodí Odry byla ustavena Komise pro oblast povodí Odry, jako poradní orgán pořizovatele. Účelem této komise bylo řízení plánování, koordinace a spolupráce na úrovni oblasti povodí a poskytování podkladů. Komise byla složena ze:

 • správce povodí Odry – Povodí Odry, státní podnik;
 • zastupitelů Moravskoslezského a Olomouckého kraje;
 • zástupců krajských úřadů Moravskoslezského a Olomouckého kraje;
 • zástupců Ministerstva životního prostředí, Českého hydrometeorologického ústavu, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, Českého rybářského svazu, Světového fondu na ochranu přírody (WWF), Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním, České inspekce životního prostředí, Krajské hygienické stanice;
 • správců toků (Zemědělské vodohospodářská správa, Lesy ČR);
 • zástupců významných podniků (SmVaK Ostrava, a.s., ArcelorMittal Ostrava a.s., OKD, a.s.).
nahoru

A.3.2. Opatření uskutečněná pro informování veřejnosti o zjišťování a hodnocení stavu vod a souhrn jejich výsledků a změn provedených v jejich důsledku v plánu

Podle požadavku Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. října 2000 na zapojení veřejnosti a zainteresovaných subjektů do plánování v oblasti vod, dále ve smyslu ustanovení hlavy IV, § 23 až 26, zákona o vodách č. 254/2001 Sb., vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod a s odkazem na Společnou strategii k implementaci Rámcové směrnice a Strategii zapojení veřejnosti do procesu plánování v oblasti vod byly veřejnosti předloženy výsledky jednotlivých etap plánu oblasti povodí a k předloženým podkladům byla poskytnuta šestiměsíční lhůta pro připomínky.

I. Přípravné práce pro Plán oblasti povodí Odry

 • Časový plán a program prací pro Plán oblasti povodí Odry (dále ČP)

byl zveřejněn ke dni 1.1.2006 s možností podávání připomínek veřejností po dobu 6 měsíců ode dne zveřejnění.

Ve stanovené lhůtě tj. od 1.1. 2006 do 1.7. 2006 nebyly podány žádné připomínky, a proto ČP nebyl upravován. Dále byl ČP zaslán ke stanovisku ústředním vodoprávním úřadům a ústřednímu správnímu úřadu pro územní plánování, dle připomínek MZe byl upraven (ostatní subjekty připomínky neměly) a poté dne 25.10.2006 schválen Krajským úřadem Olomouckého kraje a dne 10.11.2006 Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

 • Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami (dále přehled)

byl zveřejněn ke dni 1.4.2007 s možností podávání připomínek veřejností po dobu 6 měsíců ode dne zveřejnění.

Do předběžného přehledu významných problémů byly také zapracovány názory veřejnosti na jednotlivé vodohospodářské problémy, získané z vyhodnocení dotazníku široké veřejnosti.

Ve stanovené lhůtě, tj. od 1.4. 2007 do 1.10.2007, byly podány připomínky pěti institucemi:

Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Poodří, Městským úřadem Odry, odbor životního prostředí, Občanským sdružením Ochrana vod, pracovní skupinou v rámci projektu WAREMA „Poodří pro Život“ a Sdružením Arnika – program Ochrana přírody.

Připomínky byly pořizovateli plánu vypořádány a dokument byl upraven. Dále byl přehled zaslán ke stanovisku ústředním vodoprávním úřadům a ústřednímu správnímu úřadu pro územní plánování, dle připomínek byl upraven a poté schválen Krajským úřadem Olomouckého kraje a Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

 • Oznámení koncepce dle § 10 c), zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Zveřejnění informace o oznámení bylo provedeno ke dni 13.3. 2007, podávání písemných vyjádření bylo možné do 20 dnů ode dne zveřejnění.

II. Návrh plánu oblasti povodí Odry

Návrh plánu oblasti povodí Odry, zpracovaný dle požadavků závazné části Plánu hlavních povodí ČR, vyhlášené nařízením vlády č. 262/2007 Sb., a dle přílohy č. 2, vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod v platném znění byl po schválení územně příslušnými krajskými úřady předložen k připomínkám veřejnosti – podle schváleného časového plánu ke dni 1.7.2008. K návrhu plánu oblasti povodí byl přiložen stručný souhrn, který umožní porozumět jeho odbornému obsahu a přiblížit význam navrhovaných opatření. Ke zveřejněnému návrhu plánu oblasti povodí Odry se mohly podávat připomínky k jeho obsahu nebo k navrhovaným cílům a způsobům jejich dosažení po dobu 6 měsíců ode dne zveřejnění t.j. do 1.1.2009.

Vyhodnocení podaných připomínek bylo zpracováno do 60 dnů po uplynutí lhůty k podávání připomínek ve formě zprávy s přehledem podaných připomínek a změnami, které byly v jejich důsledku provedeny v návrhu plánu oblasti povodí Odry. Tato zpráva byla zveřejněna po dobu 30 dnů, a to od 16.2.2009.

Návrh plánu oblasti povodí, upravený podle vyhodnocení připomínek, byl předložen ke stanovisku ústředním vodoprávním úřadům a ústřednímu správnímu úřadu pro územní plánování, po jejich souhlasném stanovisku byl návrh plánu předložen ke schválení příslušným krajským úřadům a po jejich schválení příslušnému úřadu dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí.

III. Konečný návrh Plánu oblasti povodí Odry

byl zpracován na základě výsledků schválení návrhu plánu oblasti povodí příslušnými krajskými úřady a stanovisek příslušného úřadu dle výše uvedeného zákona č. 100/2001 Sb. Konečný návrh plánu byl předložen ke schválení příslušným krajům spolu se zprávou o vyhodnocení připomínek, stanoviskem příslušného úřadu dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, zprávou o zahrnutí požadavků a podmínek obsažených ve stanovisku tohoto úřadu a s návrhem závazných částí Plánu oblasti povodí Odry.

Schválený Plán oblasti povodí Odry byl zpřístupněn veřejnosti po dobu jeho platnosti v listinné podobě u příslušných krajských úřadů, jejichž územní působnosti se plán týká a u Povodí Odry, státní podnik, a v elektronické podobě na Portálu veřejné správy.

Způsoby informování veřejnosti

 • Dokumenty jednotlivých etap - částí Plánu oblasti povodí Odry,
  byly zveřejňovány formou vystavení k veřejnému nahlédnutí v listinné podobě u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a Krajského úřadu Olomouckého kraje a u Povodí Odry, státní podnik, v elektronické podobě na Portálu veřejné správy www.portal.gov.cz. Umístění na Portál veřejné správy zajistil pořizovatel plánu, tj. Povodí Odry, státní podnik.
 • Oznámení o zveřejnění
  bylo vyvěšeno na úředních deskách územně dotčených krajských úřadů a obcí a dále publikováno prostřednictvím Portálu veřejné správy.
 • Základní a cíleně orientované informace,
  obsahově zaměřené na osvětu, vysvětlující a srozumitelně uvádějící důvody a cíle každé jednotlivé etapy procesu plánování včetně souhrnu závěrů a zdůvodnění přijatých řešení byly poskytovány široké veřejnosti formou seminářů, brožur a posterů, zajišťovaných Povodím Odry, státní podnik, dále formou účelových tištěných zpravodajů Krajských úřadů Moravskoslezského a Olomouckého kraje a informací, zveřejňovaných na webových stránkách krajských úřadů a Povodí Odry,státní podnik. Dále k informování veřejnosti byly využívány články v časopisech a sloupky v novinách, televizní a rozhlasové pořady. Základní a cíleně orientované informace pro veřejnost jsou uvedeny v následujícím přehledu:
nahoru

A.3.2.1. Získávání informací o monitoringu stavu vod v oblasti povodí Odry

Ve vyhlášce č. 391/2004 Sb.. o evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy je stanoven rozsah údajů, včetně statistických a kartografických dat. Jedná se data a údaje, které jsou zahrnuty v evidencích vodních toků a jejich povodí, hydrogeologických rajonů, vodních nádrží, vodních útvarů, údaje o množství a jakosti povrchových a podzemních vod, odběru povrchových a podzemních vod, vypouštění odpadních vod, o oblastech povodí, citlivých oblastech, zranitelných oblastech, záplavových územích aj.

V uvedené vyhlášce jsou stanoveni nositelé a správci informací o stavu povrchových a podzemních vod, kteří tyto informace mohou zájemcům poskytnout (správním úřadům, správcům povodí a pověřeným odborným subjektům se informace poskytují bezplatně) a současně jsou tito správci povinni vyhláškou stanovené údaje ukládat do informačního systému veřejné správy, který je vytvořený a provozovaný se záměrem usnadnit veřejnosti přístup k potřebným informacím z veřejné správy (zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy).

Přehled kontaktních míst a postupů pro získávání informací o monitoringu stavu vod v oblasti povodí Odry je uveden v tabulce A.3.4.

Tab. A.3.4 Přehled kontaktních míst a postupů pro získávání informací o monitoringu stavu vod v oblasti povodí Odry
Tab. A.3.4	Přehled kontaktních míst a postupů pro získávání informací o monitoringu stavu vod v oblasti povodí Odry