Czech Polish Germany English

C.5. Registr dalších podrobnějších programů a plánů pro oblast povodí Odry
C.5.1.1. Návrh strukturálního řešení protierozních a protipovodňových opatření v povodí horní Opavy
C.5.1.2. Pilotní studie eliminace eroze jako složky difúzního znečištění na případu vodního útvaru povodí Luhy
C.5.1.3. Obnova vodního režimu v krajině
C.5.1.4. Obnova ekologické stability na Ostravsku – okolí Trnávky
C.5.1.5. Obnova ekologické stability v povodí Bílovky

nahoru

C.5. Registr dalších podrobnějších programů a plánů pro oblast povodí Odry

Tato kapitola obsahuje registr dalších podrobnějších programů a plánů pro oblast povodí Odry, týkajících se zejména dílčích povodí, zpracovatelských oblastí, sektorů, problémů nebo vodních typů, a to zároveň se shrnutím jejich obsahu.

nahoru

C.5.1.1. Návrh strukturálního řešení protierozních a protipovodňových opatření v povodí horní Opavy

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství
Zpracovatel: Autorský kolektiv: Ekotoxa, s.r.o.
Šindlar s.r.o.
VUT Brno, FAST
VUV T.G.M.v.v.i.
ÚHUL Brandýs nad Labem
T MAPY spol.s r.o.

Shrnutí obsahu:

Dokumentace, zpracovaná v září 2007 na základě usnesení vlády ČR č. 220 ze dne 12.března 2007, obsahuje část Návrhy protierozních a protipovodňových opatření v ploše povodí a návrhy retenčních nádrží a část Vazba protipovodňové ochrany a hydromorfologického stavu vod. Výstupem první části je komplexní návrh opatření v celé řešené ploše povodí, vč. odhadu nákladů na realizaci opatření a hodnocení jejich účinnosti jak z pohledu přívalových, tak regionálních srážek. Jsou navrhována opatření organizační (delimitace kultur, protierozní osevní postupy a střídání plodin), agrotechnická (protierozní agrotechnologie na orné půdě a speciálních kulturách) a biotechnická (protierozní meze, průlehy, hrázky, stabilizace drah soustředěného odtoku). Součástí řešení je i návrh protierozních nádrží k akumulaci, retardaci a infiltraci povrchového odtoku a k usazování splavenin. Výstupem druhé části jsou návrhy šesti typů revitalizačních opatření na vodních tocích a údolních nivách, tabelární přehledy hodnocení současného a návrhového hydromorfologického stavu vodních toků a niv a stanovení odhadů nákladů na realizaci navrhovaných opatření.

nahoru

C.5.1.2. Pilotní studie eliminace eroze jako složky difúzního znečištění na případu vodního útvaru povodí Luhy

Zadavatel: Povodí Odry, státní podnik
Zpracovatel: Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství krajiny, Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc a Ing. Alexandra Sala, listopad 2003

Shrnutí obsahu:

Studie se věnuje problematice eliminace erozního smyvu jako jednoho z hlavních faktorů zvyšujícího se difuzního znečištění vodního útvaru povodí Luhy. Cílem studie je připravit komplexní návrh ochrany a organizace povodí a s tím spojených systémů zemědělského hospodaření na zájmovém území tak, aby se snížilo difuzní znečištění a přitom hospodaření bylo pro hospodařící subjekty ekonomické a podnikatelsky realizovatelné – jedná se o rozdělení zemědělských kultur a o úpravu poměru orné půdy k trvalým travním porostům.

nahoru

C.5.1.3. Obnova vodního režimu v krajině

Zadavatel: Obec s rozšířenou působností Krnov
Obec s rozšířenou působností Bruntál
Zpracovatel: Ekotoxa s.r.o., 2007

Obec s rozšířenou působností Krnov

Území obcí v povodí řeky Opavice: Heřmanovice, Holčovice, Město Albrechtice a
Území obcí v povodí řeky Opavy : Brantice, Úvalno, Zátor, Lichnov

Obec s rozšířenou působností Bruntál

Spadající obce: Karlova Studánka,Vrbno pod Pradědem, Ludvíkov, Karlovice, Široká Niva, Nové Heřminovy, Oborná, Bruntál-Kunov, Milotice nad Opavou

Shrnutí obsahu:

Projekt si klade za cíl vyhodnotit erozní a odtokové poměry daného území, jeho povodňovou ohroženost a retenční vodní kapacitu celé krajiny. Tato vyhodnocení jsou provedena na zemědělské a lesní půdě a s ohledem na stávající způsoby obhospodařování a využívání krajiny. Následně pak budou zpracovány návrhy kombinace krajinotvorných, přírodě blízkých protierozních a protipovodňových opatření včetně způsobů vhodného obhospodařování půdy s ohledem na zachování přírodní hodnoty krajiny a snížení negativních vlivů zvýšeného povrchového odtoku na celém území.

nahoru

C.5.1.4. Obnova ekologické stability na Ostravsku – okolí Trnávky

Zpracovatel: Ing.Helena Zbořilová, kancelář pro ekologizaci vodohospodářských staveb HYDROEKO

Zpracováno pro k.ú. Brušperk, Trnávka, Stará Ves nad Ondřejnicí, Fryčovice

nahoru

C.5.1.5. Obnova ekologické stability v povodí Bílovky

Zpracovatel: Ing.Helena Zbořilová, kancelář pro ekologizaci vodohospodářských staveb HYDROEKO

Zpracováno pro k.ú Bílovec, Velké Albrechtice a Bravantice