Czech Polish Germany English

Úvod
Typy listů opatření
Počty listů opatření dle členění kapitol programu opatření
Způsob číslování jednotlivých listů opatření
Seznam použitých zkratek
Vazba na Rámcovou směrnici a Plán hlavních povodí ČR

nahoru

Úvod

Tato příloha obsahuje všechna navržená opatření kapitoly C.4. Jednotlivá opatření jsou zpracována formou tzv. „listů opatření“. Každý list opatření obsahuje základní identifikaci opatření, jeho lokalizaci, vztah ke katalogu opatření, popis stávajícího stavu a další podrobnosti dle daného typu listu opatření.

nahoru

Typy listů opatření

V rámci sestavování kompletního programu opatření bylo nutno přistoupit k vytvoření tří základních typů listů opatření:

  • Typ A,
  • Typ B,
  • Typ C.

List opatření typu A – Navržené opatření řeší konkrétní problematickou lokalitu konkrétním způsobem. Opatření je identifikováno svým názvem a umístěním včetně konkretizace vodního útvaru. Způsob řešení je kromě popisu navrhovaného stavu přesně vymezen parametry opatření a vychází z již zpracovaných materiálů. Všechna opatření tohoto typu jsou zpracována jednotným způsobem v centrální databázi.

List opatření typu B – Navržené opatření řeší vytipovanou část vymezené lokality, kde je identifikován problém (vliv). Vzhledem k nedostatku informací o problému (vlivu) není možné opatření popsat do takového detailu jako je tomu u listu opatření typu A, a jde tedy jen o jeho rámcový popis.

List opatření typu C – Opatření reaguje na obecně chápaný problém (vliv), který vzhledem ke své povaze nelze řešit konkrétním fyzickým opatřením, ale pouze opatřením na úrovni platných právních předpisů. Jde zejména o popis problému a možnosti jeho řešení vyplývající ze současné národní legislativy.

nahoru

Počty listů opatření dle členění kapitol programu opatření

Tab. č. C.4l – Počty listů opatření dle kategorií
Tab. č. C.4l – Počty listů opatření dle kategorií

Číslo a název kapitoly v programu opatření (C.4.)Počet listů opatření
C.4.2. - Opatření uplatněná pro vody užívané nebo které se budou využívat pro odběr vody určené pro lidskou spotřebu1
C.4.3. - Opatření vyplývající z vodohospodářské bilance výhledového stavu množství a jakosti povrchových a podzemních vod0
C.4.4. - Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání vod včetně odůvodnění případných výjimek2
C.4.5. - Opatření k zamezení přímému vypouštění do podzemních vod s uvedením případů povoleného vypouštění1
C.4.6. - Opatření k omezování vypouštění znečištění z bodových zdrojů a jiných činností majících vliv na stav na vod122
C.4.7. - Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek do vod33
C.4.8. - Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění1
C.4.9. - Opatření u vodních útvarů, u nichž je nepravděpodobné dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí0
C.4.10. - Doplňující opatření nezbytná pro splnění přijatých cílů ochrany vod jako složky životního prostředí5
C.4.11. - Příspěvek ke snížení znečištění mořských vod0
C.4.12. - Opatření k aplikaci principu „znečišťovatel platí“1
C.4.13. - Opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů, umožňujících dosažení požadovaného ekologického stavu nebo dobrého ekologického potenciálu29
C.4.14. - Opatření regulující znečištění z plošných zdrojů znečištění7
Celkový počet listů opatření za všechny kategorie202

Souhrnná tabulka s navrženými opatřeními k dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí je přílohou tohoto dokumentu.

nahoru

Způsob číslování jednotlivých listů opatření

Každý list opatření má své jedinečné identifikační číslo ve tvaru ODXY0001. První dva znaky označují příslušnou oblast povodí (OD – Oblast povodí Odry). Třetí znak X nabývá hodnot 1 až 3 a rozumí se jím, ve kterém plánovacím cyklu se dané opatření prvotně navrhlo. Čtvrtý znak Y nabývá hodnot 1 až 9 a vyjadřuje zpracovatele listu opatření. Poslední čtyři číslice znamenají pořadové číslo listu opatření. Jde o pořadové číslo vygenerované při zpracování návrhu listu.

Čísla listů budou zachována i při dalším plánovacím cyklu. Bude běžné, že v příštím cyklu budou v programu i čísla počínající jedničkou a půjde o ta opatření, které nebylo možné dle metodiky výjimek realizovat v prvním plánovacím cyklu.

nahoru

Seznam použitých zkratek

Kapitoly C.4.2 – C.4.14

ID_OP Identifikační číslo opatření
ID_KO Číslo listu opatření v katalogu opatření (nebo jejich kombinace)

Kapitola C.4.4

UPZV Útvar podzemních vod

Kapitola C.4.6

Typ opatření Typ převzatý z katalogu opatření (Název katalogového listu)
Vliv Druh vlivu, které opatření eliminuje
ID_AGLO Pořadové číslo aglomerace z usnesení vlády ČR č.1391/2006
Kód Kód dotčené části obce převzatý z územního identifikačního registru (UIR)
Název části obce Název části obce převzatý z registru UIR
ID v.útvaru Číslo vodního útvaru, ve kterém část obce leží
Název vodního útvaru Název útvaru povrchových vod
ID Identifikační číslo vypouštění z evidence uživatelů vody
Název vypouštění Dle evidence uživatelů vody
Název toku Tok, na kterém se vypouštění nachází
Ř.km Říční kilometráž (vzdálenost od ústí toku v km)
JTSK X, JTSK Y Umístění vypouštění v souřadnicích X,Y (systém JTSK)
OV Odpadní vody
ČOV Čistírna odpadních vod
R-D-N Druh technologie biologické části čistírny (regenerace-denitrifikace-nitrifikace)
DN Průměr potrubí
ČS (KČS) Kanalizační čerpací stanice
Délka celk.[m] Celková délka nově navržené kanalizace (součet délky tlakové a gravitační)
Počet EO nově připoj.na kanal Počet obyvatel, kteří budou nově připojeni na kanalizaci
Čerp. stanice [ks] Počet hlavních čerpacích stanic
Navrhovaná kapacita [EO] Projektem navržené látkové zatížení čistírny v EO
Navrhovaná kapacita [m3.d-1] Projektem navržená hydraulická (objemová) kapacita čistírny
Stav projekt.přípravy
STUDIE Technickoekonomická studie odkanalizování
IZ Investiční záměr
DUR Dokumentace pro územní řízení
DSP Dokumentace pro stavební povolení
REALIZACE Stavba se realizuje nebo už je hotová
NIC Zatím nebyla zpracována žádná dokumentace

Kapitola C.4.7

BZZ bodové zdroje znečištění
SEKM Sytém evidence kontaminovaných míst
ČIŽP Česká inspekce životního prostředí
UPZV_ID Identifikátor útvaru podzemních vod
AR Analýza rizik kontaminovaného území

Kapitola C.4.13

UPOVR_ID identifikátor vodního útvaru
TOK_ID identifikátor toku z HEIS ČR
ř.km správce říční kilometr dle podkladů správce toku
ř.km ZMVH říční kilometr dle Základní mapy vodohospodářské
ID_podtyp podtyp opatření
Správce t. správce toku
PHMWB předběžné vymezení jako silně ovlivněný vodní útvar
Skupina skupina předběžně vymezených silně ovlivněných vodních útvarů
IN/EX/K umístění revitalizace: IN – intravilán
EX – extravilán
K – částečně extravilán a intravilán
UR územní rozhodnutí
SP stavební povolení
Priorita 1 – akce je zařazená do POP jako základní závazná (nachází se v rizikovém území registru chráněných území)
2 – akce je zařazená do POP jako základní ostatní (má mimořádný význam pro ochranu přírody)
Kód a - akce je připravena pro realizaci do roku 2013
b – akce bude připravena pro realizaci po roce 2013
nahoru

Vazba na Rámcovou směrnici a Plán hlavních povodí ČR

Následuje souhrnná tabulka Navržených opatření k dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí. Tabulka obsahuje také vazbu na Rámcovou směrnici a Plán hlavních povodí ČR.

Legenda ke sloupci „Vazba na Rámcovou směrnici“:
Legenda ke sloupci Vazba na Rámcovou směrnici

Legenda ke sloupci „Vazba na PHP“:
tc_lo_03.gif

Navržená opatření k dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí pro první plánovací období – povrchové vody Omezování vypouštění znečištění z bodových zdrojů a omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek do vod
tc_lo_04.gif
Pozn.: *) Akce dokončena do roku 2009 před nabytím platností plánu (od r. 2010).
Do výčtu opatření je zde zařazena proto, aby se její efekt promítl do hodnocení stavu vod, vztaženému k výchozímu stavu z let 2006-7.

Navržená opatření k dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí pro první plánovací období Revitalizace toků a migrační překážky
tc_lo_10.gif
Pozn.: *) Akce dokončena do roku 2009 před nabytím platností plánu (od r. 2010).
Do výčtu opatření je zde zařazena proto, aby se její efekt promítl do hodnocení stavu vod, vztaženému k výchozímu stavu z let 2006-7.
U všech revitalizačních opatření platí: vazba na RS - čl11/3/i, vazba na PHP - 5,40.

Navržená opatření obecné povahy k dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí – povrchové vody
tc_lo_12.gif

Navržená opatření obecné povahy k dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí – povrchové vody
tc_lo_13.gif

Navržená opatření k dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí pro první plánovací období – podzemní vody
tc_lo_14.gif
*) Pozn.: Opatření navrhovaná pro zlepšení stavu útvarů podzemních vod mohou mít příznivé důsledky rovněž i pro útvary vod povrchových

Navržená opatření k dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí – podzemní vody
tc_lo_15.gif