Czech Polish Germany English

Opatření na ochranu území před extrémními vodními stavy – listy opatření
Úvod
Způsob číslování listů opatření
Legenda k listům opatření
Čísla a typy listů opatření dle katalogu opatření (ID a názvy katalogových listů)
Řazení listů opatření
Úhrnné náklady na realizaci dle nositele opatření

nahoru

Opatření na ochranu území před extrémními vodními stavy - listy opatření

nahoru

Úvod

Tato příloha obsahuje všechna navržená opatření kapitoly D.4. Opatření na ochranu území před extrémními vodními stavy. Jednotlivá opatření jsou zpracována formou listů opatření. Každý list opatření obsahuje základní identifikaci opatření, jeho lokalizaci, vztah ke katalogu opatření, popis současného a navrhovaného stavu, parametry navrhovaného opatření a způsob financování a stav přípravy akce.

nahoru

Způsob číslování listů opatření

Každý list opatření má své jedinečné identifikační číslo ID_OP ve tvaru ODXY0001. První dva znaky označují příslušnou oblast povodí (OD – oblast povodí Odry). Třetí znak X nabývá hodnot 1 až 3 a rozumí se jím, ve kterém plánovacím cyklu se dané opatření prvotně navrhlo (prozatím jsou všechna opatření s 1). Čtvrtý znak Y nabývá hodnot 1 až 9 a vyjadřuje zpracovatele listu opatření. Poslední čtyři číslice znamenají pořadové číslo listu opatření. Jde o pořadové číslo vygenerované při zpracování návrhu listu.

Čísla listů budou zachována i při dalším plánovacím cyklu. Bude běžné, že v příštím cyklu budou v programu i čísla počínající jedničkou a půjde o ta opatření, které nebylo možné dle metodiky výjimek realizovat v prvním plánovací cyklu.

nahoru

Legenda k listům opatření

ID_OP Identifikační číslo opatření
Typ opatření Typ převzatý z katalogu opatření (Název katalogového listu)
ID_KO Číslo listu opatření v katalogu opatření (nebo jejich kombinace)
ZSJ Základní sídelní jednotka
Název obce - ZSJ Název obce převzatý z registru UIR-ZSJ
ID_VÚ Identifikátor vodního útvaru, ve kterém leží navrhovaná opatření
Název vodního útvaru Název útvaru povrchových vod
ID_TOK Identifikátor vodního toku z HEIS ČR (Hydroekologický informační systém ČR)
od km – po km Staničení navrhovaného opatření dle TPE (Technicko-provozní evidence) správce vodního toku

Zdroj financování 129 120 – program „Podpora prevence před povodněmi II“ (II. etapa programu Prevence před povodněmi)
129 122 – podprogram „Podpora protipovodňových opatření s retencí“
129 123 – podprogram „Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků“
129 124 – podprogram „Podpora zvyšování bezpečnosti vodních děl“
129 125 – podprogram „Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů“

Stav projektové přípravy
STUDIE Studie
IZ Investiční záměr
DUR Dokumentace pro územní řízení
DSP Dokumentace pro stavební povolení
RD Realizační dokumentace

Nositel opatření POd Povodí Odry, s.p.
LČR Lesy České republiky, s.p.
ZVHS Zemědělská vodohospodářská správa

nahoru

Čísla a typy listů opatření dle katalogu opatření (ID a názvy katalogových listů)

Uvedeny jsou typy opatření se vztahem k ochraně před povodněmi použité v jednotlivých listech opatření.

Problematika plošných zdrojů znečistění (P)
td_lo_01.gif

Problematika plošných zdrojů znečistění (P)
td_lo_02.gif

nahoru

Řazení listů opatření

V následující části se nachází jednotlivé listy opatření, které jsou řazeny v pořadí dle nositele opatření (správce vodního toku) v následujícím pořadí (číslo ID_OP):

td_lo_03.gif

nahoru

Úhrnné náklady na realizaci

Dle nositele opatření (správce vodního toku) úhrnné náklady na realizaci opatření činí přibližně:

td_lo_04.gif