Czech Polish Germany English

E.2. Podzemní vody
E.2.1. Odhad dopadů na kvantitativní stav
E.2.2. Odhad dopadů na chemický stav
E.2.3. Celkový stav útvarů podzemních vod

nahoru

E.2. Podzemní vody

nahoru

E.2.1. Odhad dopadů na kvantitativní stav

Opatření ke zlepšení kvantitativního stavu útvarů podzemních vod jsou rozdělena na dvě hlavní skupiny: opatření týkající se poměru odběrů k přírodním zdrojům útvarů podzemních vod a opatření týkající se těžby. Tato opatření jsou obecného charakteru.

OD100109 Opatření k zamezení rizikového kvantitativního stavu podzemních vod. Opatření OD100109 je navrženo ve 3 útvarech podzemních vod

Po realizaci navržených opatření bude kvantitativní stav útvarů podzemních vod pro tuto oblast povodí stejný, nedojde ke zlepšení:

Tab. E.2.1 Kvantitativní stav útvarů podzemních vod
Tab. E.2.1

Protože jsou všechna navržená opatření obecného charakteru, zůstává předpokládaný kvantitativní stav v roce 2015 nezměněn.

Přílohy:
Mapa ME 2.1 Odhad dopadů opatření na stav útvarů podzemních vod k roku 2015 – kvantitativní stav

nahoru

E.2.2. Odhad dopadů na chemický stav

Bodové zdroje znečištění útvarů podzemních vod

K zamezení nebo omezení vlivu bodových zdrojů znečištění se navrhují listy opatření na sanaci starých ekologických zátěží (OD 130010 – OD 130039).

Tato opatření byla navržena v 10 útvarech podzemních vod. Vyhodnocení a výběr zátěží byl proveden expertním posouzením zástupců příslušných orgánů státní správy, správce povodí a odborníků z VÚV TGM Praha. Na základě vyhodnocení vstupních údajů bylo pro řešení v rámci tohoto cyklu plánování v oblasti vod vybráno 28 rizikových starých ekologických zátěží.

Po realizaci navržených opatření nedojde pro bodové zdroje znečištění v oblast povodí Odry ke zlepšení stavu:

Tab. E.2.2 Odhad stavu pro bodové zdroje znečištění po navržených opatřeních
Tab. E.2.2

Po realizaci navržených opatření zůstává počet útvarů co do stavu, zda vyhovují nebo nevyhovují,beze změn i v r. 2015, a to z více důvodu. V oblasti povodí Odry je častým důvodem, že pro vybrané staré zátěže nejsou rozpracovány projekty sanací a tudíž se nedá předpokládat, že v roce 2015 dojde k dosažení dobrého stavu. Některé staré zátěže jsou navíc tak masivně znečištěné (a v některých z nich již sanace proběhla, ale problémy přetrvávají), že předpokládané sanace by buď trvaly dlouhou dobu, nebo v některých případech je možné, že ani potom by nedosáhly požadovaných výsledků. U zátěží, vybraných do prvního plánu oblasti povodí je problém, že limity stanovené pro jejich sanaci, neodpovídají pracovním cílům (limitům C metodického pokynu MŽP z r. 1996) stanoveným pro plánování v oblasti vod a jsou až několikanásobně vyšší. Dalším významným problémem je to, že poměrně velká část starých zátěží se nedostala do výběru pro první plány a tudíž u nich nedojde ke zlepšení stavu.

Vzhledem ke všem těmto faktům nelze s dostatečnou věrohodností předpokládat zlepšení stavu pro bodové zdroje znečištění.

Plošné zdroje znečištění útvarů podzemních vod

K zamezení nebo omezení vnosu polutantů z plošných zdrojů znečištění se navrhují tato obecná opatření:
OD130003 Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů
OD100107 Opatření k eliminaci dusíku jako plošného zdroje znečištění vod
OD100108 Snižování znečištění z atmosférické depozice
OD100105 Omezení negativních vlivů pesticidů na povrchové a podzemní vody
OD100205 Omezení obsahu chloridů v podzemní vodě
OD100202 Omezení obsahu síranů v podzemní vodě
Opatření OD130003 je navrženo v 5 útvarech podzemních vod, opatření OD100107 v 1 útvaru, opatření OD100108 a OD100105 ve 3 útvarech, opatření OD100205 pro 4 a opatření OD100202 pro 3 útvary podzemních vod. Po jejich realizaci bude znečištění z plošných zdrojů pro oblast povodí zlepšeno na následující úroveň:

Tab. E.2.3 Hodnocení plošných zdrojů znečištění
Tab. E.2.3
Zlepšení chemického stavu lze očekávat jedině u dusičnanů ze zemědělských zdrojů, a to v tom případě, že útvar podzemní vody nebo postižené pracovní jednotky mají alespoň 50 % plochy vymezené jako zranitelné území a nejedná se o hlubokou pánevní strukturu s delší odezvou na provedená opatření. Pro znečištění chloridy a sírany se předpokládá, že nevyhovující nebo potenciálně nevyhovující stav se nezmění.

Chemický stav útvarů podzemních vod

Po syntéze plošných a bodových zdrojů znečištění bude po realizaci opatření chemický stav útvarů podzemních vod následující.

Tab. E.2.4 Syntéza chemického stavu útvarů podzemních vod
Tab. E.2.4

Vzhledem k malé účinnosti opatření pro bodové zdroje znečištění se chemický stav v roce 2015 nezmění.

Přílohy:
Mapa ME 2.2 Odhad dopadů opatření na stav útvarů podzemních vod k roku 2015 – chemický stav

nahoru

E.2.3. Celkový stav útvarů podzemních vod

Výsledná syntéza celkového stavu sestává z kombinace chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod. V oblasti povodí Odry celkový stav prakticky odpovídá výsledkům chemického stavu.

U vodních útvarů, pro které byl k roku 2015 proveden odhad stavu jako nevyhovující nebo potencionálně nevyhovující, je předpokládáno dosažení dobrého stavu/potenciálu k roku 2027.

Tab. E.2.5 Celkový stav útvarů podzemních vod
Tab. E.2.5

Detailní informace v členění po jednotlivých vodních útvarech obsahují Listy hodnocení útvarů podzemních vod, které jsou přílohou kapitoly E.

Závěry k hodnocení dopadu opatření na útvary podzemních vod

Je zřejmé, že výsledek hodnocení dopadu opatření na celkový stav nevyznívá příliš příznivě. To je dáno především následujícími skutečnostmi:

  • Pro hodnocení stavu po realizaci opatření je použit stejný metodický postup jako pro hodnocení stavu před jejich realizací, včetně syntéz výsledků. Tento princip v konečném výsledku nebere v úvahu zlepšení jednotlivých složek, pokud pouze jedna hodnocená složka nezůstává nevyhovující.
  • U bodových zdrojů znečištění se v některých případech zlepšení stavu realizací opatření předpokládá, nelze je však objektivně odhadnout. Proto je hodnocení bodových zdrojů konzervativně uvažováno stejné jako před realizací opatření.
  • U plošných zdrojů znečištění (s výjimkou dusičnanů ze zemědělských zdrojů) a pro kvantitativní stav útvarů podzemních vod jsou navrhovaná opatření obecného charakteru a většinou se týkají změny legislativy. Dopady těchto opatření nelze v současné době přesně kvantifikovat.
  • V žádném vodním útvaru se nepředpokládá zhoršení jakékoliv složky stavu.
  • Delší účinek opatření se předpokládá u starých ekologických zátěží, který se pravděpodobně projeví v delším časovým horizontu než je r 2015.

Přílohy:
Mapa ME 2.3 Odhad dopadů opatření na stav útvarů podzemních vod k roku 2015 – celkový stav
Tabulka TE 2.3 Odhad dopadů opatření k roku 2015 – podzemní vody