Czech Polish Germany English

Úvod k listům hodnocení vodních útvarů
Seznam použitých zkratek v listech hodnocení
Přílohy

nahoru

Úvod k listům hodnocení vodních útvarů

Listy hodnocení jsou vyhotoveny za účelem vytvoření přehlednější informace o hodnocení stavu jednotlivých vodních útvarů a o odhadu tohoto stavu k roku 2015. Jsou zpracovány pro útvary povrchových i podzemních vod. Odhad stavu vodních útvarů povrchových vod k roku 2015 je proveden na základě odhadu dopadů navrhovaných opatření jak v daném vodním útvaru, tak i v útvarech ležících výše proti toku.

List hodnocení obsahuje základní údaje o vodním útvaru – jeho identifikátor, název, kategorii, řád toku podle Strahlera, informaci, zda jde o silně ovlivněný VÚ, a obsahuje informaci o druzích užívání vod, které určení útvaru jako silně ovlivněného způsobují.

Hodnocení současného stavu útvarů bylo provedeno na základě stavu jednotlivých složek (složek fyzikálně - chemických, o výskytu syntetických látek, atd.). U každé hodnocené složky v nevyhovujícím nebo potenciálně nevyhovujícím stavu jsou uvedeny ukazatele, které nevyhověly parametrům pro dobrý stav. Pro jednotlivé hodnocené složky je pak graficky znázorněna jejich syntéza až po celkový stav vodního útvaru. Znázornění vychází z principu - „jeden parametr špatně, celý stav špatně“.

Dále je v listu uvedeno, zda byl v daném VÚ identifikován významný problém nakládání s vodami a jaký. Součástí listů hodnocení je seznam opatření k dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí, opatření navržených v povodí daného VÚ v prvním plánovacím období.

V listu hodnocení je uveden i odhad dopadu navržených opatření na stav vodního útvaru k roku 2015. Pokud i po zavedení daného opatření některý z hodnocených ukazatelů nedosáhne k roku 2015 vyhovujícího stavu, pak je u ukazatele s nevyhovujícím stavem uveden typ výjimky, uplatněný pro daný ukazatel.

Zpracování předběžného přehledu významných vodohospodářských problémů bylo součástí přípravných prací na Plánu oblasti povodí Odry. Hodnocení stavu útvarů povrchových vod je popsáno v kapitole C.2.1.2 Plánu oblasti povodí Odry, odhad dopadů opatření na útvary povrchových vod je obsahem kapitoly E.1. Hodnocení stavu útvarů podzemních vod je součástí kapitoly C.2.2.3 a odhad dopadů opatření na útvary povrchových vod kapitoly E.2. Opatření k dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí jsou obsažena v kapitole C.4.

nahoru

Seznam použitých zkratek v listech hodnocení

ID identifikátor VÚ
vodní útvar
SL syntetické látky
F-CH složky fyzikálně-chemické složky
V.F.- CH.L. všeobecné fyzikálně-chemické látky
SZL specifické znečišťující látky

Typy výjimek:

01 (OD_TECH_01) NEZNÁMÁ PŘÍČINA - výjimka je aplikována v případě, že neznáme příčinu nedosažení vyhovujícího stavu.
02 (OD_TECH_02) OBECNÁ OPATŘENÍ- výjimka je aplikována v případě, že neznáme konkrétní způsob, jak vyhovujícího stavu dosáhnout, resp. opatření, která by vedla k zabezpečení vyhovujícího stavu, jsou obecného charakteru (typu B, nebo C*).
03 (OD_TECH_03) PŘÍPRAVA - výjimka je aplikována v případě, že opatření, která by vedla k zabezpečení vyhovujícího stavu, nejsou dostatečně připravena.
04 (OD_TECH_04) DELŠÍ ÚČINEK OPATŘENÍ - výjimka je aplikována v případě, kdy se navrhují taková opatření, jejichž předpokládaný účinek se projeví z důvodu pozvolného náběhu až v průběhu dalšího plánovacího cyklu.

* Opatření typu B – Navržené opatření řeší vytipovanou část vymezené lokality, kde je identifikován problém (vliv). Vzhledem k nedostatku informací o problému (vlivu) není možné opatření popsat do takového detailu jako je tomu u listu opatření typu A, a jde tedy jen o jeho rámcový popis.
Opatření typu C – Opatření reaguje na obecně chápaný problém (vliv), který vzhledem ke své povaze nelze řešit konkrétním fyzickým opatřením, ale pouze opatřením na úrovni platných právních předpisů. Jde zejména o popis problému a možnosti jeho řešení vyplývající ze současné národní legislativy.

nahoru

Přílohy

Listy hodnocení útvarů povrchových vod (120 listů)
Listy hodnocení útvarů podzemních vod (14 listů)