Plán dílčího povodí Horní Odry
  • Czech
  • Polish
  • Germany
  • English
Úvodní text
Kanalizace a ČOV (opatření typu A, kap. VI.1.7)
Staré ekologické zátěže (opatření typu A, kap. VI.1.10)
Revitalizace vodních toků a odstraňování migračních překážek (opatření typu A, kap. VI.1.12)
Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v OsVPR (opatření typu A, kap. VI.1.17)
Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní mimo OsVPR (opatření typu A, kap. VI.1.18)
Listy opatření typu "B"
Listy opatření typu "C"

Úvod

Tato příloha obsahuje všechna opatření navržená v kapitole VI. Jednotlivá opatření jsou zpracována formou tzv. „listů opatření“. Každý list opatření obsahuje základní identifikaci opatření, jeho lokalizaci, popis stávajícího stavu a další podrobnosti dle daného typu listu opatření.


Typy listů opatření

Dle zákona 254/2001 Sb., o vodách, plánování v oblasti vod operuje s tzv. opatřeními základními, doplňkovými a dodatečnými.

  • Základní opatření vycházejí ze závazných rámcových opatření Plánu hlavních povodí České republiky, národních právních předpisů, resp. směrnic EU a přístupových dohod s Evropským společenstvím. Tato opatření mají současně stanoven konkrétní termín splnění, který je bližší než období tohoto cyklu plánování.
  • Doplňková opatření jsou navržená a provedená k doplnění základních opatření, a to pouze je-li to nutné za účelem dosažení cílů stanovených podle článku 4 Rámcové směrnice tam, kde se očekává, že základní opatření nebudou zcela dostatečná. Opatření vycházejí zejména z existujících oblastí podpory Operačního programu životní prostředí, a jiných dotačních titulů, které sice nemusí být primárně cíleny na zlepšení stavu vodních útvarů, ale jejich aplikace ke zlepšení stavu vodních útvarů, mimo jiné rovněž vede.
  • Dodatečná opatření zajišťuje Česká republika v případě, že monitoring nebo jiné údaje naznačují, že cíle stanovené pro příslušný vodní útvar nebudou dosaženy. Pro takový vodní útvar musí být nejprve vyšetřeny příčiny možného nesplnění cíle, dále proběhne ověření a přezkoumání odpovídajících povolení a oprávnění, přezkoumání a úprava monitorovacích programů. Na základě těchto šetření budou přijata dodatečná opatření, která pro příslušný vodní útvar zajistí splnění environmentálních cílů.

Pro potřeby komunikace na úrovni Národních plánů, resp. pro potřeby reportingu do Mezinárodních plánů povodí, vzniklo pragmatické členění opatření na konkrétní (typu A) a obecná (typů B a C).

  • List opatření typu A (konkrétní opatření) – Navržené opatření řeší konkrétní problematickou lokalitu konkrétním způsobem. Opatření je identifikováno svým názvem a umístěním včetně konkretizace vodního útvaru. Způsob řešení je kromě popisu navrhovaného stavu přesně vymezen parametry opatření a většinou vychází z již zpracovaných materiálů.
  • List opatření typu B (obecné opatření) – Navržené opatření řeší vytipovanou část vymezené lokality, kde je identifikován problém (vliv). Vzhledem k nedostatku informací o problému (vlivu) není možné opatření popsat do takového detailu, jako je tomu u listu opatření typu A, a jde tedy jen o jeho rámcový popis. Opatření typu B se váže ke konkrétnímu vodnímu útvaru či více útvarům.
  • List opatření typu C (obecné opatření) – Opatření reaguje na obecně chápaný problém (vliv), který vzhledem ke své povaze nelze řešit konkrétním fyzickým opatřením, ale pouze opatřením na úrovni nových návrhů právních předpisů. Většinou se jedná o administrativní či koncepční opatření.

Počty opatření dle členění kapitol

Počty opatření dle členění kapitol

Souhrnné tabulky s navrženými opatřeními k dosažení cílů ochrany vod je uvedena v kapitole Seznam listů opatření tohoto dokumentu.


Způsob číslování jednotlivých listů opatření

Číslovaní listů opatření pro druhý cyklus plánování bylo zvoleno následujícím způsobem:

Listy opatření typu C, které jsou číslovány pro celou ČR na centrální úrovni, začínají kódem CZE, následuje číslice 2, která označuje druhý cyklus plánování, další dvojčíslí označuje příslušnou podkapitolu kapitoly VI, nakonec je uvedeno třímístné pořadové číslo listu opatření.

Listy opatření typu A a B jsou číslovány stejným systémem, začínají však kódem HOD, který označuje příslušnost k danému dílčímu povodí.

Pokud opatření přechází z prvního plánovacího cyklu i do druhého, je toto opatření očíslováno novým způsobem a staré číslo opatření je uvedeno v názvu opatření v závorce.


Seznam použitých zkratek

AD aldrin Al hliník Antr antracen AR analýza rizik kontaminovaného území As arsen BaP benzo(a)pyren BbF benzo(b)fluoranten BgP benzo(g,h,i)perylen BkF benzo(k)fluoranten Benz benzen BSK5 biochemická spotřeba kyslíku – pětidenní Cd kadmium CHKO chráněná krajinná oblast ClU chlorované uhlovodíky CN kyanidy celkové ČIŽP Česká inspekce životního prostředí ČOV čistírna odpadních vod ČS (KČS) kanalizační čerpací stanice Died dieldrin Diur diuron DN průměr potrubí End endrin EO ekvivalentní obyvatelé EU Evropská unie Flu fluoranten HMWB silně ovlivněný vodní útvar Hg rtuť HIdp indeno(1,2,3-cd)pyren ID identifikátor IZ investiční záměr JTSK X souřadnice X v systému S-JTSK krajský úřad LO list opatření MF Ministerstvo financí MŽP Ministerstvo životního prostředí NEL nepolární extrahovatelné látky Nfl naftalen Ni nikl OEREŠ Odbor environmentálních rizik a ekologických škod MŽP OKD Ostravsko-karvinské doly, akciová společnost OPVZ ochranné pásmo vodního zdroje OPŽP Operační program životní prostředí ORP obec s rozšířenou působností Pb olovo PCE tetrachlorethen (PER) PDP Plán dílčího povodí POP Plán oblasti povodí PP přírodní památka 3. et. PPO 3. etapa Programu prevence před povodněmi ROP Regionální operační program Ř. km říční kilometr SEKM Systém evidence kontaminovaných míst SEZ stará ekologická zátěž Simaz simazin SP stavební povolení TCE 1,1,2-trichlorethen TriCM trichlormethan UR územní rozhodnutí VKP významný krajinný prvek vodní útvar ZSJ základní sídelní jednotka

 

 

Seznam listů opatření

V seznamu listů opatření jsou nejdříve uvedeny všechny listy opatření typu „A“ členěné dle jednotlivých kapitol a řazeny dle vzestupně dle útvarů povrchových vod. Následují listy opatření typu „B“ a nakonec jsou uvedeny listy opatření typu „C“.


Kanalizace a ČOV (opatření typu A, kap. VI.1.7)

(řazeno abecedně dle kraje, ORP a obce)

Kapitola VI.1.7 - listy opatření typu 'A' Kapitola VI.1.7 - listy opatření typu 'A' Kapitola VI.1.7 - listy opatření typu 'A'

HOD207013 Bílovec - ČOV - zprovoznění 2. linky HOD207014 Velké Albrechtice - dostavba kanalizace HOD207059 Rychvald - dostavba kanalizace (OD100071) HOD207061 Skřečoň - výstavba kanalizace HOD207032 Andělská Hora - odkanalizování obce na ČOV Bruntál (OD100003) HOD207036 Leskovec nad Moravicí – výstavba kanalizace (OD100131) HOD207030 Lomnice - rozšíření ČOV a dostavba kanalizace HOD207033 Stará Rudná - odkanalizování obce na ČOV Bruntál (OD100114) HOD207035 Staré Město u Bruntálu - výstavba kanalizace a ČOV (OD100075) HOD207034 Světlá Hora - výstavba tlakové kanalizace - II. etapa (OD100078) HOD207037 Svobodné Heřmanice - rekonstrukce ČOV HOD207017 Frenštát pod Radhoštěm - výstavba kanalizace (OD100097) HOD207016 Trojanovice - napojení části obce na ČOV Frenštát p/R (OD100081) HOD207006 Veřovice - výstavba kanalizace a ČOV HOD207110 Brušperk - dostavba kanalizace HOD207054 Bruzovice - výstavba kanalizace 1. část HOD207021 Fryčovice + Hukvaldy - výstavba kanalizace s napojením na ČOV Brušperk (OD100021+OD100032) HOD207053 Lískovec - výstavba kanalizace a napojení na ČOV Frýdek- Místek HOD207058 Lučina - dostavba kanalizace, lokalita ČOV - hráz, 1. až 3. etapa (OD100049) HOD207049 Morávka - výstavba kanalizace a ČOV HOD207050 Nošovice, Vyšní Lhoty a Nižní Lhoty - výstavba kanalizace (OD100057) HOD207057 Řepiště - výstavba kanalizace a ČOV HOD207022 Staříč - výstavba kanalizace a ČOV HOD207052 Zelinkovice, Lysůvky - napojení na ČOV Frýdek-Místek HOD207116 Janovice - výstavba kanalizace a ČOV HOD207048 Metylovice - výstavba kanalizace (OD100115) HOD207070 Albrechtice - výstavba kanalizace (OD100001) HOD207112 Havířov - dostavba kanalizace HOD207103 Těrlicko - dokončení odkanalizování, část Hradiště HOD207042 Bohuslavice - výstavba kanalizace a ČOV HOD207044 Děhylov – výstavba kanalizace a ČOV (OD100127) HOD207041 Dolní Benešov - rozšíření ČOV a dostavba kanalizace - Zábřeh HOD207118 Hlučín - dostavba kanalizace, rekonstrukce ČOV Bobrovníky HOD207094 Markvartovice - výstavba kanalizace HOD207079 Píšť - výstavba kanalizace a ČOV (OD100068) HOD207060 Šilheřovice - prodloužení kanalizace Kostelní HOD207065 Bocanovice - odkanalizování lokality Černého potoka a stavba ČOV Bocanovice HOD207062 Bukovec – výstavba kanalizace a ČOV (OD100126) HOD207063 Dolní Lomná – výstavba kanalizace a rekonstrukce ČOV (OD100128) HOD207117 Milíkov - výstavba kanalizace a ČOV "2. stavba Dědina" HOD207076 Dětmarovice - decentralizované odkanalizování obce - ČOV (OD100014) HOD207072 Karviná - odkanalizování okrajových částí, lokalita 2,3 HOD207073 Petrovice u Karviné - výstavba kanalizace (OD100066) HOD207109 Kopřivnice - kanalizace Mniší a Vlčovice HOD207019 Mošnov - výstavba kanalizace (OD100056) HOD207018 Petřvald - výstavba ČOV HOD207119 Prchalov - dostavba kanalizace HOD207020 Skotnice - výstavba kanalizace (napojení na ČOV Mošnov) (OD100073) HOD207010 Závišice – výstavba kanalizace a ČOV (OD100140) HOD207085 Chuchelná - výstavba oddílné spIaškové kanalizace a ČOV HOD207111 Kobeřice - dostavba kanalizace HOD207078 Strahovice - odkanalizování obce včetně ČOV HOD207025 Brantice - výstavba kanalizace Brantice, Čaková, Zátor HOD207001 Jindřichov - výstavba kanalizace a ČOV II. etapa (OD100130) HOD207026 Město Albrechtice - výstavba kanalizace (OD100052) HOD207081 Osoblaha - výstavba kanalizace HOD207024 Zátor - výstavba ČOV HOD207008 Rybí – výstavba kanalizace a ČOV (OD100136) HOD207009 Sedlnice – výstavba tlakové kanalizace a ČOV (OD100137) HOD207007 Vlčnov (část Starého Jičína) - ČOV - rozšíření kapacity z 800 EO na 1 200 EO HOD207004 Jakubčovice nad Odrou - odkanalizování obce HOD207003 Odry - odkanalizování místní části Loučky (OD100060) HOD207005 Spálov - rekonstrukce kanalizace, rekonstrukce ČOV HOD207012 Hlubočec - výstavba kanalizace a ČOV HOD207077 Hněvošice - odkanalizování obce včetně ČOV HOD207045 Hrabyně - výstavba kanalizace a ČOV HOD207106 Komárov + Suché Lazce - výstavba kanalizace a ČOV HOD207038 Litultovice - odkanalizování obce (OD100047) HOD207039 Mladecko – výstavba kanalizace a ČOV (OD100133) HOD207046 Mokré Lazce - odkanalizování obce HOD207027 NepIachovice - výstavba kanalizace a ČOV HOD207113 Opava - dostavba kanalizace HOD207114 Podvihov, Komárovské Chaloupky - kanalizace a ČOV HOD207011 Pustá Polom - výstavba kanalizace - II. etapa (OD100135) HOD207108 Raduň - výstavba kanalizace a ČOV HOD207040 Slavkov - intenzifikace ČOV a rekonstrukce kanalizace HOD207043 Štítina - výstavba kanalizace a napojení na ČOV Háj ve Slezsku HOD207115 Vávrovice - dostavba kanalizace HOD207047 Velké Hoštice - výstavba kanalizace - II. etapa HOD207107 Vlaštovičky - výstavba kanalizace a ČOV HOD207028 Zlatníky a Milostovice - výstavba ČOV a kanalizace HOD207074 Dolní Lutyně - dostavba kanalizace (OD100018) HOD207071 Doubrava - dostavba kanalizace a 2 x ČOV (OD100020) HOD207075 Věřňovice - odkanalizování obce včetně ČOV (OD100018) HOD207097 Bartovice, Radvanice - výstavba kanalizace a prodloužení sběrače B HOD207100 Heřmanice - dostavba kanalizace HOD207095 Hrabová - výstavba kanalizace HOD207101 Hrušov - dostavba kanalizace HOD207102 Koblov, Antošovice - výstavba kanalizace a ČOV HOD207086 Krásné Pole - výstavba kanalizace - II. etapa HOD207104 Kunčice, Kunčičky - výstavba kanalizace HOD207096 Nová Bělá - výstavba kanalizace HOD207089 Nová Ves - splašková kanalizace jih + ulice Rolnická HOD207093 Petřkovice - výstavba kanalizace - II., III., IV., V. etapa HOD207092 Plesná - výstavba kanalizace - II. etapa HOD207090 Proskovice - propojení na sběrač DXIII a výstavba kanalizace ulice Frankova HOD207099 Přívoz - odkanalizování do ÚČOV - 2. etapa HOD207098 Slezská Ostrava - výstavba kanalizace HOD207091 Stará Bělá - dostavba kanalizace, část Folvarek a propojení na sběrač D HOD207087 Svinov - odkanalizování jižní části HOD207056 Šenov - výstavba kanalizace jih, napojení na ČOV Havířov (OD100141) HOD207055 Václavovice - dostavba kanalizace HOD207088 Výškovice - prodloužení sběrače D XII, dostavba kanalizace HOD207015 Zbyslavice - výstavba kanalizace a ČOV HOD207029 Malá Morávka - dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV (zkapacitnění z 750 na 1550 EO) HOD207031 Ryžoviště - výstavba kanalizace a ČOV HOD207105 Velká Stáhle - výstavba kanalizace a ČOV HOD207068 Hnojník - výstavba kanalizace a ČOV (OD100028) HOD207069 Komorní Lhotka - odkanalizování části obce za školou a u kostela (OD100041) HOD207064 Oldřichovice - výstavba kanalizace (OD100094) HOD207066 Ropice - odkanalizování obce HOD207067 Smilovice - výstavba kanalizace a ČOV HOD207002 Bělotín - výstavba kanalizace a ČOV HOD207080 Jindřichov - výstavba kanalizace a ČOV II. etapa HOD207082 Javorník - odkanalizování místní části Bílý Potok HOD207084 Vidnava - rekonstrukce kanalizace a ČOV, výstavba kanalizace ve Velké Kraši (OD100085) HOD207083 Žulová - výstavba kanalizace a ČOV

 

Staré ekologické zátěže (opatření typu A, kap. VI.1.10)

(řazeno abecedně dle krajů, ORP a čísla listu opatření)

Kapitola VI.1.10 - listy opatření typu 'A'

HOD210014 SEZ - Benzina s.r.o. ČSPHM Český Těšín HOD210002 SEZ - Saft Ferak a.s. (OD130029) HOD210037 SEZ - Skládka válcoven plechu - Skatulův Hliník (OD130035) HOD210019 SEZ - PRIMAPLYN HOD210035 SEZ - Jablunkov - bývalý závod ETA (OD130036) HOD210042 SEZ - Pilana Jablunkov HOD210015 SEZ - OKK Koksovny, a.s. Koksovna ČSA HOD210003 SEZ - Tatra a.s. Kopřivnice (OD130032) HOD210027 SEZ - Kopřivnice - skládka TKO HOD210013 SEZ - ČEZ Distribuce, a.s. Krnov rozvodna HOD210039 SEZ - Visteon International Holdings (OD130019) HOD210041 SEZ - Benzina s.r.o., bývalý areál DS PHM, Bohumín HOD210005 SEZ - IVAX Pharmaceuticals s.r.o. HOD210025 SEZ - Merkanta, a.s. HOD210007 SEZ - RWE GasNet, s.r.o. vyřazené trasy HOD210023 SEZ - OKK Koksovny, a.s Koksovna Lazy HOD210001 SEZ - Vítkovice a.s., Horní oblast (OD130038) HOD210008 SEZ - OKD OKK, a.s. Skládka koksovny Jan Šverma HOD210009 SEZ - OKD OKK, a.s. Koksovna Trojice HOD210010 SEZ - OKK Koksovny, a.s. Koksovna Svoboda HOD210011 SEZ - Farské Doly HOD210012 SEZ - H-Zone, a.s. - MCHZ Hrušov HOD210016 SEZ - VÍTKOVICE, a.s. Válcovna trub HOD210018 SEZ - Vítkovice a.s. Usazovací nádrž HOD210020 SEZ - ČEZ, a.s. Distribuce sklad MTZ HOD210021 SEZ - Vítkovice a.s. Dolní oblast (OD130015) HOD210022 SEZ - DEZA, a.s. HOD210024 SEZ - EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. HOD210026 SEZ - VÍTKOVICE, a.s Pískové doly HOD210028 SEZ - Přívoz Stará ČOV HOD210029 SEZ - Radvanice - areál koupaliště HOD210031 SEZ - Skládka Poštulkova HOD210032 SEZ - Černý potok HOD210034 SEZ - DIAMO, s.p. OZ laguny OSTRAMO (OD130020) HOD210038 SEZ - BorsodChem MCHZ (OD130016) HOD210040 SEZ - Dalkia ČR a.s. (Třebovice) HOD210501 BIOCEL Paskov, a.s. - snížení koncentrace Pc ve vypouštěných vodách HOD210502 Koksovna Svoboda Ostrava - Přívoz - optimalizace obsahu PAU a BTEX v odpadních vodách HOD210036 SEZ - Třinecké železárny a.s. (OD130018) HOD210004 SEZ - Benzina s.r.o. DSPHM Česká Ves (OD130012) HOD210006 SEZ - RWE GasNet, s.r.o. Bernartická HOD210030 SEZ - Velobel, s.r.o. Zlaté Hory HOD210503 Ondřejovická strojírna spol. s r.o. Zlaté Hory - rekonstrukce kanalizace a výstavba ČOV HOD210033 SEZ - Libavá - tankový pluk HOD210503 Ondřejovická strojírna spol. s r.o. Zlaté Hory - rekonstrukce kanalizace a výstavba ČOV

 

Revitalizace vodních toků a odstraňování migračních překážek (opatření typu A, kap. VI.1.12)

(řazeno abecedně dle ORP a čísla listu opatření)

Kapitola VI.1.12 - listy opatření typu 'A'

HOD212026 Bílovka, Studénka - revitalizace koryta Bílovky HOD212007 Odra, Jistebník n/O-Košatka n/O - revitalizace koryta toku včetně zprůchodnění dvou spádových stupňů HOD212111 Odra, Studénka - zprůchodnění jezu HOD212005 Pustějovský potok, Pustějov - Kujavy - revitalizace koryta toku (OD110021) HOD212028/7 Studenecký potok, Studénka - revitalizace HOZ v lokalitě Trávníky HOD212020 Odra, Bohumín - sledování a případná sanace bývalé skládky v příbřežní zóně HOD212028/8 Čižina, Horní Benešov - revitalizace toku HOD212028/9 HOZ, PB přítok Čížiny v říčním km 20,2, Horní Benešov - revitalizace HOZ HOD212014 Kobylí potok v Bruntále, Bruntál - přírodě blízká úprava HOD212009 Kobylí potok, Karlovice - revitalizace koryta toku (OD110008) HOD212012 Opava, Karlovice - Zadní Ves - revitalizace levobř. záplavového území HOD212028/10 Zatrubněný tok, PB přítok Čižiny v říčním km 21,1, Horní Benešov - revitalizace zatrubněného toku HOD212011 Opava, Krnov - Nové Heřminovy - přírodě blízké úpravy koryta toku (OD130131) HOD212023 Lubina, Frenštát p/R - Trojanovice - revitalizace koryta toku (OD110010) HOD212017 Morávka, Raškovice - Morávka - příprava revitalizace koryta toku HOD212019 Morávka, Staré Město u Frýdku - sledování a případná sanace bývalé skládky v příbřežní zóně HOD212016 Ostravice, Baška - přírodě blízké zásahy do koryta HOD212018 Svěcený potok, Morávka - revitalizace úseku s tvrdým opevněním a zatrubněním pod lesní školkou HOD212028/1 Bezejmenný tok, IDVT 10210798, Bělá ve Slezsku - revitalizace toku HOD212025 Jasénka, Darkovičky - Hlučín - revitalizace koryta toku HOD212103 Opava, Děhylov - zřízení rybího přechodu na spádovém stupni HOD212105 Opava, Háj ve Slezsku - zřízení rybího přechodu na jezu v Háji HOD212015 Opusta II, Dolní Benešov - revitalizace koryta toku (OD110004) HOD212021 Olše, Písek - Bukovec - příprava revitalizace koryta toku HOD212109 Olše, Dětmarovice - zřízení rybího přechodu na jezu v Dětmarovicích (OD110014) HOD212013 Kozí potok, Krasov - přírodě blízká úprava koryta toku HOD212028/6 Bezejmenný tok, IDVT 10208650, Hladké Životice - revitalizace levobřežního přítoku Křivého potoka HOD212003 Křivý potok, Suchdol n/O - revitalizace koryta toku HOD212004 Liščí potok, Hladké Životice - Hukovice - revitalizace koryta toku (OD110022) HOD212028/5 Bezejmenný tok a jeho přítoky, IDVT 10216139, Studénka - revitalizace toku pod PR Koryta HOD212028/4 Bezejmenný tok, LB přítok Hrabětického potoka, IDVT 10217980, Vražné u Oder - revitalizace toku HOD212002 Pecovský potok, Klokočůvek - odkrytí zatrubněného úseku toku HOD212028/3 Hrabětický potok, Vražné u Oder - revitalizace toku HOD212027 Hradec nad Moravicí - přírodě blízká protipovodňová opatření HOD212104 Opava, Jilešovice - zřízení rybího přechodu na jezu v Jilešovicích HOD212107 Opava, Lhota u Opavy - zřízení rybího přechodu na jezu ve Lhotě HOD212106 Opava, Smolkov - zřízení rybího přechodu na jezu ve Smolkově HOD212028/2 Oldřišovský potok, Kobeřice - revitalizace toku HOD212110 Olše, Věřňovice - zprůchodnění stupně (OD110014) HOD212024 Lubina, Stará Ves n/O - Košatka - přírodě blízké zásahy do koryta HOD212101 Odra, Ostrava Zábřeh - zřízení rybího přechodu na jezu v Zábřehu (OD110027) HOD212006 Ondřejnice, Stará Ves n/O - revitalizace koryta toku (OD110015) HOD212102 Opava, Ostrava Třebovice - zřízení rybího přechodu na jezu v Třebovicích (OD110029) HOD212008 Starobělský potok, Ostrava Výškovice - revitalizace koryta toku (OD110019) HOD212022 Kopytná , Bystřice - Vendryně - přírodě blízká úprava (OD110005) HOD212001 Rychtářský potok, Budišov n/Budišovkou - revitalizace koryta toku (OD110023)

 

Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v OsVPR (opatření typu A, kap. VI.1.17)

(řazeno abecedně dle ORP a čísla listu opatření)

Kapitola VI.1.17 - listy opatření typu 'A'

HOD217006 Odra (a Orlovská Stružka), Bohumín - Pudlov - ochranná hráz HOD217007 Odra, Bohumín - stabilizace podélného profilu řeky HOD217204 Opava a její přítoky v povodí "horní Opavy", Nové Heřminovy, Jelení, Krnov, Holasovice, Lichnov III a V - zřízení údolní nádrže Nové Heřminovy na řece Opavě a 5 suchých nádrží na přítocích řeky Opavy HOD217002 Opava, Holasovice až Nové Heřminovy (včetně) - příprava a realizace opatření na ochranu před povodněmi prostřednictvím úprav toků na horní Opavě (OD130131) HOD217008 Olše, Český Těšín - doplnění hrází mezi Ropičankou a Sadovým potokem a podél nich (OD130140) HOD217402 Morávka , Morávka - VD Morávka, rekonstrukce spadiště a vlnolamu HOD217206 Olešná, Frýdek - Místek - těžba sedimentů v zátopě VD Olešná HOD217005 Ostravice, Paskov - rekonstrukce levobřežní hráze (OD130149) HOD217302 Ostravice, Staré Město u Frýdku - náhrada staroměstského jezu spádovým stupněm HOD217301 Ostravice, Staré Město u Frýdku - oprava balvanitých skluzů HOD217401 Ostravice, Ostravice - VD Šance, převední extrémních povodní (OD130220) HOD217502 Olše, Karviná - Darkov - přeložka Darkovské Mlýnky, rekonstrukce spádových objektů HOD217501 Olše, Karviná, Louky n/O - rekonstrukce hrází, spádových objektů, prohrábka koryta (OD130211) HOD217004 Opava, Kravaře - PPO v místní části Kravaře - Dvořisko (OD130115) HOD217102 Opava, Kravaře-Dvořisko − individuální opatření na ohrožených objektech, případně výkup nemovitostí za "reprodukční" ceny HOD217205 levostranný přítok Litultovického potoka v ř.km 2.05, Choltice - zhotovení suché nádrže HOD217103 Opava, Držkovice − individuální opatření na ohrožených objektech, případně výkup nemovitostí za "reprodukční" ceny HOD217003 Opava, Vávrovice - zřízení PB hráze (OD130110) HOD217203 Velká, Stěbořice - zřízení suché nádrže HOD217001 Odra, Ostrava - Svinov - sanace a výstavba zavázání hráze v prostoru ústí Porubky (OD130216) HOD217601 Odra, Ostrava Zábřeh - ochranná hráz, II. etapa HOD217602 Ostravice, Ostrava - sanace pravobřežní hráze (OD130224) HOD217304 Ostravice, Ostrava-Vítkovice - oprava vítkovického jezu HOD217202 Polančice, Rakovec, Klimkovice a Polanka n/O - zřízení 2 suchých nádrží a úprava potoka HOD217201 Porubka, Vřesina - zřízení dvou suchých nádrží HOD217101 Podolský potok, Rýmařov-Jamartice − individuální opatření na ohrožených objektech, případně výkup nemovitostí za "reprodukční" ceny

 

Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní mimo OsVPR (opatření typu A, kap. VI.1.18)

(řazeno abecedně dle krajů, ORP a čísla listu opatření)

Kapitola VI.1.18 - listy opatření typu 'A' Kapitola VI.1.18 - listy opatření typu 'A'

HOD218009/3 Butovický potok, Butovice - rozšíření koryta HOD218009/2 Děrenský potok, Kujavy - stabilizace koryta HOD218203/11 pravostranný bezejmenný přítok Bílovkyv ř. km 8.18, Velké Albrechitce - zřízení suché nádrže Velké Albrechitce HOD218203/12 pravostranný přítok Butovického potoka v ř. km 3.62, Studénka - Butovice - zřízení suché nádrže HOD218604 Bohumínská Stružka, Bohumín - Záblatí - tok Stružky - rychvaldský jez - trať ČD HOD218007 Lutyňka, Skřečoň - D.Lutyně - odlehčovací objekt, ohrázování, zvýšení břehu, revitalizace HOD218009/5 Kobylí potok, Karlovice - zkapacitnění a zprůchodnění koryta (OD110008) HOD218009/7 Stará Voda , Staré Heřminovy - zkapacitnění, směrová a výšková stabilizace koryta HOD218203/24 levostranný bezejmenný přítok Jičínky, Veřovice - suchá nádrž a revitalizační opatření (povodňový park) HOD218103 Tichávka, Tichá − individuální opatření na ohrožených objektech, případně výkup nemovitostí za "reprodukční" ceny HOD218009/18 Trutovský s přítokem, Frenštát p/R - směrová a výšková stabilizace koryta (OD130152) HOD218306 Lučina, Žermanice - VD Žermanice, koruna hráze HOD218307 Lučina, Žermanice - VD Žermanice, modernizace TBD HOD218009/12 Mohelnice, Raškovice - protipovodňová opatření a revitalizace toku HOD218501 Olešná, Žabeň - prohrábka koryta, snesení spádových objektů HOD218009/13 Podhorský potok, Palkovice - zabezpečení zástavby obce před povodněmi HOD218305 přivaděč Morávka-Lučina, Vyšní Lhoty - Žermanice - rekonstrukce přivaděče včetně spádových objektů HOD218004 Řetník, Lučina - řešení horní úchytné nádrže VD Žermanice na přítoku Řetník HOD218203/25 Metylůvka, Metylovice - suchá nádrž a úprava toku, km 0.8-1.5 HOD218304 Ostravice, Ostravice - VD Šance, rekonstrukce monitoringu sesuvu Řečica HOD218009/11 Sibudov, Malenovice - zabezpečení zástavby obce před povodněmi HOD218203/18 Na Důlském, Albrechtice u Českého Těšína - obnova vodní nádrže HOD218005 Stonávka, Těrlicko - řešení horní úchytné nádrže VD Těrlicko na Stonávce HOD218401 Stonávka, Těrlicko - VD Těrlicko, úprava potrubí ve vzdušné patě hráze, oprava injekční clony HOD218203/21 Bohuslavický potok, Bohuslavice - výstavba 2 suchých nádrží HOD218009/8 Děhylovský potok, Děhylov, Dobroslavice - stabilizace koryta, retence splavenin HOD218203/19 levostranný bezejmenný přítok Pišťského potoka v ř. km 4.67, Píšť - zřízení suché nádrže Svinné HOD218601 Opava, Dobroslavice - Kozmice - revitalizace Hlučínského jezera a rekonstrukce hráze (OD130217) HOD218203/16 povodí Bečvy, Hať - zřízení 1 suché nádrže HOD218203/22 Doubrava, Bělotín, Střítež nad Ludinou - zřízení 2 suchých nádrží HOD218203/1 povodí Bělotínského potoka, Bělotín - zřízení 5 suchých nádrží HOD218006 Petrůvka, Petrovice u Karviné - Závada - ohrázování zástavby obce (OD130126) HOD218009/26 Rájecký potok, Karviná - rekonstrukce koncového zatrubněného úseku v místě zaústění Rájeckého potoka do Olše HOD218502 Stonávka, Stonava - stabilizace poklesové kotliny s úpravou dna a okolního terénu HOD218104 Trnávka, Kateřinice − individuální opatření na ohrožených objektech, případně výkup nemovitostí za "reprodukční" ceny HOD218009/25 Oldřišovský potok, Kobeřice - zkapacitnění koryta HOD218009/21 Mušlov, Třemešná - směrová a výšková stabilizace koryta HOD218009/20 Mušlov, Vysoká - směrová a výšková stabilizace koryta HOD218201 Grasmanka, Starý Jičín - Jičina - příprava zřízení suché nádrže Jičina HOD218202 Grasmanka, Starý Jičín - rekonstrukce MVN Starý Jičín HOD218203/2 levobřežní svodnice Luhy v ř. km 1.85, Jeseník nad Odrou - příprava výstavby suché nádrže HOD218203/3 levostranný bezejmenný přítok Lučického potoka v ř. km 1.11, Jeseník nad Odrou - Blahutovice - příprava výstavby 2 suchých nádrží HOD218203/26 Lhotecký potok, Starý Jičín, Starojická Lhota - suchá nádrž N2, km 1.5-3.5 HOD218001 Luha, Jeseník n/O - zkapacitnění a úprava toku HOD218203/4 Rybník, Jeseník nad Odrou - příprava výstavby suché nádrže HOD218203/5 svodnice do Luhy v ř. km 6.70, Jeseník nad Odrou - Polouvsí - zřízení přehrážky pro zachycování splachů HOD218203/6 svodnice do potoka Rybník v ř. km 1.00, Jeseník nad Odrou - zřízení přehrážky pro zachycování splachů HOD218203/7 svodnice do potoku Rybník v ř. km 1.70, Jeseník nad Odrou - zřízení přehrážky pro zachycování splachů HOD218101 Teplá, Bernartice a Hůrka − individuální opatření na ohrožených objektech, případně výkup nemovitostí za "reprodukční" ceny HOD218102 Teplá, Hůrka − individuální opatření na ohrožených objektech, případně výkup nemovitostí za "reprodukční" ceny HOD218009/19 Libotínský potok s přítokem, Štramberk - směrová a výšková stabilizace koryta HOD218009/23 Dobešovský potok, Jakubčovice nad Odrou - zkapacitnění a směrová a výšková stabilizace koryta HOD218009/1 Vítovka, Odry - přeložka koryta a hrázování v prostoru Semperflex (OD130202) HOD218203/9 Vítovka, Odry - rekonstrukce malé vodní nádrže HOD218203/8 Zlatý potok, Odry - zřízení suché nádrže HOD218009/9 Sedlinka, Nové Sedlice - zkapacitnění, stabilizace koryta HOD218203/23 Sedlinka, Suché Lazce - VN Sedlinka, odbahnění a úprava přelivných hran HOD218003 Velká, Opava Zlatníky, Stěbořice - zkapacitnění a úprava toku II (OD130192) HOD218105 Lubina, Stará Ves n/o-Košatka n/O − individuální opatření na ohrožených objektech, případně výkup nemovitostí za "reprodukční" ceny HOD218603 Lučina, Ostrava - revitalizace toku (OD130214) HOD218203/13 Machůvka, Stará Ves nad Ondřejnicí - zřízení suché nádrže HOD218002 Polančice, Polanka n/O, Klimkovice - úprava toku, náhrada 2 jízků pryžovými vaky HOD218009/4 Starobělský potok, Stará Bělá - úprava koryta potoka a prohrábka (OD110019) HOD218602 Ščučí potok, Ostrava Hrabová - zkapacitnění odlehčovacího ramene km 0.0 - 1.1 a toku nad odlehčením HOD218009/14 Koblovský potok, Koblov, Šilheřovice - zkapacitnění, pomístní stabilizace HOD218009/6 Podolský potok, Stará Ves u Rýmařova - zkapacitnění, směrová a výšková stabilizace koryta (OD130162) HOD218009/15 PP Hluchové v km 4,0, Nýdek, Bystřice n.O. - ochranná hrázka, stabilizace koryta HOD218009/16 Tyra, Tyra - protipovodňová opatření a revitalizace toku HOD218203/20 bezejmenný levostranný přítok Husího potoka (ID 200800004400), Větřkovice - zřízení suché nádrže za kostelem HOD218203/10 Husí potok, Větřkovice - rekonstrukce malé vodní nádrže HOD218302 Moravice, Kružberk - VD Kružberk, modernizace TBD HOD218301 Moravice, Kružberk - VD Kružberk, rekonstrukce hráze, vtoku do tlakové štoly a oprava návodního líce HOD218009/22 Javornický potok, Javorník - směrová a výšková stabilizace koryta HOD218009/17 Lesní potok, Mikulovice - zkapacitnění, zvýšení retence HOD218009/24 Ondřejovický potok, Mikulovice - směrová a výšková stabilizace koryta HOD218008 Vidnavka, Kobylá n/V - zkapacitnění a úprava toku

 

Listy opatření typu "B"

Listy opatření typu 'B'

HOD205001 Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání (OD130002) HOD217701 Záplavová území (OD130143) HOD217702 Operativní opatření (OD130144) HOD218701 Studie odtokových poměrů, studie proveditelnosti opatření na ochranu před povodněmi pro drobné vodní toky HOD218702 Krajinné plánování, přírodě blízká protipovodňová opatření HOD220501 Průzkumný monitoring

 

Listy opatření typu "C"

Listy opatření jsou součástí Národního plánu povodí Odry. Zde je uveden pouze jejich seznam.

Listy opatření typu 'C'
Copyright © 2016 Povodí Odry, státní podnik | Všechna práva vyhrazena
www.pod.cz