1.1. Vymezení oblasti povodí a jeho částí

Hranice povodí

Oblast povodí Odry je nejmenší z osmi oblastí povodí na území České republiky. Představuje nejhornější část mezinárodního povodí Odry ( úmoří Baltského moře ).

Tabulka: Plocha mezinárodního povodí Odry
na území ČR na území Polska na území SRN Celkem
km2
6 453 106 821 5 587 122 512
Pozn. : Plocha povodí ve správě podniku Povodí Odry je jen 6 228 km2, tj. bez izolovaných enkláv v severních a východních Čechách.

Oblast povodí Odry na území ČR je protáhlého tvaru ve směru SZ - JV. Sousedí na jihozápadě s oblastí povodí Moravy podél rozvodnice Baltského a Černého moře. Na severovýchodě sousedí s polskou částí povodí Horní Odry a vtéká na území Polské republiky v prostoru Bohumína. Jeho zeměpisná poloha je patrná z přehledné mapy A 1a. Je omezena čtyřmi nejkrajnějšími body podle následující tabulky :
Tabulka: Zeměpisná poloha oblasti povodí Odry
světová strana nejbližší obec VD
sever Bílá voda 50°27´ 16°55´
jih Bílá 49°24´ 18°27´
východ Bukovec 49°33´ 18°52´
západ Bílá voda 50°25´ 16°52´

Největší rozměr oblasti povodí přibližně ve směru sever - jih činí 62 km, ve směru východ - západ 174 km. Oblast povodí na území ČR sestává z 11 základních povodí 3. řádu podle následující tabulky :

Tabulka: Struktura oblasti povodí
hydrologické pořadí vodní tok plocha povodí ( km2 )
02-01-01 Odra po Opavu 1615
02-02-01 Opava po Moravici ( část ) 944
02-02-02 Moravice 902
02-02-03 Opava od Moravice po ústí 242
02-02-04 Odra od Opavy po Ostravici 39
02-03-01 Ostravice 828
02-03-02 Odra od Ostravice po Olši 213
02-03-03 Olše ( část ) 914
02-04-01 Levostranné přítoky Odry od Olše po ústí Osoblahy ( část ) 172
02-04-02 Osoblaha ( část ) 377
02-04-02 Pravostranné přítoky Kladské Nisy v Jeseníku ( část ) 683
Pozn. : označení "část" se vztahuje na povodí přesahující státní hranice České republiky.

Výškové poměry v území

Přes svou relativně malou rozlohu je oblast povodí Odry značně výškově členitá. To je dáno jejím situováním mezi horskými masivy Hrubého Jeseníku a Beskyd a současně otevřením k severu do Slezské nížiny. Odra pramení v Oderských vrších ve výšce 634 m n.m. a opouští území republiky na kótě cca 196 m n.m. Na jihozápadní rozvodnici, která je současně hlavním evropským rozvodím Dunaje a Odry dosahují výšky terénu v oblasti Hrubého Jeseníku max. 1492 m n.m. ( Praděd ) a v oblasti Beskyd max. 1323 m n.m ( Lysá hora ). Největší svislá odlehlost tak činí bezmála 1300 m.

Přes 80% plochy povodí dosahuje nadmořských výšek mezi 200 a 600 m.n.m. Na méně než 5% území pak přesahuje výška terénu 800 m n.m. Rozložení nadmořských výšek je patrné z mapy A 1.2.

Přílohy

Mapa A 1.1