1.11. Chráněná území ochrany přírody

Natura 2000

Natura 2000 je soustava lokalit, chránících nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodní stanoviště (např. rašeliniště) na území Evropské unie podle:
  • Směrnice Rady 79/409/EHS z 2.dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků ( zkr. směrnice o ptácích)
  • Směrnice Rady 92/43/EHS z 21.května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin ( zkr. směrnice o stanovištích)
Na základě Směrnice o stanovištích 92/43 EHS je Evropa pro účely Natury 2000 rozdělena do 9 biogeografických oblastí, Česká republika zasahuje do dvou biogeografických oblastí -- panonské a kontinentální. Cílem je ochrana biologické rozmanitosti zachováním nejhodnotnějších přírodních lokalit a nejohroženějších druhů rostlin a živočichů v ČR a v Evropě.

Soustava Natura 2000 by měla zajistit trvalou péči o nejhodnotnější území i v ČR. Jedná se o soustavu chráněných území, která zahrnují jednak Ptačí oblasti, jednak Evropsky významné lokality.

Biogeografické oblasti:
Povodí Odry spadá do kontinentální biogeografické oblasti.
Hranice biogeografických oblastí v ČR budou stanoveny nařízením vlády.

Ptačí oblasti:
V povodí Odry bylo navrženo 5 ptačích oblastí.

Tab.: Ptačí oblasti v povodí Odry
Kód Název Kraj Rozloha v ha
CZ0811022 Beskydy Moravskoslezský, Zlínský 41 906,91
CZ0711017 Jeseníky Moravskoslezský, Olomoucký 52 228,12
CZ0711019 Libavá Moravskoslezský, Olomoucký 32 727,52
CZ0811020 Poodří Moravskoslezský 8 063,04
CZ0811021 (Heřmanský stav-Odra-Poolší) vláda zamítla Moravskoslezský 5 041,39

V současné době jsou nařízením vlády ČR vyhlášeny zatím pouze 2 ptačí oblasti, a to Libavá a Jeseníky. Vyhlášení ptačích oblastí Beskydy a Poodří je ve fázi přípravy. Ptačí oblast Heřmanský stav-Odra-Poolší byla zatím vládou zamítnuta.

Evropsky významné lokality:
Vymezením těchto lokalit se mají chránit stanoviště a rostlinné i živočišné druhy, které se na těchto stanovištích vyskytují. Národní seznam těchto lokalit stanoví vláda nařízením. Některé tyto lokality se budou překrývat s dosavadními národními parky, chráněnými oblastmi nebo ptačími oblastmi.

Chráněná území

V povodí Odry jsou také vyhlášena Zvláště chráněná území a to ve smyslu zákona o ochraně přírody č. 114/1992 Sb. Do rozsáhlých, resp. velkoplošných chráněných území v povodí Odry patří tři chráněné krajinné oblasti (CHKO), přičemž Chráněná krajinná oblast Poodří je celou plochou v povodí Odry, CHKO Beskydy a CHKO Jeseníky zasahují do povodí Odry jen částečně, jejich další část spadá do povodí Moravy. Přehled velkoplošných chráněných území, zasahujících do povodí Odry, je uveden v tabulce.
Tab.: Chráněné oblasti v povodí Odry
Název Místo Kraj Celková rozloha v km2
Chráněná krajinná oblast Beskydy jihovýchodní část povodí, zahrnuje také 43 maloplošných chráněných území Zlínský, Moravskoslezský 1 160
Chráněná krajinná oblast Jeseníky severozápadní část povodí, zahrnuje také 22 maloplošných chráněných území Moravskoslezský, Olomoucký 740
Chráněná krajinná oblast Poodří střední část povodí, zahrnuje také 3 maloplošná chráněná území Moravskoslezský 82

Další maloplošná chráněná území, do kterých patří národní přírodní rezervace (NPR), přírodní rezervace( PR), národní přírodní památky (NPP) a přírodní památky (PP) jsou ještě vyhlášená i v ostatních částech povodí Odry.

V oblasti povodí Odry jsou dále vyhlášena Chráněná území přirozené akumulace vod a to CHOPAV Beskydy, CHOPAV Jeseníky a CHOPAV Jablunkovsko.