1.8. Hospodářské využití území

Průmysl

Průmysl v povodí Odry je soustředěn zejména v severovýchodní části, a to buď přímo ve velkých městech jako je Ostrava, Bohumín, Orlová, Havířov, Karviná, Frýdek-Místek, Český Těšín, Opava, Krnov, Nový Jičín, Příbor a Kopřivnice, nebo v jejich okolí. Dominantním průmyslovým městem z hlediska počtu podniků, tržeb z průmyslové činnosti, průměrného počtu pracovníků na 1 podnik a průměrné měsíční mzdy je Ostrava, jak vyplývá z tabulky.

Tabulka: Počet podniků, pracovníci, tržby a mzdy
Zdroj ČSÚ
  Podniky s počtem pracovníků 20 a více se sídlem na území okresu
Kraj, okres počet podniků tržby z průmyslové činnosti v tis Kč (běžné ceny) průměrný evidenční počet pracovníků průměrná měsíční mzda (v Kč)
celkem (fyz. osob) na 1 podnik
Jeseník 28 2 436 873 2 508 90 11 655
Přerov 6 832 385 690 115 13 583
Šumperk 2 477 945 316 158 12 846
Olomoucký kraj 36 3 747 203 3 514 131 12 857
Bruntál 91 13 459 890 10 464 115 12 090
Frýdek - Místek 135 43 519 386 22 398 166 14 894
Karviná 94 14 341 216 12 114 130 13 421
Nový Jičín 89 29 796 368 22 378 251 14 233
Opava 120 19 607 723 14 798 123 13 322
Ostrava - město 168 119 741 662 67 515 401 17 593
Moravskoslezský kraj 697 240 466 245 149 666 215 15 542
Celkem 733 244 213 448 153 180 209 14 200

Hlavním průmyslovým odvětvím v povodí Odry a to jak z hlediska počtu zaměstnanců, tak z hlediska tržeb, je dle odvětvové klasifikace odvětvových činností (OKEČ) zpracovatelský průmysl, ve kterém dominuje výroba kovů a kovodělných výrobků, kde mezi největší podniky patří TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. a ISPAT NOVÁ HUŤ, a.s., které mají nad 10 000 zaměstnanců, dále holding VÍTKOVICE, a.s. s více jak 5 000 zaměstnanci, ŽDB, a.s. v Bohumíně, aj. Ze zpracovatelského průmyslu je významná také výroba dopravních prostředků, kterou zajišťuje zejména firma ČKD Vagonka, a.s. v Ostravě, aj.

Dalším důležitým odvětvím v povodí Odry je dobývání energetických surovin -- těžba uhlí s podniky OKD, a.s. (o.z. Důl Darkov, Důl Čs.armáda, Důl Lazy, Důl Paskov), které jsou členem koncernu KARBON INVEST, a.s., s počtem zaměstnanců vysoko nad 10 000.

K významným odvětvím, zejména z hlediska tržeb, dále patří výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody a stavebnictví.

Největší počet podniků v povodí Odry je evidován v odvětví obchodu a opravárenských služeb, následuje zpracovatelský průmysl jako celek a v tom na prvním místě hutnictví a strojírenství, dále výroba strojů a zařízení, průmysl potravinářský, dále dřevozpracující a papírenský. Rozvinuté je také stavebnictví a pohostinství s ubytováním.

Z následující tabulky je zřejmá intenzita jednotlivých průmyslových odvětví .

Tabulka: Průmyslové podniky v povodí Odry dle OKEČ
Zdroj ČSÚ
Tabulku najdete zde.

Podle počtu zaměstnanců převažují malé a střední firmy do 50 zaměstnanců, kterých je celkem 99,5 % všech registrovaných ekonomických subjektů. Firem od 50 do 1 000 zaměstnanců je 1 082 a firem nad 1 000 zaměstnanců je celkem 43.

Co se týká právní formy registrovaných ekonomických subjektů, převažují fyzické osoby, kterých je celkem 198 050. Právnických osob je celkem 34 096, z toho 58 % tvoří obchodní společnosti .

Ekonomické subjekty dle počtu zaměstnanců a dle právní formy v povodí Odry
Počet zaměstnanců Subjektů celkem Fyzických osob Právnických osob
0 150 565 198 050 34 096
1 - 9 21 562
10 - 49 4 618
50 - 99 599
100 - 499 427
500 - 1000 56
více jak 1000 43

Zemědělství

Zemědělská půda tvoří 51,82 % plochy povodí Odry a z toho orná půda je na ploše 33,65 % plochy povodí.

Nejvíce orné půdy je na Opavsku a to 82,4 % tamní zemědělské půdy, tj. celkem 57 843 ha, což představuje 27,6 % plochy z celkové orné půdy povodí. Následuje Novojičínsko se 74,8 % orné, tj. 44 977 ha. Nejméně orné půdy z hlediska procenta zemědělské půdy je na Bruntálsku a Frýdecko-Místecku, tedy v horských a podhorských oblastech. Zde je naopak nejvíce trvalých travních porostů (TTP) -- na Bruntálsku se jedná o 53,3 % zemědělské půdy, tj. 40 401 ha TTP a na Frýdecko-Místecku je to 20 642 ha.

Tabulka: Struktura zemědělské půdy v povodí Odry
Zdroj ČSÚ
  Plocha v ha % zemědělské půdy % plochy povodí
Orná půda 209 580 64,94 33,65
Sady a zahrady 20 425 6,33 3,28
Trvalé travní porosty 92 736 28,73 14,89
Zemědělská půda 322 741 100,00 51,82

V rámci povodí Odry pracuje v zemědělství 8 638 zaměstnanců. Co se týká zaměření zemědělských subjektů, převažuje kombinovaná výroba, kde je 2 400 jednotek, s převažující rostlinnou výrobou podniká 715 jednotek a s převažující živočišnou výrobou podniká 470 jednotek.

Výměru nejvýznamnějších pěstovaných plodin shrnuje následující tabulka.

Tabulka: Nejvýznamnější pěstované plodiny v povodí Odry
Zdroj ČSÚ
Plodiny Plocha v ha % orné půdy
Obiloviny 99 884 47,66
Luskoviny 880 0,42
Brambory 1 222 0,58
Cukrovka 9 572 4,57
Technické plodiny 28 097 13,41
Pícniny a ostatní využití 69 925 33,36
Orná celkem 209 580 100,00

Živočišná výroba a počty chovaných zvířat v povodí Odry jsou uvedeny v následující tabulce:

Tabulka: Živočišná výroba v povodí Odry.
Zdroj ČSÚ
Druh Počet ks Přepočet na dobytčí jednotky
Skot 100 783 100 783
Prasata 237 832 52 918
Drůbež 1 861 339 4 839
Ovce 7 765 777

Tato zvířata vyprodukují ročně 1 341 tisíc tun přírodních hnojiv .

Lesní hospodářství

Největší lesnatost je v horských oblastech Jeseníků a Beskyd. Na Jesenicku (Olomoucký kraj) činí 58 % lesnatosti, na Frýdecko-Místecku 47,4 % a na Bruntálsku 43,2 % lesnatosti.
Tab.: Údaje o lesích v povodí Odry
Zdroj Ústav hospodářské úpravy lesů
Lesy v ha Lesnatost v % Plochy kategorií lesa v ha Plocha dřevin v ha
hospodářské ochranné zvláštního určení jehličnaté listnaté
219 887 35,3 184 491 6 649 28 747 158 685 51 296

Dopravní infrastruktura

Celková délka silniční sítě v povodí Odry je 1 670,9 km, hustota silniční sítě je 0,242 km/km2 . Délka železniční sítě je 764 km, hustota železnic je 0,111 km/km2 .
Tab.: Členění dopravní infrastruktury v povodí Odry
Zdroj Corine
Dopravní síť Délka v km Hustota v km/km2
Rychlostní komunikace 14,4 0,113
Komunikace 1. třídy 780,4 0,127
Komunikace 2. třídy 876,1 0,002
Komunikace celkem 1 670,9 0,242
Železnice 764,0 0,111

Nejdůležitější letiště je v Mošnově.

Energetika

Výrobu elektřiny v povodí Odry zajišťují tepelné elektrárny, vodní elektrárny u vodních nádrží a na tocích a také závodní elektrárny.
Tab.: Přehled elektráren v povodí Odry
Zdroj: PO,s.p., ČEZ, a.s.,ERÚ
Druh elektrárny Místo Výkon v MWe Provozovatel
Tepelná Dětmarovice 800 MW ČEZ, a.s.
Tepelná Třebovice 83 MW ČEZ, a.s.
Vodní (MVE) VN Slezská Harta 3,050 MW Povodí Odry, s.p. Ostrava.
Vodní (MVE) VN Šance 1,030 MW Povodí Odry, s.p. Ostrava.
Vodní (MVE) VN Kružberk 4,400 MW MW ENERGO-PRO, a.s.
Vodní (MVE) VN Morávka 0,104 MW Povodí Odry, s.p. Ostrava.
Vodní (MVE) VN Žermanice 0,140 MW Povodí Odry, s.p. Ostrava.

Dále jsou v povodí Odry malé vodní elektrárny MVE u jezů, stupňů a na náhonech, a to na vodních tocích ve správě Povodí Odry, s.p. Provozovateli těchto MVE jsou jak právnické, tak fyzické osoby. Celkem je v povodí Odry těchto MVE 68 , z toho ve správě Povodí Odry, s.p. 14 MVE s instalovaným výkonem 4 985 kW. Lokalizace MVE na tocích je uvedena v následující tabulce:

Tab.: MVE na tocích v povodí Odry
Zdroj: PO,s.p.
Dílčí povodí Počet celkem Z toho ve správě Povodí Odry,s.p.
Odra 8 1
Opava 36 6
Ostravice 19 6
Olše 4 1
okrajové přítoky 1 0
Celkem 68 14

Do energetické sítě přispívají také závodní elektrárny ve velkých podnicích, které vyrábějí energii hlavně pro provoz těchto podniků, přebytky prodávají do distribuční sítě. Jedná se o podniky jako je ŽDB,a.s., Energetika Vítkovice,a.s., Válcovny plechu BESS,a.s., SLEZAN Frýdek-Místek, a.s., ENERGETIKA TŘINEC,a.s. aj.

Rekreace

Seznam koupacích míst a regionální struktura ubytovacích zařízení jsou uvedeny v následujících tabulkách:
Tabulku najdete zde.

Sklady nebezpečných látek

Sklady ropných látek jsou v Opavě a v Bohumíně, jak je uvedeno v následující tabulce.

Tab.: Sklady ropných látek a nebezpečné látky u provozovatelů
Tabulky naleznete zde.