1.9. Využití plochy povodí

Celková plocha povodí Odry je 622 825 ha (6 228,25 km2). Uměle přetvořené povrchy jsou na ploše celkem 51 599 ha, která představuje 8,29 % z celkové plochy povodí. Z těchto povrchů zabírá městská zástavba včetně městských zelených a sportovních ploch, dále průmysl a doprava celkem 49 118 ha, tj. 7,89 % z celkové plochy povodí. Doly, skládky a staveniště jsou na rozloze 2 480 ha tj. na 0,40 %.

Převážnou část plochy povodí Odry tvoří zemědělská půda a lesy. Rozloha zemědělské půdy v povodí je 321 305 ha, tj. 51,6 % z celkové plochy povodí.

Orné půdy je celkem 220 240 ha t.j. 35,36 % z celkové plochy povodí a 68,82 % z výměry zemědělské půdy , což je méně než celostátní průměr (72 %). Pro srovnání v EU je průměrně 53,3 % orné půdy z celkové zemědělské půdy, v Rakousku je to 40,2 %, na Slovensku 60,6 % a v Německu 67,9 % zornění.

Jelikož ale vlivem dotací Ministerstva zemědělství ČR na zatravňování a zalesňování zemědělské půdy se snižuje výměra orné půdy ve prospěch trvalých travních porostů a lesů, byla dle údajů Českého statistického úřadu v roce 2002, výměra orné půdy v povodí Odry pouze 209 580 ha, tj. zornění 65,23 % zemědělské půdy a 33,65 % plochy povodí.

Sady a zahrady jsou na ploše 18 989 ha , což představuje 5,91 % plochy zemědělské půdy.

Travních porostů , do kterých patří louky a pastviny, je celkem 9 254 ha. Travní porosty jsou ale ještě také součástí smíšených zemědělských oblastí, které jsou celkem na ploše 97 962 ha, celkem je to 15,73 % plochy povodí.

Celkem je v povodí Odry 92 736 ha trvalých travních porostů t.j. 28,86 % rozlohy zemědělské půdy a to odpovídá celostátnímu průměru, který činí 22,8 % ze zemědělské půdy. Z hlediska plochy povodí jsou TTP na 14,89 % plochy.

Rozloha lesů a polopřírodní vegetace je na 240 528 ha, což je 38,62 % z celkové plochy povodí. Převažují lesy jehličnaté, které zabírají 149 786 ha půdy tj. 62,27 % z celkové plochy lesů. Z hlediska vlivu na kvalitu půd, zasakovacích schopností půd a zvyšování retence vody v povodí jsou žádoucí lesy smíšené, kterých je celkem 55 929 ha tj. 23,25 % z celkové rozlohy lesů, a dále lesy listnaté, kterých je 15 980 ha tj. 6,64 % ploch z celkové výměry lesů . Střídající se lesy a křoviny jsou na ploše 18 834 ha tj. 7,83 % ploch.

Z hlediska statistiky jsou lesy na ploše 219 887 ha plochy, tj. na 35,3 % plochy povodí.

Mokřady jsou na ploše 26,2 ha, tj. 0,0043 % ploch povodí Odry, a vodní plochy zabírají 3 082 ha, tj. 0,49 % plochy povodí.

Tabulky najdete zde.