2.1.1. Charakterizace typů útvarů povrchových vod

Vodní útvary povrchových vod byly zařazeny do dvou kategorií - "řeky" a "jezera" podle čl. 2(4) a 2(5), resp. kapitoly 1.1. Přílohy II, Rámcové směrnice pro vodní politiku, 2000/60/ES (dále jen Příloha II). Všechna "jezera" jsou silně ovlivněné resp. (výjimečně) umělé vodní útvary.

Pro každou kategorii povrchových vod musí být odpovídající vodní útvary v oblasti povodí rozděleny na typy. Typy se rozumí ty, které jsou definovány s použitím "systému A", nebo "systému B", dle Přílohy II.

Dle systému A se útvary povrchových vod v oblasti povodí nejprve rozdělí do odpovídajících ekoregionů. Vodní útvary v každém ekoregionu se pak rozdělí na typy vodních útvarů povrchových vod podle popisných charakteristik

  • Nadmořská výška
  • Velikost plochy povodí
  • Geologický typ
Dle systému B se útvary povrchových vod v oblasti povodí rozdělí na typy s použitím hodnot závazných popisných charakteristik (nadmořská výška, zeměpisná šířka, zeměpisná délka, geologie, velikost povodí) a takových volitelných charakteristik, nebo jejich kombinací, které jsou potřebné pro spolehlivé určení specifických referenčních biologických poměrů.

Zpracování typologie vodních útvarů probíhalo současně s jejich vymezováním - zásadně se jedná o typologii vodních útvarů jako celků, nikoliv o typologii jednotlivých toků resp. úseků toků.

Zvolenému systému typologie odpovídá podle Přílohy II označení "B", používá však popisné charakteristiky a meze podle systému "A", s přidáním jediné doplňující charakteristiky - řádu toku v uzávěrném profilu vodního útvaru pro "řeky". Další doplnění vychází z toho, že většina vodních útvarů spadá do pásma nadmořských výšek 200-800 m. Bylo proto provedeno rozdělení na dvě pásma - 200-500 a 500-800 m n.m. Pro jednotlivé vodní útvary byly zpracovány popisné charakteristiky (Příloha II, kap. 1.2.1 a 1.2.2) a vodní útvary byly rozděleny do příslušných typů. Typ je určen číselným kódem podle hodnot jednotlivých popisných charakteristik (deskriptorů), v pořadí uvedeném v Příloze II, kap. 1.2.1 a 1.2.2:

Pro vodní útvary povrchových vod v kategorii jezera je také použit systém B, který využívá popisné charakteristiky systému "A", s přidáním doplňující charakteristiky: Teoretická doba zdržení.

U charakteristiky nadmořská výška bylo pásmo 200 -- 800m také rozděleno na dvě pásma 200 -- 500m a 500 -- 800m.

Specifické rozdělení bylo použito v případě Teoretické doby zdržení vytvořením kategorií 5--10 dnů, 10--365 dnů a více než 365 dnů. První kategorie reprezentuje nádrže s vysokou obměnou vody, kde se až na výjimky nevytváří stabilní teplotní zvrstvení. Druhá kategorie reprezentuje nádrže s průměrnou a delší dobou zdržení do jednoho roku a tvorbou stabilní teplotní stratifikace. Poslední kategorie je vyhrazena pro nádrže s velmi dlouhou dobou zdržení a víceletým cyklem hospodaření a tvorbou stabilní teplotní stratifikace.

Přílohy

Mapa G3a - Vodní útvary povrchových vod - kategorie