2.1.3 Referenční síť pro typy vodních útvarů odpovídajících velmi dobrému ekologickému stavu

Referenční síť pro typy vodních útvarů odpovídajících velmi dobrému ekologickému stavu je ve stadiu výstavby. K dispozici je rozdělení vodních útvarů tekoucích i stojatých vod do typů založené na popisných charakteristikách doplněného systému "A", který je proto zásadně označován jako "B", podle Přílohy II (viz kapitola 2.1.1).

Tekoucí vody: Pro vodní útvary tekoucích vod bylo toto rozdělení do typů v roce 2003 ověřováno prostřednictvím biotických charakteristik (ověření "bottom up") - analýzou společenstev makrozoobenthosu. Byl vyhodnocen soubor dostatečně podrobných dat reprezentujících 137 vodních útvarů, zařazených do 43 teoretických typů, které sumárně pokrývají 85% území ČR. Typologie byla i po biologickém ověření shledána vyhovující, s tím, že příslušnost k povodí je významnější než příslušnost k ekoregionu, a není nutno dělit kategorii nadmořské výšky 200-800 m. V Oblasti povodí Labe bude nutno rozdělit tři velké typy (42114, 42124, 42125, pokrývající 45% území ČR) na podskupiny. Vzácné typy, obsahující nízký počet vodních útvarů, jsou sdružovány do skupin.

Stojaté vody: 77% vodních útvarů (všechny jsou Silně ovlivněné popř. umělé) je pracovně zařazeno do tří skupin typů, kde určující charakteristikou je průměrná hloubka (ekoregion a plocha hladiny nejsou podstatné). Tím jsou morfologicky vyděleny nádrže rybničního typu a údolní nádrže - středně hluboké a hluboké. V těchto skupinách budou hledány charakteristiky umožňující zobecnění maximálního ekologického potenciálu, při respektování článku 4(3) Směrnice, tj. určení změn nezbytných pro účel změny na Silně ovlivněný vodní útvar a odchylku změn, které nejsou s účelem této změny nezbytně spojeny. V tomto případě nebyla použita doplňující popisná charakteristika průměrná doba zdržení, protože všechny tyto vodní útvary mají průměrnou dobu zdržení vyšší než 5 dnů.

VÚ Jezera Oblast povodí:  
Kód typu LABE DUNAJ ODRA celk.: Nadm. výška Geologie Plocha nádr Hloubka
42121 13 1 0 14 200-500 Křemitý 1 - 10 <3
42111 5 0 0 5 200-500 Křemitý 0,5 -1 <3
42112 4 4 0 8 200-500 Křemitý 0,5 -1 3-15
42112 4 2 0 6 500-800 Křemitý 0,5 -1 3-15
42122 4 2 1 7 200-500 Křemitý 1 - 10 3-15
43122 4 0 0 4 500-800 Křemitý 1 - 10 3-15
43123 5 0 1 6 500-800 Křemitý 1 - 10 >15
42123 1 3 0 4 200-500 Křemitý 1 - 10 >15
42133 4 0 0 4 200-500 Křemitý 1 - 10 >15
44 12 2 58        
% 88 70 25 77        

Jak je patrné z tabulky, pro českou část oblasti povodí Odry, je použití tohoto zjednodušujícího postupu omezené. Je to dáno relativně malou plochou oblasti povodí a malým počtem vodních útvarů (celkem 8 jezer), a navíc se zde stýkají ekoregiony 9,10 a 16,. To umožňuje použít rozdělení vodních útvarů stojatých vod podle typologie pouze pro typy v ekoregionu 9. Při stanovení podmínek maximálního ekologického potenciálu bude charakteristika "ekoregion" označena nižší váhou, nebo bude využito typů stanovených v sousedních státech.