2.2.1 Výchozí charakterizace

V rámci výchozí charakterizace byly v ČR vymezeny útvary podzemních vod na základě přírodních charakteristik, pro všechny útvary byly zpracovány podrobné přírodní charakteristiky, charakter nadložních vrstev, označeny útvary podzemních vod, na kterých jsou závislé terestrické ekosystémy, zpracována inventarizace všech významných antropogenních vlivů včetně odběrů, umělého doplňování, bodových a plošných zdrojů znečištění a ostatních významných vlivů a provedena analýza vlivů a dopadů pro všechny útvary podzemních vod tak, aby mohly být identifikovány rizikové útvary podzemních vod. V další charakterizaci tak budou znovu ověřeny rizikové útvary na základě regionálních znalostí a dat.