2.2.3 Popis útvarů podzemních vod

Výběr přírodních charakteristik

Přírodní charakteristiky byly vybrány na základě požadavků vyplývajících ze směrnice WFD. Navíc byly tyto požadavky rozšířeny o údaje důležité pro hodnocení rizikovosti.

Přírodní charakteristiky jsou zpracovány jako formalizované databáze, které jsou připojeny ke geografickým vrstvám útvarů podzemních vod.

Předmětem přírodních charakteristik, vázaných přímo na vrstvu útvarů, jsou tyto údaje:

 • obecné údaje :
  • ID útvaru / skupiny, ID kolektoru
  • název útvaru, název kolektoru
  • oblast povodí: Ohře, Labe, Horní Vltava, Dolní Vltava, Berounka, Odra, Dyje, Morava
  • povodí (mezinárodní): Labe, Dunaj, Odra
  • plocha (km2)
 • vybrané přírodní charakteristiky:
  • typ zvodnění: lokální, souvislé
  • útvar / skupina
 • hydrogeologické charakteristiky (vztahující se ke kolektoru v případě útvaru či k horninovému prostředí v případě skupin útvarů):
  • geologický útvar: kvartér, neogén, paleogén, křída, permokarbon; proterozoikum, paleozoikum a krystalinikum
  • litologie: štěrkopísek, písek, písek a hlína, ....
  • typ propustnosti: průlinová, puklinová, krasová, průlino-puklinová, puklino-průlinová
  • transmisivita: rozpětí podle řádu
  • celková mineralizace
  • chemický typ
  • typ hladiny: volná, napjatá (negativní), artézská (napjatá pozitivní)
  • mocnost (pouze útvary)
  • souvrství (pouze křídové útvary): klikovské, merboltické, březenské, ....
  • podrobná stratigrafická jednotka (pouze křídové útvary): senon, spodní santon, coniak, ....
 • místo odvodnění útvarů či skupiny útvarů podzemních vod (vyjadřuje závislost ekosystémů povrchových vod na dotacích z oblastí podzemních vod)

Použitá data

 • geologické mapy (zpřesněné z měřítka 1 : 200 000 na měřítko 1 : 50 000)
 • hydrogeologické mapy
 • regionální hydrogeologický průzkum
 • znalosti regionálních hydrogeologů
tab. N7: Tabulka přírodních charakteristik vodních útvarů podzemních vod a jejich jednotlivých kolektorů
Tabulku naleznete zde.

Obr. N1a: Příklad přírodních charakteristik podzemních vod -- litologický typ

Obr. N1b: Příklad přírodních charakteristik podzemních vod -- mineralizace

Obr. N1c: Příklad přírodních charakteristik podzemních vod -- chemický typ

Přílohy

Tabulka N7 - Tabulka přírodních charakteristik vodních útvarů podzemních vod a jejich jednotlivých kolektorů