2.2.5 Útvary podzemních vod, na kterých jsou přímo závislé ekosystémy povrchových vod nebo suchozemské ekosystémy

Stav útvarů podzemních vod může negativně ovlivňovat ekosystémy povrchových vod či suchozemské ekosystémy. Ovlivňování ekosystémů povrchových vod se děje přes odvodnění podzemních vod do povrchových vod. Mělké hydrogeologické struktury s lokálním zvodněním se přirozeně odvodňují k místní erozní bázi -- tedy k nejbližšímu toku. Negativní ovlivnění povrchových vod se tedy projevuje bezprostředně -- a to jak z hlediska času, tak vzdálenosti.

Pro jednotlivé útvary podzemních vod v ČR byla vymezena místa přirozeného odvodnění. Všechny útvary v povodí Odry mají lokální odvodnění.

Suchozemské ekosystémy, přímo závislé na útvarech podzemních vod byly vybírány ze stávajícího Registru chráněných území. Týkalo se to Natury 2000 -- Ptačí oblasti podle směrnice 79/409/EHS a Evropsky významné lokality podle směrnice 92/43/EHS. Kromě posouzení charakteru jednotlivých útvarů podzemních vod bylo nutné vybrat ta chráněná území, která kvůli svému předmětu ochrany přímo závisí na stavu podzemních vod. Vzhledem k pozdnímu termínu zpracování Natury 2000 mohly být vybrány jen ty ekosystémy (chráněná území), které jsou přímo závislé na kvartérních a krasových útvarech. Do kvartérních útvarů byly vybrány všechny útvary podzemních vod, které mají geologický typ kvartérní s výjimkou čistě glacigenních útvarů. Vztahy mezi chráněnými ekosystémy a ostatními útvary se musí posuzovat individuálně a proto budou doplněny v roce 2005.

V následující tabulce jsou uvedeny všechny nyní posuzované útvary podzemních vod a pokud se v nich nachází přímo závislý suchozemský ekosystém (evropsky významná lokalita nebo ptačí oblast), je zde uvedeno identifikační číslo této lokality nebo oblasti a její název. Pokud větší lokalita či oblast zasahovaly do útvaru pouze velmi okrajově a nejednalo se o přesné vymezení rybníku či nádrže, nebyla v takovýchto případech příslušná drobná plocha do přímo závislých ekosystémů zahrnuta.

Tabulka hodnocených útvarů podzemních vod s přímo závislými suchozemskými ekosystémy v oblasti povodí Odry