3.1.1.1. Významné bodové zdroje znečištění

Problematika významných bodových zdrojů znečištění byla zpracována dle podkladů poskytnutých s.p. Povodí Odry. Jedná se o vodohospodářskou bilanci oblasti povodí Odry a mapu zdrojů vypouštění odpadních vod (ve formátu shp). Přehledné údaje o zdrojích vypouštění vod v roce 2002 jsou souhrnně uvedeny v následující tabulce:
Vypouštění vod
  Vypouštěné množství tis.m3/rok Počet uživatelů
Veřejné vodovody 119 401.50 228
Zemědělství (bez rybářství) - 0
Energetika - 0
Průmysl 83 750.44 101
Ostatní 1 760.98 30
Celkem 204 912.92 359

Největším producentem ze sféry komunálních vod v oblasti povodí byla v r. 2002 Ústřední čistírna odpadních vod (ÚČOV) v Ostravě (34,8 mil.m3 včetně odlehčení), největším producentem ze sféry průmyslu pak ISPAT Nová Huť a.s.(15,3 mil.m3).

Zdroje znečištění přesahující určitou mez za kalendářní rok jsou sledovány ve dvou kategoriích. V první jsou to zdroje s produkovaným znečištěním nad 500 t BSK5, ve druhé zdroje s vypouštěním nad 15 t v ukazateli BSK5 . První kategorii splňuje 14 zdrojů, z nichž největším je Biocel Paskov (8,842 tis.t BSK5), ten následuje ÚČOV Ostrava (6,631 tis. t) a ČOV Opava (2,642 tis.t). Podle druhé kategorie s vypouštěním nad 15 t BSK5/rok z 22 producentů znečištění jsou největšími opět ÚČOV Ostrava (136 t), Biocel Paskov (122 t) a ČOV Kopřivnice (94 t).

Ze všech zdrojů znečištění byly identifikovány zdroje významné na základě následujících kritérií:

Pro vypouštění vod z komunálních zdrojů znečištění byly kritérii významnosti počet ekvivalentních obyvatel (EO) > 2 000 a nařízení vlády (NV) č.61/2003 Sb. .

Pro vypouštění vod z průmyslových zdrojů znečištění potravinářského průmyslu byly kritérii významnosti počet EO > 4 000 a NV č.61/2003 Sb. .

Pro vypouštění odpadních vod z průmyslových zdrojů znečištění nebo z komunálních zdrojů znečištění s výrazným podílem průmyslových odpadních vod byly kritérii významnosti NV č.61/2003 Sb. a Integrovaný registr znečištění (EPER a 86/280/EHS).

Dále byly určeny zdroje vypouštění odpadních vod s tepelnou zátěží a místa potenciálních havárií s vlivem na stav vod.

Tabulka A1 -- Vypouštění vod z komunálních zdrojů znečištění a tabulka A2 - Vypouštění vod z průmyslových zdrojů znečištění potravinářského průmyslu obsahují následující, maketou předepsaná data:

 • Místo vypouštění (ID, název, vodní tok, ČHP)
 • Počet ekvivalent obyvatel
 • Způsob čištění odpadních vod
 • Roční vypouštěné množství
 • 355-denní voda v profilu místa vypouštění
 • Pro jakostní ukazatele BSK5, CHSK-Cr, NCELK, NANORG, NAMONIAKÁLNÍ, PCELK, RAS, nerozpuštěné látky, AOX
 • Roční látkový odtok
 • Roční průměrná koncentrace
Tabulka A3 - Vypouštění odpadních vod z průmyslových zdrojů znečištění nebo z komunálních zdrojů znečištění s výrazným podílem průmyslových odpadních vod obsahuje následující, maketou předepsaná data:
 • Místo vypouštění (ID, název, vodní tok, ČHP)
 • Způsob čištění odpadních vod
 • Roční vypouštěné množství
 • 355-denní voda v profilu místa vypouštění
 • Pro relevantní látky a CHSK-Cr
 • Roční látkový odtok
 • Roční průměrná koncentrace
Seznam vypouštění relevantních látek byl poskytnut VÚV TGM.

Tabulka A4 - Vypouštění odpadních vod s tepelnou zátěží obsahuje následující data:

 • Místo vypouštění (ID, název, vodní tok, ČHP)
 • Roční vypouštěné množství
Tabulka A5 - Místa potenciálních havárií s vlivem na stav vod obsahuje následující údaje:
 • Lokalita (název, recipient)
 • Míra významnosti (látky a jejich množství)
Po zpracování bylo v povodí Odry určeno 54 významných vypouštění vod z komunálních zdrojů.

U vypouštění vod z průmyslových zdrojů znečištění potravinářského průmyslu byly identifikovány 2 zdroje jako významné.

Významných vypouštění odpadních vod z průmyslových zdrojů znečištění nebo z komunálních zdrojů znečištění s výrazným podílem průmyslových odpadních vod bylo na základě vytřídění dle kritérií určeno 35.

Bylo identifikováno 11 vypouštění odpadních vod s tepelnou zátěží.

Informace o místech potenciálních havárií s vlivem na stav vod byly poskytnuty s.p. Povodí Odry, celkem bylo lokalizováno 20 takových míst. Jedná se o místa výroby chemické, hutní, energetické, strojírenské, koksárenské a také o ropné sklady. V tabulce ve sloupci poznámka je uveden název lokality, recipient, říční km, látky a jejich množství. Základní opatření u původce v případě havárie je zachycení nebezpečné látky v havarijní jímce. Další opatření jsou evakuace, izolace závadné látky a další technická opatření.

Umístění významných bodových zdrojů znečištění je znázorněno v mapě A1 -- Bodové zdroje znečištění povrchových vod.

Při stanovování EO v tabulce vypouštění vod z komunálních zdrojů nebylo možné vypočítat některé údaje z BSK5 kvůli chybějícím údajům. Chybějící data EO byla dopočtena z vypouštěného množství dle kritéria 150 l/EO/den a z údajů uvedených v registru bodových komunálních zdrojů znečištění.

Dostupná data nebyla vždy kompletní. Jedná se především o různé jakostní ukazatele. U průtoků Q355 byla některá data doplněna z hydrologického atlasu. Vzhledem k tomu, že nebylo možné ve lhůtě zpracování tato oficiální data z ČHMÚ získat, bude je nutno v dalším procesu plánování postupně doplňovat.

Přílohy

Tabulka A1 - Vypouštění odpadních vod z komunálních zdrojů znečištění
Tabulka A2 - Vypouštění odpadních vod z průmyslových zdrojů znečištění potravinářského průmyslu
Tabulka A3 - Vypouštění odpadních vod z průmyslových zdrojů znečištění nebo z komunálních zdrojů znečištění s výrazným podílem průmyslových odpadních vod
Tabulka A4 - Vypouštění odpadních vod s tepelnou zátěží
Tabulka A5 - Místa potenciálních havárií s vlivem na stav vod
Mapa A1 - Bodové zdroje znečištění povrchových vod