3.1.1.3. Významné odběry vody

Významné odběry povrchové vody byly zpracovány dle podkladů poskytnutých s.p. Povodí Odry. Hlavním podkladem byla vodohospodářská bilance oblasti povodí Odry za rok 2002.

Odběry povrchových vod patří mezi hlavní druhy užívání vod, které rozhodujícím způsobem ovlivňují vodohospodářskou bilanci. V povodí Odry je nad limit užívání vod 6000 m3 v kalendářním roce nebo 500 m3 v kalendářním měsíci celkově evidováno 111 uživatelů odběru povrchové vody.

Souhrnné údaje o odběrech povrchových vod v povodí Odry jsou uvedeny v následující tabulce:

Odběry povrchových vod
  Kódy OKEČ Odběrné množství tis. m3/rok Počet odběratelů
Veřejné vodovody 41 a 90 bez 410010 77 254.19 17
Zemědělství (bez rybářství) 01 - 05 bez 050200 16.3 3
Energetika 401 - 0
Průmysl 10 - 45 bez 401 a 41 103 848.05 78
Ostatní 50 - 93 bez 90 3 308.59 13
Celkem 01 - 93 184 427.13 111

Všechna získaná data o odběrech povrchových vod byla posuzována a významné odběry byly identifikovány podle následujících kritérií významnosti, které byly převzaty z "Manuálu pro plánování v povodí České republiky":

Odběr vody (individuální) Parametr Kritérium
Odběr bez zpětné cirkulace (individuální) Povolený objem odběru Větší než 50 l/s 1
Odběr bez zpětné cirkulace (individuální) Povolený objem odběru Větší než 10 % průměrného minimálního průtoku v místě odběru
Odběr se zpětnou cirkulací (individuální) Povolený objem odběru Větší než 150 l/s
Odběr se zpětnou cirkulací (individuální) Povolený objem odběru Větší než 30 % průměrného minimálního průtoku v místě odběru

1) Hodnota 50 l/s přibližně odpovídá hodnotě Q355 pro povodí o velikosti asi 25 km2 nebo ročnímu průměrnému průtoku v povodí o rozloze 6 km2.

Z těchto kritérií významnosti byly použity tyto: povolený objem u odběru bez zpětné cirkulace větší než 50 l/s a povolený objem u odběru se zpětnou cirkulací větší než 150 l/s. Významné odběry povrchové vody, u kterých kritérium závisí na porovnání povoleného objemu odběru s částí průměrného minimálního průtoku, nebyly určeny, jelikož data Q355 nejsou kompletní. Ihned po dodání potřebných dat ze strany ČHMÚ bude seznam významných odběrů povrchové vody doplněn.

Soubor významných odběrů povrchové vody není úplný, protože byly vybrány pouze podle dvou kritérií ze čtyř. Takto bylo celkem identifikováno 37 odběrů. Podle druhu odvětví vztahujícímu se k účelu odběru je 29 odběrů komunálních, 8 odběrů pro průmysl, resp. pro energetiku či ostatní odvětví. K největším odběrům s vodárenským využitím patřily již tradičně odběry ze 3 vodárenských nádrží Kružberk, Šance a Morávka pro Ostravský oblastní vodovod (celkem 70,6 mil m3). U jiného než vodárenského využití největší odběry byly realizovány podnikem ISPAT NOVÁ HUŤ a.s. (22,7 mil.m3), důlními podniky Ostravska (19,7 mil.m3), Třineckými železárnami (11,4 mil.m3) a Biocelem Paskov a.s. (10,6 mil.m3). U těchto odběratelů došlo proti předchozímu roku vcelku k velmi mírnému nárůstu, pokles byl zaznamenán jen u energetiky, utlumovaného dolu Paskov a u ŽD Bohumín.

Tabulka významných odběrů povrchových vod obsahuje následující informace:

  • Místo odběru (ID, název, vodní tok, ČHP)
  • Roční odebrané množství
  • (měsíční odebraná množství)
  • 355-denní voda v profilu místa odběru

Dostupná data nebyla vždy kompletní. U průtoků Q355d byla některá data doplněna z hydrologického atlasu. Vzhledem k tomu, že nebylo možné ve lhůtě zpracování tato oficiální data z ČHMÚ získat, bude je nutno v dalším procesu plánování postupně doplňovat.

Významné odběry povrchové vody jsou uvedeny rovněž v mapové příloze A20a - Významné odběry povrchové vody.

Přílohy

Tabulka A7 - Významné odběry povrchové vody
Mapa A20a - Významné odběry povrchové vody