3.1.1.4. Významné regulace odtoku vody

Zdroje dat:
 • Databáze podniku Povodí Odry s.p. obsahující základní ukazatele nádrží a významných převodů vody
 • Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Odry -- ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ POVRCHOVÝCH VOD V OBLASTI POVODÍ ODRY ZA ROK 2002

Lidská činnost v rámci vodního útvaru nebo v jeho blízkosti ovlivňuje hydrologický režim vodního útvaru a změny v povodích mohou zásadním způsobem ovlivnit režim toku. Proto jedním z hlavních dopadů vodohospodářských staveb jsou změny, které tyto stavby vyvolávají v hydrologickém režimu. Změny hydrologického režimu mají dopad na ekologii vodního útvaru.

Citlivost ekologických společenstev na hydrologické změny je dána intenzitou hydrologických změn, jejich trváním a dobou výskytu.
Několik příkladů vztahů mezi hydrologickými událostmi a výskytem druhů je uvedeno v následující tabulce ( Tabulka 3.5.6.-1 Změny v režimu toku a ekologických charakteristikách -- uvedená v Manuálu pro plánování v povodí České republiky):

Ekologická charakteristika Kritérium Období
Stav řeky a různorodost stanovišť Q max -- povodně každé 2 roky  
Ochrana mokřadů podél řeky Hladina Q max během podzim.období říjen -- prosinec
Rozmnož. lososovitých Trvání úrovně prosinec - leden
Rozmnož. štik Úroveň vody pro pokrytí míst rozmnožování (okolí řeky - záplavové oblasti) únor - duben
Hnízdění ptáků na štěrkovém břehu Q max (jarní záplava) duben - květen
Rozmnožování kaprovitých, rozvoj bezobratlých, fungování biotopu Q střední  
Vegetační pásy (zóny) a pobřežní vegetace Q 1 day or two (během nízkého průtoku) červen - září
Biotop říčního koryta během malého průtoku (letní období) Q mini červen - říjen
Migrace ryb Q umožňující migraci (v závislosti na druhu ryb a umístění staveb na roku) počet dnů migrace

Popis postupu a stanovení kriterií významnosti:
Vodohospodářskou bilanci v povodí Odry ovlivňuje celkem 10 nádrží.
Vodárenské nádrže jsou:

 • Kružberk na řece Moravici,
 • Šance na Ostravici
 • Morávka na Morávce
Nádrž s vodárenským využitím je:
 • Slezská Harta na Moravici
Ostatní vodní nádrže jsou:
 • Žermanice na Lučině
 • Těrlicko na Stonávce
 • Olešná na Olešné
 • Větřkovice na Svěceném potoce
 • Heřmanice na Stružce
 • Hlučínské jezero na řece Opavě
Účelem všech uvedených nádrží jsou především odběry vod pro zásobení pitnou vodou obyvatel regionu a pro zásobení provozní vodou průmyslových subjektů ostravské aglomerace. Nádrž Heřmanice je specifická tím, že slouží k dávkování slaných důlních vod, a nádrž Hlučín rekreačním využitím.

Kriteriem pro vliv významné akumulace vody je celkový objem > 1 mil. m3.

Do hospodaření vodou v povodí jsou zapojeny 4 převody vody, z nichž nejvýznamnější je převod přivaděčem Morávka -- Žermanice. Tento převod k profilu přehradní hráze nádrže Žermanice zhojňuje vodnost povodí Lučiny o část povodí Morávky. Jednoúčelové funkci povodňové ochrany slouží odlehčovací rameno řeky Olešné, které za povodní odvádí vody nad exponovanou oblastí prostoru Paskov -- Staříč do řeky Ostravice. Hodoňovický náhon, jehož spád je rovněž využíván i energeticky malými vodními elektrárnami soukromníků, slouží převážně k větší zabezpečenosti báňských odběrů vody z řeky Olešné. Účelem převodu vody z Ropičanky do Stonávky je zvýšení nalepšovacího účinku nádrže Těrlicko.

Jako významné byly stanoveny 2 převody vody a to Morávka -- Žermanice a Ropičanka - Stonávka , které jsou blíže popsány v tabulce A 9. Obsah identifikátoru převodu (PRE_ID) nebyl předepsán, je složen ze šesti znaků a byl stanoven následovně:

 • první znak udává příslušnost k povodí (O = Odra)
 • druhý až čtvrtý znak se skládá z prvních tří počátečních písmen toku s odběrem do převodu
 • pátý až sedmý znak se skládá z prvních tří počátečních písmen toku vypouštění z převodu

Shrnutí a komentář výsledků:

Na základě stanovení kriteria významnosti vlivu akumulace vody bylo vytříděno sedm významných nádrží, které jsou uvedeny a blíže popsány v tabulce A 8.

Jedná se o nádrž Slezská Harta, Kružberk, Šance, Morávka, Olešná, Žermanice, Těrlicko. Nádrže jsou víceúčelové (vodárenské, zásobení průmyslu vodou, zajištění minimálních průtoků, povodňová ochrana, rekreace, výroba elektrické energie).

Maximální změny průtoku ve vztahu k průměrnému odtoku bylo u vodárenských nádrží v r. 2002 dosaženo na nádrži Šance, kde tato změna činila 190 % Qa, nejmenší na nádrži Morávka s 26 % Qa. U všech nádrží bylo využito jejich zásobního prostoru na 100 %. Maximální změny průtoku ve vztahu k průměrnému odtoku bylo z ostatních nádrží v r. 2002 dosaženo na dávkovací nádrži slaných vod Heřmanice ve výši 257 %, na nádrži Olešná bylo této změny dosaženo jen z 55 %.

Významnými převody vody jsou Morávka -- Žermanice a Ropičanka -- Stonávka, které nalepšují průtoky toků Lučina a Stonávka.

Významné regulace odtoku vody jsou uvedeny rovněž v mapové příloze A20b - Významné regulace odtoku vody.

Přílohy

Tabulka A8 - Významné akumulace vody
Tabulka A9 - Významné převody vody
Mapa A20b - Významné regulace odtoku vody