3.1.1.6. Další významné vlivy

Zdroje dat:

  • Popis vodních toků ve správě Povodí Odry s.p., Lesů České republiky s.p. a Zemědělské vodohospodářské správy obsahující morfologické charakteristiky koryt a jejich břehů ( s uvedením stavu pobřežní vegetace -- sloupec 18 , 19 a příp. krátkou anotací v poznámce).
  • Seznam úseků vodních toků v povodí Odry, ovlivněných hlubinným dobýváním uhlí -- zpracovaný Povodím Odry s.p.
Další významné vlivy na stav povrchových vod zahrnují přímé vlivy (tabulka A 12), které přímo působí na organismy nebo společenstva žijící ve vodách, a další vlivy (tabulka A 13), ovlivňující stav vodních společenstev nepřímo - např. odběr podzemních vod ovlivňující průtoky v tocích, nebo štěrkoviště jako ostatní vodní zdroj (viz Maketa zprávy 2005 o charakterizaci povodí ČR -- verze 1.1.4).

Popis postupu :

Na základě vyhodnocení průzkumu morfologických charakteristik zařazuje se do přímých vlivů jev "zavlečený druh" a stav pobřežní vegetace.

Zavlečení exotických vodních nebo obojživelných druhů do vod může být považováno za vliv, pokud tyto druhy znamenají pro původní druhy konkurenci (vnitrodruhovou nebo mezidruhovou). Zanesené druhy se týkají fauny (ryby, bezobratlí) i flóry (vodní flóra, pobřežní vegetace, atd.). Cílem je identifikovat oblasti nebo úseky řek, kde se exotické druhy vyskytují, a následně je udržet jen na těchto omezených územích. Stav pobřežní vegetace může ovlivnit stav biotopu a kvalitu vody.
Zavlečeným druhem vyskytujícím se v povodí Odry je křídlatka.

Seznam úseků vodních toků v povodí Odry, ovlivněných hlubinným dobýváním uhlí uvádí ovlivněné úseky vodních toků v oblasti Ostravsko karvinského revíru, jak byly důlními poklesy postiženy v období let 1961 až 1999. Vychází z isokatabáz ("vrstevnic") skutečných (ne prognózovaných) důlních poklesů, jak je v roce 2000 vyhodnotil báňský sektor (OKD - IMGE. a.s., Ostrava). Identifikace ovlivněných úseků je vztažena s přesností na hektometry ke staničení toků podle technicko - provozní evidence (TPE), na níž je celkově vázáno i ostatní ovlivnění morfologie toků, shromaždované z vodohospodářských provozů v rámci sběru dat pro analýzu vlivů. Jsou zahrnuty jen toky, které mají větší plochu povodí než 10 km2 (tzn. tzv. "hrubá síť"). Hodnoty poklesů, pokud jsou v max. sumární hodnotě uváděny v tabulce, se vztahují ke zmiňovanému období, nereprezentují tudíž všechny vlivy za celou dobu těžby (tj. od jejího počátku někdy na zač. 19. století), které na celé řadě toků byly dosti významné (např. těžba pod Lučinou, Ostravicí, Stružkami, Odrou atd.).

Stanovení kriterií významnosti:

Pro jev "zavlečený druh" (výskyt křídlatky) je stanovena hranice významnosti vlivu 45% zastoupení křídlatky v druhové skladbě z celkové délky pobřežní vegetace v km (říční sítě) v daném vodním útvaru -- zdrojem dat byla databáze morfologických charakteristik koryta a břehů Povodí Odry pro hodnocení stavu pobřežní vegetace se opět vychází ze sběru dat morfologických charakteristik, byla stanovena hranice významnosti vlivu 50% zastoupení nevyhovujícího stavu pobřežní vegetace z celkové délky pobřežní vegetace v km (říční sítě) v daném vodním útvaru.

Míra významnosti u jevu "poddolování" byla stanovena na hranici 20% vyskytujícího se jevu z celkové délky říční sítě v daném vodním útvaru. Zdrojem dat byl seznam úseků vodních toků v povodí Odry, ovlivněných hlubinným dobýváním uhlí zpracovaný Povodím Odry s.p.

Shrnutí a komentář výsledků:

Po zpracování zdrojových dat byl vytvořen katalog všech vlivů a příčinných mechanismů týkajících se dané problematiky. Následně po stanovení kritérií významnosti vlivu došlo k vytřídění významných vlivů, které jsou uvedeny v tab. A 12 a v tab. A 13.

U deseti vodních útvarů je významně zastoupena v břehových porostech křídlatka. Převažující zastoupení křídlatky v pobřežní vegetaci (nad 50% ) lze hodnotit za velice vážné z hlediska rovnováhy druhové skladby pobřežní vegetace.

Nevyhovující stav pobřežní vegetace byl klasifikován jako významný u 23 vodních útvarů. Jedná se především o špatnou druhovou skladbu, místy přestárlé a podemleté porosty nebo řadovou výsadbu topolů, místy vegetace chybí.

Za vyhovující stav pobřežní vegetace považujeme přirozené či přírodě blízké porosty zahrnující bylinné, keřové i stromové patro, což je často spojeno s dobrým stavem říčního břehu. Významný vliv poddolování se vyskytuje v osmi vodních útvarech. Sumární pokles je zde v rozmezí 0,5 m až 10 m. Stručná anotace vlivu je uvedena v tab. A 13.

Vodní útvary ID 20212000, 20244000, 20537000, 20539000 a 20583000 se nacházejí částečně na území Polské republiky. Údaje popisující toto území nejsou v současné době k dispozici, a proto byly tyto vodní útvary vyhodnoceny pouze na základě dostupných dat v rámci České republiky.

Přílohy

Tabulka A12 - Přímé vlivy na stav povrchových vod
Tabulka A13 - Další významné vlivy na stav povrchových vod