3.1.1.7. Odhad způsobů užívání území

Podkladem pro zpracování problematiky hodnocení užívání území byla databáze CORINE poskytnutá MŽP. Pramenem této databáze jsou multispektrální družicová data mezinárodního projektu CORINE Land Cover, v jehož rámci bylo v letech 1994 až 1995 vyhodnoceno celé území České a Slovenské republiky v měřítku 1 : 100 000. Tato data pak byla pro rok 1997 upravena firmou Help Service jako poklad pro tvorbu GIS na MŽP. Pro vyhodnocování původních rastrových družicových dat a digitální aktualizaci odvozených vektorových dat projektu CORlNE Land Cover byl použit systém TOPOL, který umožňuje data exportovat i do formátu ArcView ShapeFile.

Pro kategorizaci území byly převzaty třídy z příručky účastníků projektu CORINE: "CORINE Land Cover - Technical Guide" zpracované Yvesem Heymannem (v roce 1990) a upraveny firmou Help Service. Skutečné zastoupení tříd ukazuje následující tabulka:
Tabulku naleznete zde.

Jelikož dle číselníku užívání území uvedeného v "Maketě zprávy 2005 o charakterizaci oblasti povodí ČR" se popis druhu užívání území liší od popisu v databázi CORINE, musely být některé třídy dle CORINE sloučeny tak, aby odpovídaly číselníku v Maketě. Číselník, v němž jsou uvedeny relevantní typy užívání území, je uveden níže.

DR_UZUZ
kód
Druh užívání území
Popis
100 Uměle přetvořené povrchy (městská zástavba, průmysl, doprava)
130 Doly, skládky a staveniště
210 Orná půda
220 Trvalé plodiny
221 Vinice
222 Sady, chmelnice a zahradní plantáže
230 Travní porosty
240 Smíšené zemědělské oblasti
300 Lesy a polopřírodní vegetace
400 Mokřady
512 Vodní plochy

Údaje z databáze CORINE byly zpracovány pro každé povodí vodního útvaru v povodí Odry. V něm byly určeny absolutní hodnoty výměr jednotlivých druhů užívání území. Z těchto hodnot bylo následně dopočteno procentní zastoupení relevantních typů užívání území.

Tabulka užívání území obsahuje následující data:

  • vodní útvar (ID, název)
  • procentní zastoupení relevantních typů užívání v povodí útvaru v členění na relevantní typy užívání území dle číselníku
Z vyhodnocení je patrno, že nejvíce zastoupenými typy užívaní území jsou typy "lesy a polopřírodní vegetace" (pokrývá více jak 50% plochy území ve čtyřiceti útvarech) a "orná půda" (pokrývá více jak 50% plochy území v jednadvaceti útvarech). Dalšími významnými typy jsou "uměle přetvořené povrchy", "smíšené zemědělské oblasti" a "travní porosty". V oblasti povodí Odry je také významným typem užívání území typ "doly, skládky a staveniště". V některých dílčích povodích je nezanedbatelným typem užívání území typ "vodní plochy".

Užívání území je patrné jednak z tabulky A14 a jednak z mapové přílohy A8.

Přílohy

Tabulka A14 - Užívání území
Mapa A8 - Užívání území