3.1.4. Nejistoty a chybějící data

A11. Reprezentativnost a věrohodnost použitých dat, chybějící data

Vzhledem k nedostatku dostupných informací o stavu vodních útvarů, o "tlacích" na vodní útvary, ovlivňujících jejich stav a o vztahu příčina -- následek mezi tlaky a stavem, není možno pomocí analýzy rizik, vyvinuté do konce roku 2004 jako součásti procesu charakterizace oblasti povodí, jednoznačně zařadit vodní útvary do skupin útvarů rizikových a nerizikových. Z tohoto důvodu výstup této první analýzy zahrnuje ještě kategorii vodních útvarů, klasifikovaných jako "nejistých", které nelze jednoznačně zařadit do kategorie "rizikové" nebo "nerizikové", a u nichž je velká míra nejistoty.

Bylo tedy nutné provést vyhodnocení pravděpodobnosti, že jednotlivé vodní útvary dosáhnou dobrého stavu. Za tímto účelem se u každého vodního útvaru (nebo skupiny vodních útvarů) prozkoumaly pravděpodobné podmínky týkající se každé složky kvality.

Můžeme konstatovat, že dostupnost environmentálních dat z monitoringu je na takové úrovni, že bylo možno provést "přímé hodnocení rizik" pro chemické a fyzikálně-chemické složky. Hodnocení elementů biologické kvality je ale značně obtížné. Systém klasifikace a monitoringu těchto elementů, které by měly sloužit jako reprezentace normativních definic v praxi, se teprve připravuje a neočekává se, že bude dokončen do roku 2006. Pro hodnocení elementů biologické kvality bylo provedeno "nepřímé hodnocení rizik" a to především u složky "ryby". Hodnocení stavu rybích společenstev není doposud dostatečně zmapováno a bude předmětem analýzy v následujícím období, tj. po roce 2004.

Použitá data:

Výchozím podkladovým materiálem pro zpracování požadovaného výstupu byla databáze sledovaných profilů měření podniku Povodí Odry s.p. ČHMÚ a ZVHS. Referenčním rokem byl rok 2002 a 2003.
Jako reprezentativní byly vyhodnoceny následující profily:
Tabulku naleznete zde.

V uvedených profilech jsou pravidelně měřeny látky charakterizující stav chemický, fyzikálně-chemický a biologický tekoucích povrchových vod. Všechny popsané profily jsou měřeny od 70. let dvacátého století s četností měření 12x za rok. Je tedy k dispozici dlouhá časová řada naměřených hodnot u jednotlivých profilů. Pro určení rizikovosti útvarů povrchových vod byla zpracována data za období 2002 a 2003 z důvodu nejkvalitnějších a nejucelenějších výstupů monitoringu.

Metodický návod VÚV TGM "Pracovní cíle dobrého stavu vodních útvarů povrchových a podzemních vod" uvádí seznam znečišťujících látek v povrchových vodách s jejich cílovými imisními limity pro určení dobrého chemického stavu a ukazatele a limity hydromorfologických, chemických a fyzikálně-chemických složek pro určení dobrého ekologického stavu. Databáze měřených profilů podniku Povodí Odry s.p. obsahuje u tzv. "reprezentativních profilů" (jsou uvedeny v tabulce reprezentativních profilů) dostatečný počet měřených látek pro přímé hodnocení z hlediska chemického i ekologického stavu.