3.1.5. Doporučení pro situační monitoring

A12. Obecné zásady pro situační monitoring útvarů na základě výsledků analýzy vlivů a dopadů, konkrétní doporučení pro situační monitoring útvarů na základě výsledků analýzy vlivů a dopadů

Obecné zásady pro situační monitoring jsou popsány v Rámcové směrnici, doporučujeme tyto zásady dodržet i pro oblast povodí Odry.

Situační monitoring je základem pro vyhodnocení a určení rizikovosti útvarů povrchových vod. Vystupující data musí být natolik reprezentativní, aby hodnocení mohlo být provedeno s vysokou mírou spolehlivosti. Je třeba, aby situační monitoring splňoval základní požadavky, a to z hlediska lokalizace monitorovacího profilu vůči vymezení vodního útvaru, dále z hlediska sledovaných složek, měřených ukazatelů, množství dat a spolehlivosti výsledků. Podrobněji uvádí obecné zásady monitoringu metodický návod VÚV TGM "Pracovní cíle dobrého stavu vodních útvarů povrchových a podzemních vod".

Z výše popsaného vyhodnocení rizikovosti útvarů povrchových vod vyplývá nutnost doplnění monitorovací sítě v zájmové oblasti -- povodí Odry.

V následující tabulce je uveden přehled monitorovacích profilů:
Tabulku naleznete zde.

Z uvedené tabulky vyplývá, že bude nutné doplnit monitorovací síť v oblasti povodí Odry o 16 nově umístěných profilů, u 17 stávajících profilů bude obnoveno měření. Žlutě podbarvené řádky v tabulce označují útvary povrchových vod, které byly vyhodnoceny jako nerizikové na základě nepřímého hodnocení. V těchto útvarech povrchových vod nepůsobí žádný významný vliv, jehož dopad by mohl mít za následek zařazení vodního útvaru do kategorie "rizikový" vodní útvar. Tyto útvary v současné době dosahují dobrého ekologického stavu. Z tohoto důvodu jsou tyto vodní útvary ponechány prozatím bez monitoringu. Pokud by ovšem vznikl předpoklad vzniku významného vlivu, bude třeba monitoring doplnit i v těchto vodních útvarech.

Modře podbarvené řádky v tabulce označují útvary povrchových vod, které budou řešeny v Polské republice (útvar s prac.č.95 -- "20585000" a 93 -- "2058300"). Útvar povrchových vod s prac.č. 93 je prozatím zahrnut do území České republiky. Za základě podrobného posouzení vodních toků tohoto útvaru vyplývá doporučení, zařadit tento útvar také mezi útvary, které budou řešeny v Polské republice.

Chybějící data:
Pro vodní útvary, kde dosavadní monitoring nebyl určen jako reprezentativní, bylo pro hodnocení chemického i ekologického stavu použito tzv. nepřímé hodnocení. V těchto útvarech povrchových vod nebylo možno provést přímé hodnocení jak chemického, tak i ekologického stavu z důvodu nedostatku informací. Monitorovací profily buď zde chybí úplně, nebo jsou nevhodně umístěny z hlediska posouzení dopadů významných vlivů, nebo v posledních letech zde nebylo prováděno měření.

U biologických složek (vodní flóra, ryby), které jsou pro hodnocení ekologického stavu zásadní, nebylo možné provést "přímé hodnocení" vůbec. K dispozici nebyly potřebné údaje.

Sběr chybějících dat bude prováděn v následujícím období plánování (po roce 2004) tak, aby bylo možno dostatečně věrohodně vyhodnotit a určit rizikovost útvarů povrchových vod s vyloučením kategorie "útvar nejistý".