3.2.1.2. Bodové zdroje znečištění

Pro hodnocení rizikovosti útvarů podzemních vod v ČR z hlediska bodových zdrojů znečištění bylo rozhodnuto zaměřit se na relevantní nebezpečné látky. Z tohoto hlediska nejlépe vyhovuje Systém evidence zátěží životního prostředí (SEZ). Je zpracován v digitální podobě včetně lokalizace v Geografickém informačním systému a obsahuje v současné době nejrozsáhlejší databázi skládek a starých ekologických zátěží v ČR.

V SEZ jsou obsažena především data o starých ekologických zátěžích, na jejichž průzkum a sanaci byly vynaloženy prostředky MŽP ČR a z Fondu národního majetku. V rámci SEZ jsou vedeny údaje o výskytu a koncentracích asi 130 látek nebo jejich skupin mimo jiné v podzemních vodách v bezprostřední blízkosti starých zátěží.

Pro určení významných bodových zdrojů znečištění byly použity data z databáze SEZ k 29. 12. 2002. K tomuto datu byly v SEZ údaje o více než 3 000 lokalitách, které se od sebe liší rozsahem kontaminace a její závažností.

Lokality byly vybrány na základě zjištěných koncentrací látek v podzemních vodách. Jako rizikové byly označeny ty lokality, kde se vyskytovala látka z přílohy X WFD nebo seznamu I směrnice 80/68/EHS a zároveň byly jejich poslední naměřené koncentrace vyšší než emisní limit (viz kap. 3.2.2.2, Pracovní cíle).

Protože jsou známy lokality, kde je znečištění vod obecně považováno za závažné, avšak v systému SEZ nejsou záznamy o množství nebezpečných látek ve vodách na dané lokalitě, byly do hodnocení zahrnuty i lokality s extrémním rizikem ve smyslu systému SEZ. Lokality, kde je znečištění obecně považováno za významné a v databázi SEZ k nim nejsou zaneseny žádné výsledky analýz vod a riziko ve smyslu SEZ je neznámé, byly též připojeny do hodnocení.

Jednotlivé lokality byly přiřazeny odpovídajícím útvarům podzemních vod a výsledky jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka A19: Významné bodové zdroje znečištění podzemní vody
ID útvaru Název lokality Významnost
1510 Autopal s.r.o. Nový Jičín C
1562 Autopal s.r.o. závod Rychvald C
1520 BALAKOM a.s. závod O
1510 Benzina a.s - DS 0707 Bartošov O
6612 Benzina a.s. - ČS PHM Odry C
1530 Benzina a.s. - DS N. Bohumín O
6612 Černá u města Libavá O
1510 Farské Doly C
1520 Galena a.s. C
6612 Městská skládka odp. Biskupice C
1562 Ispat Nová Huť a.s. Ostrava O
6431 Odkaliště RD O
1510 OKD a.s., Koksovna J. Šverma C
1510 OKD a.s., Koksovna Karolina, Ostrava C
1562 OP vodního zdroje Ještěrka O
1542 Písečná 01 C
3210 Siemens elektromotory O
3210 skládka TKO C
1562 SME a.s. - Ostrava - Kunčice O
6612 SMP a.s. C
1510 TKO RADAR C
3210 Třinecké železárny a.s. C
6431 Uhelná - inert C
6612 Velobel Zlaté Hory C
1510 Vítkovice a.s. Dolní oblast C
vysvětlivky:
C -- zátěž byla označena jako významná vzhledem k posledním zjištěným koncentracím relevantních látek v podzemních vodách
O -- ostatní významné lokality z databáze SEZ

Přílohy

Mapa A14 - Významné bodové zdroje znečištění podzemní vody