3.2.1.3. Odběry vody

Od roku 1968 je v ČR prováděn pravidelný sběr dat odběrů podzemních vod. V roce 1979 vznikl registr odběrů podzemních vod, do kterého jsou ukládána data o odebíraném množství podzemní vody v m3/měsíc pro jednotlivá místa odběru. V této databázi byly uvedeny všechny odběry s naměřenou hodnotou větší než 0,5 l/s (oznamovací povinnost pro odběry přesahující v jednom roce 15 000 m3 nebo v jednom měsíci 1 250 m3). Od roku 2001 je nutné vykazovat odebraná množství přesahující 6 000 m3/rok nebo 500 m3/měsíc. V registru jsou vodárenské odběry, odběry provozované obecními úřady a odběry zemědělských a průmyslových subjektů. Od roku 2001 je registr rozšířen o důlní a odpadní vody. V registru podzemních vod jsou mimo jiné uváděny údaje sloužící k lokalizaci jednotlivých odběrů.

Jednotlivá místa odběru mohou sestávat z několika odběrných objektů (vrtů, pramenů, jímacích zářezů apod.), ale údaje o odebíraném množství se udávají pro všechny jímací objekty dohromady. Proto při lokalizaci odběrů byl použit následující postup: nejprve vznikla geografická vrstva objektů podzemních vod, z níž byla vytvořena vrstva odběrů podzemních vod jako těžiště jednotlivých objektů.

V roce 2003 byly podle lokalizace a odebíraného kolektoru odběry přiřazeny útvarům podzemních vod.

Při hodnocení významnosti odběrů nelze mechanicky uplatnit měřítko absolutní velikosti jednotlivých odběrů. Proto pro hodnocení dopadů rozhodovalo celkové nasčítané množství odběrů podzemních vod na jednotlivý útvar podzemních vod.

Přílohy

Tabulka A20 - Odběry podzemní vody
Mapa A15 - Odběry podzemní vody