3.2.1.5. Další významné vlivy

Zdroje dat:

Seznam úseků vodních toků v povodí Odry, ovlivněných hlubinným dobýváním uhlí. Další významné vlivy na stav podzemních vod shrnuje tabulka A 21. V oblasti povodí Odry byl identifikován jako další významný vliv -- vliv poddolování a těžba štěrků.

Popis postupu :

Seznam úseků vodních toků v povodí Odry, ovlivněných hlubinným dobýváním uhlí uvádí ovlivněné úseky vodních toků v oblasti Ostravsko - karvinského revíru, jak byly důlními poklesy postiženy v období let 1961 až 1999. Vychází z isokatabás ("vrstevnic") skutečných (ne prognózovaných) důlních poklesů, jak je v roce 2000 vyhodnotil báňský sektor (OKD - IMGE. a.s., Ostrava). Identifikace ovlivněných úseků je vztažena s přesností na hektometry ke staničení toků podle technicko - provozní evidence (TPE), na niž je celkově vázáno i ostatní ovlivnění morfologie toků (shromaždované z vodohospodářských provozů v rámci sběru dat pro analýzu vlivů). Hodnoty poklesů, pokud jsou v max. sumární hodnotě uváděny v tabulce, se vztahují ke zmiňovanému období, nereprezentují tudíž všechny vlivy za celou dobu těžby (tj. od jejího počátku někdy na zač. 19. století), které na celé řadě toků byly i dosti významné (např. těžba pod Lučinou, Ostravicí, Stružkami, Odrou atd.).

Shrnutí a komentář výsledků:

Vliv poddolování byl lokalizován v následujících vodních útvarech podzemních vod:
  • Vodní útvar 1510 -- Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Odry
  • Vodní útvar 1530 -- Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše
  • Vodní útvar 1562 -- Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve -- oblast mezi Stonávkou a Olší
  • Vodní útvar 3210 -- Flyšové sedimenty v povodí Odry
Vliv "štěrkoviště -- těžba šterků" byl lokalizován ve vodním útvaru podzemních vod:
  • 1520 -- Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Opavy
  • 1562 -- Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve - oblast mezi Ostravicí a Stonávkou

Přílohy

Tabulka A21 - Další významné vlivy na stav podzemních vod