3.2.5. Posouzení dopadů změn úrovně hladin podzemních vod

Dle "Rámcové směrnice" byly odhadnuty ty útvary podzemní vody, pro které mají být stanoveny nižší cíle, včetně zvážení vlivů stavu příslušného útvaru na:
  • povrchové vody a související suchozemské ekosystémy
  • regulaci vodních zdrojů, povodňovou ochranu a odvodnění území
  • rozvoj společnosti.
Důvodem rizikovosti útvarů podzemních vod z hlediska kvantitativního stavu byl nepříznivý poměr odběru a odtoku.

Byly prověřeny srážkové a klimatické poměry v jednotlivých rizikových útvarech s použitím mapy Průměrných ročních úhrnů srážek a mapy Klimatických poměrů. Tímto prověřením nebyla zjištěna souvislost mezi srážkovými úhrny v útvarech, respektive klimatickými poměry, a rizikovostí těchto útvarů z hlediska kvantitativního stavu.

Po tomto vyhodnocení byly v povodí Odry stanoveny dva vodní útvary s nižšími cíli a to útvary:

  • 1510 - Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Odry
  • 1561 - Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve - oblast mezi Odrou a Ostravicí
Oblast Ostravského regionu je závislá na odběrech podzemní vody a není možno je bez vysoké nákladnosti nahradit jinými adekvátními zdroji. Dle pravděpodobné varianty "Základního scénáře" dojde v této oblasti k mírnému nárůstu odběrů podzemní vody, a tudíž i zvýšení tlaku na kvantitativní stav vod.

Dle další charakterizace z hlediska kvantitativního stavu bude nutno, u těchto vodních útvarů s nízkou věrohodností výsledků, provést v období po roce 2004 další charakterizaci a prozkoumání údajů. Pokud se potvrdí údaje o zdrojích, mohou být tyto dva útvary určeny jako útvary s nižšími cíli pro kvantitativní stav.

Tabulka A26: Rizikovost útvarů podzemních vod
ID útvaru Název útvaru Důvod stanovení nižších cílů z hlediska kvantitativního stavu
1510 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Odry nenahraditelnost odběrů podzemní vody
1561 Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve - oblast mezi Odrou a Ostravicí nenahraditelnost odběrů podzemní vody

Přílohy

Mapa A19 - Rizikové útvary podzemních vod