3.2.6. Posouzení vlivu znečištění na jakost podzemních vod

Způsob zpracování odhadů útvarů s nižšími cíli:

Odhad útvarů s nižšími cíli vychází z dosavadního celkového stavu znalostí o útvarech podzemních vod v oblasti povodí a z kontextu stávajícího trendu průmyslového rozvoje ve vztahu k životnímu prostředí. Protože není dostatek konkrétních údajů je zpracován nepřímo. Hlavní útvary pro jejich rozsáhlost nelze nepřímo zpracovat pro heterogenitu kolektoru ("L útvary" -skupiny kolektorů) -- individuálně by mohly být určovány dílčí útvary odpovídající rozsahem povrchovým útvarům. U hlavních i svrchních útvarů podzemních vod se předpokládá pokračující vliv harmonizace veřejných zájmů - zamezení nebo omezení vstupů znečišťujících látek do podzemních vod a zamezení zhoršení stavu všech útvarů podzemních vod je hlavním cílem plánu povodí. Předpokládá se také postupný narůst ochrany životního prostředí zakotvený v legislativě EU směrnicí 96/61/EC o IPPC a do českého právního řádu transponovaný zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění zákona č. 521/2002 Sb. a zákona č. 437/2004 Sb. Hlavním cílem je ochrana životního prostředí jako celku před průmyslovým a zemědělským znečištěním regulací provozu vybraných zařízení. Obdobně se předpokládá vyšší stupeň ochrany životního prostředí včetně útvarů podzemních vod předcházením znečišťování použitím tzv. nejlepších dostupných technik (BAT). Způsob a rozsah zabezpečení systému výměny informací o BAT je stanoven v nařízení vlády č. 63/2003 Sb. Všechny tyto aktivity společně s pokračující sanací starých ekologických zátěží se projeví ve zlepšování kvality podzemních vod zejména v rizikových útvarech.

Shrnutí a zdůvodnění výsledků:

Předpokládá se, že i při možném přetrvávání některých bodových zdrojů znečištění lze u všech útvarů jako celků dosáhnout dobrého stavu podle kritérií formulovaných v rámcové směrnici. Z těchto důvodů není žádný z rizikových útvarů podzemních vod zařazen do útvarů s nižšími cíli.

Přílohy

Mapa A19 - Rizikové útvary podzemních vod