4.1.1. Přehled ukazatelů

Tabulka E1 : Obecné socioekonomické ukazatele
Tabulka E2 : Charakteristiky vodohospodářských služeb
Tabulka E3 : Charakteristiky vlastního využití vody

Stručný komentář k obsahu tabulek E1, E2, E3 :

Přehled ukazatelů hospodářského významu užívání vody v oblasti povodí je zpracován do tří přehledných tabulek. První z nich obsahuje údaje o obecných socioekonomických ukazatelích, jedná se o tabulku E1. Druhá tabulka E2 se zaměřuje na charakteristiky vodohospodářských služeb a třetí z nich uvádí charakteristiky vlastního užívaní vody.

První ze zmiňovaných tabulek, tabulka E1 -- obecné socioekonomické ukazatele, obsahuje důležité informace o obyvatelích v oblasti povodí Odry, uvádí celkový počet obyvatel i rozdělení do městských a venkovských oblastí, a dále související informace jako je například hustota obyvatel. Zabývá se také hrubým domácím produktem a mírou ekonomického růstu v jednotlivých sektorech -- zemědělství, průmyslu a službách. Je zde uveden měsíční průměrný příjem a údaje týkající se zaměstnanosti a nezaměstnanosti v oblasti. Zdrojem pro vyplnění této tabulky byly především data Českého statistického úřadu. Nejvíce se čerpalo z krajských publikací Českého statistického úřadu a to ze Statistických ročenek a Statistických bulletinů jednotlivých krajů -- Moravskoslezského a Olomouckého. Další doplnění přinesly Regionální informace na webových stránkách Českého statistického úřadu a webové stránky Ministerstva zemědělství České republiky.

Tabulka E2 je podstatně obsáhlejší, jsou v ní uvedeny charakteristiky vodohospodářských služeb jako je zásobení vodou, kde jsou uvedeny celkové odběry, zásobení z vodovodů pro veřejnou potřebu, zásobení z vlastních zdrojů a požadavky na veřejné zásobení. Mezi další údaje patří vypouštění a čištění odpadních vod, informace o kanalizacích pro veřejnou potřebu a čistírnách odpadních vod. Další vodohospodářské služby uvedené v této druhé tabulce jsou závlahy, služby jednotlivých správců povodí a vodních toků. I pro tuto tabulku se čerpalo ze zdrojů Českého statistického úřadu, avšak je zde již významnější zastoupení informací poskytnutých ze zdrojů samotného povodí Odry s.p. Jedná se především o informace o odběrech vody a vypouštění odpadních vod, dále pak o informace týkající se závlah a služeb správců povodí, správců vodních toků a jiných subjektů na území povodí. Dalším zdrojem byly plány rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

Poslední uvedená tabulka E3 se zaměřuje na údaje o charakteristikách vlastního užívání vody v jednotlivých oblastech použití. Rozumí se tedy oblasti, kde se voda používá k závlahám -- zemědělství, jako voda technologická -- průmysl, oblasti kde se používá k výrobě elektrické energie -- energetika, na přepravu zboží -- lodní doprava. Dále jsou zde uvedeny informace o rybolovu a rybím hospodářství, těžbě štěrku a štěrkovištích a cestovním ruchu. Ochrana před povodněmi je zde zastoupena údaji o chráněném obyvatelstvu a dále například potenciálními ztrátami na majetku a ekonomických aktivitách. Koncová data se týkají odvodnění a plošného znečištění dusíkem, fosforem, pesticidy a sírou. Tak jako v případě první tabulky E1 i zde je hlavním zdrojem dat Český statistický úřad popřípadě jeho krajské publikace -- Statistická ročenka a Statistický bulletin, údaje jsou doplněny i z povodí Odry s.p.

Specifické charakteristiky povodí jsou především rozvinutý průmysl s nejvýznamnějším zastoupením těžkého průmyslu, těžba uhlí v oblasti a s tím související ekonomická prosperita. Je zde však také potřeba upozornit na související zhoršenou kvalitu životního prostředí a na to navazující zhoršenou kvalitu vody. Z hlediska zemědělské produkce není region tak významný oproti nadprůměrnému průmyslu.