4.1.2. Zhodnocení významu hlavních druhů užívání vody v oblasti povodí

Tabulka E4 : Souhrnné údaje o užívání vody v oblasti povodí Odry

V tabulce E4 jsou uvedeny souhrnné ukazatele jednotlivých odvětví národního hospodářství v oblasti povodí Odry, které mají přímou souvislost s využíváním vody. Tyto ukazatele vypovídají o rozsahu zemědělské výroby, průmyslu, energetiky , služeb, ale také o cestovním ruchu a rekreačních aktivitách - tedy oblastí, které ovlivňují jednak odběr, resp. užívání ale také znečišťování vod.

V povodí Odry jádro ekonomiky tvoří zpracovatelský průmysl a dobývání surovin , zemědělství není vzhledem k rozsahu horských a podhorských oblastí v povodí z hlediska produkce tak rozsáhlé, má však rozhodující podíl na plošném znečištění povodí. Významná je také energetika, cestovní ruch a rekreace, do popředí se dostávají také služby.

S ohledem na kvantitativní ukazatel tržeb z průmyslové činnosti a počet zaměstnanců v průmyslu je a v budoucnu jistě také bude užívání vody v tomto odvětví velmi významné. Na intenzivní průmysl navazuje potřeba rekreace - horské a podhorské oblasti umožňují čilý cestovní ruch, rybolov a vodní sporty. Důležitá je i výroba energie.

Oblast povodí Odry -- konkrétně Ostravsko a Karvinsko, jsou specifické v minulosti velmi rozvinutým těžkým průmyslem a související těžbou uhlí, které na jedné straně měly vliv na zvýšení hustoty obyvatelstva a ekonomickou prosperitu, na druhé straně ale také na významné zhoršení životního prostředí a s tím související zhoršení čistoty vod. I když se postupně mění ekonomické priority, dopad vlivu těžkého průmyslu a dobývání uhlí na kvalitu vod je dlouhodobý.