4.2.3. Průmět trendů do změn významných užívání vody (UZV) a vodohospodářských služeb (VHS) na úrovni oblasti povodí

Tabulka E6: Prognóza vývoje významných UZV a VHS k roku 2015 v oblasti povodí Odry
U významných UZV a VHS byla stanovena zejména pravděpodobná varianta jejich vývoje. Tam, kde bylo dostatečné množství informací byla rovněž uvedena maximální a minimální varianta. U zbývajících UZV a VHS lze uvažovat s odchylkou cca 20% oproti pravděpodobné variantě.