4.2.4. Prognóza změn významných vlivů k roku 2015 na úrovni oblasti povodí

Významné vlivy na útvary povrchových vod jsou podrobně popsány v kap. 3.1.1 a týkají se zvláště bodových zdrojů znečištění, plošných zdrojů znečištění, odběrů vody a regulací odtoku, morfologických úprav toků, užívání území, příp. vlivů dalších. Pokud provedeme průmět významného užívání vody a vodohospodářských služeb, dokumentovaný subkap. 4.2.3, prognóza změn významných vlivů pro oblast povodí Odry k r. 2015 by měla odpovídat stavu, jak je uveden v následující tabulce. V ní nejsou zahrnuty některé trendy, které se na změnách projeví v oblasti spíše celoplošně (plošné znečištění ze zemědělství, rozvoj energetiky z alternativních zdrojů, rybí hospodářství), či činnosti, které budou stagnovat (dnešní průmysl mimo výhledové rozvojové zóny, zemědělská produkce, závlahy atd.).

Z výše uvedených poznatků lze očekávat snížení znečištění produkovaného bodovými zdroji. Důvodem je zejména přístup ČR do EU a z toho vyplývající plnění podmínek a nařízení EU.

I u povodňové ochrany ke změnám ovlivnění morfologie toků prakticky nově nebude docházet, protože protipovodňová opatření jsou převážně připravována ve vodních útvarech, kde již k silnému ovlivnění v dřívějšku došlo. Nové stavby svým rozsahem nemohou výrazně ovlivnit stav morfologie vodních toků v oblasti povodí Odry.

U plošného znečištění lze očekávat jeho mírné snižování s postupným zaváděním nitrátové směrnice, aplikací nových technologických postupů v zemědělství a postupném uplatňování komplexních pozemkových úprav.

U odběrů povrchových vod lze očekávat stagnaci případně mírný pokles, který by se mohl projevit mírným nárustem v požadavcích na odběr podzemních vod, při očekávané stagnaci potřeby vody.

Změny v užívání území nebudou zásadního charakteru. Lze očekávat drobný nárust plochy zastavěného území, zejména v nových průmyslových a obytných zónách. Dá se očekávat rovněž mírné omezení ploch orné půdy v souvislosti uvádění půdy do klidu či změnami kultur. Tyto změny ovšem z globálního hlediska nemají zásadní význam.

Tabulka E7: Prognóza změn významných vlivů k roku 2015 na úrovni oblasti povodí