4.3.1. Finanční toky mezi poskytovateli a příjemci vodohospodářských služeb -- národní úroveň

A. Národní rámec financování VHS a cenová politika

Schéma finančních (příjmových) toků ve vodohospodářské oblasti
Pozn.: SFŽP ... Státní fond životního prostředí,
VaK ... podniky vodovodů a kanalizací,
EIB ... Evropská investiční banka
Povodí ... obecně správci vodních toků v území (např. Povodí Odry, s.p., Lesy ČR, ZVHS)
Obr.1 Schéma finančních (příjmových) toků ve vodohospodářské oblasti [Zdroj: MŽP, MZe, 2004].

Všechna následující schémata peněžních toků byla vytvořena na základě:

 • zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a vyhlášky č.428/2001 Sb., kterou se tento zákon provádí;
 • zákona č.254/2001 Sb., o vodách;
 • zákona č.526/1990 Sb., o cenách;
Hodnoty peněžních toků byly čerpány z:
 • Výroční zprávy "Vodovody a kanalizace České republiky 2003";
 • Zprávy o stavu vodního hospodářství České republiky 2003;
 • Internetových stránek Českého statistického úřadu (ČSÚ), www.czso.cz

A.1 Úhrada ceny služby mezi poskytovatelem a příjemcem VHS

1) odběratelé surové vody pro pitné i průmyslové účely
Obr.2 Schéma peněžních toků mezi poskytovateli a příjemci VHS
Platby sektorů těžících z dobrého stavu vodních útvarů nejsou v ČR zřejmě evidovány, nulová hodnota však neznamená, že náklady spojené s tímto využíváním vodních toků neexistují.

A. 2. Systém zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod

Obr.3 Schéma peněžních toků mezi poskytovatelem VHS a veřejným sektorem:
*) Poznámka: Přesnou výši prostředků na podporu investičních nákladů poskytovaných kraji provozovatelům VaK nebylo možné stanovit vzhledem k neúplnosti dat poskytovaných převážnou většinou krajů. Zdrojem informací byly rozpočty jednotlivých krajů, kapitola "Životní prostředí a zemědělství". Až na výjimky kraje dále neuvádí finanční prostředky, které jsou v této kapitole vyčleněny na vodovody a kanalizace.

A.3 Úhrada výdajů na opatření ve veřejném zájmu (§102 VZ)

A. 3. 1. Systém povrchových a podzemních vod a vodních děl


Následující tabulka uvádí programy na úhradu výdajů na opatření ve veřejném zájmu pro VHS poskytované MZe, MŽP a SFŽP v roce 2003.

Analýza míry návratnosti nákladů -- úvod ke kapitolám 4.3.2 -- 4.3.4

Pro zpracovávání analýzy míry návratnosti nákladů, zjištění příjmů a nákladů, byly vybrány rozhodující subjekty -- reprezentanti -- podílející se na zajišťování vodohospodářských služeb v rámci povodí Odry.

Jako podklad byly použity údaje poskytnuté těmito reprezentanty za roky 2000 -- 2003. Příjmy a náklady uvedené v jednotlivých řádcích a sloupcích následujících tabulek E8, E9 a E10 tvoří průměrné hodnoty z let 2000-2003 (většina nákladů a příjmů nevykazovala v jednotlivých letech významné odchylky). Dotace a půjčky příjemcům VHS (obcím) v sektoru odvedení odpadních vod jsou zprůměrovány vzhledem k dostupnosti podkladů pouze za roky 2002 a 2003 (viz komentář u předmětných tabulek).

Podklady pro výpočet poskytly:

Rozhodující správci vodních toků:

 • Povodí Odry, státní podnik
 • Zemědělská vodohospodářská správa
 • Lesy České republiky státní podnik
Distribuční společnosti podílející se rozhodujícím způsobem na provozování vodovodů a kanalizací v oblasti povodí Odry:
 • Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
 • Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.
 • BRVOS Bruntál s.r.o.
 • Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.
 • JVS, spol. s r.o.

- Český hydrometeorologický ústav
- Ministerstvo zemědělství ČR
- Ministerstvo životního prostředí ČR

Ostatní subjekty poskytující VHS v oblasti povodí Odry, které nebyly zahrnuty do posouzení návratnosti nákladů na VHS, jsou statisticky nevýznamné.

Podklady pro zpracování

 1. Struktura ročních výdajů a příjmů na VHS v letech 2000 až 2003 pro povodí Odry - Povodí Odry, s.p.
 2. Struktura ročních výdajů a příjmů na VHS v letech 2000 až 2003 pro povodí Odry -- Lesy ČR, s.p.
 3. Struktura ročních výdajů a příjmů na VHS v letech 2000 až 2003 pro povodí Odry -- Zemědělská vodohospodářská správa
 4. Struktura ročních výdajů a příjmů na VHS v letech 2000 až 2003 pro povodí Odry -- Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.
 5. Struktura ročních výdajů a příjmů na VHS v letech 2000 až 2003 pro povodí Odry -- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.
 6. Struktura ročních výdajů a příjmů na VHS v letech 2000 až 2003 pro povodí Odry -- Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
 7. Struktura ročních výdajů a příjmů na VHS v letech 2000 až 2003 pro povodí Odry -- BRVOS Bruntál s.r.o.
 8. Struktura ročních výdajů a příjmů na VHS v letech 2000 až 2003 pro povodí Odry -- JVS, spol. s r.o.
 9. Odhad nákladů ČHMÚ na zjišťování stavu podzemních a povrchových vod v letech 2000 - 2003
 10. Dopis Ministerstva zemědělství ČR ze dne 23.6.2004, Věc: Poskytnutí podkladů pro zpracování ekonomické analýzy od Ministerstva životního prostředí
 11. www.mze.cz, Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky 2003
 12. Státní fond životního prostředí -- Přehled akcí s uvolněním podpory v roce 2002 a 2003 ve složce voda, MZe a MŽP

Sektory VHS:

Sektory VHS byly roztříděny podle zákona č.254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon). Na základě stejného dokumentu byly vybrány rozhodující subjekty zajišťující VHS služby.

Pro služby VHS v oblasti vodovodů a kanalizací bylo vybráno 5 velkých společností, které mají rozhodující podíl na poskytování těchto VHS v povodí Odry. Ostatní drobní poskytovatelé této služby nemohou v tomto sektoru výrazným způsobem ovlivňovat finanční toky.

Vybraní poskytovatelé VHS předali finanční údaje o svých převažujících činnostech. Přehled o zajištění těchto činností v jednotlivých sektorech je uveden v následující tabulce:

Tabulka 1: Přehled o výkonu činností vybraných poskytovatelů VHS
Sektor vodohospodářských služeb (VHS) Povodí Odry, s.p. Lesy ČR s.p. ZVHS subjekty v oblasti vodovodů a kanalizací ČHMÚ
správa vodních toků a děl, podzemních vod a povodí x x x x  
ochrana vod (povrchových a podzemních ) x        
sledování čistoty a jakosti vod, monitoring x   x x x
povodňová ochrana x x x    
tvorba podmínek k využití energetického potenciálu x        
tvorba podmínek pro vodní dopravu          
zásobení vodou (vodovody pro veřejnou potřebu a ÚV)       x  
odvedení odpadních vod (kanalizace pro veřejnou potřebu a ČOV)       x  
zemědělské závlahy          
odvodnění (zemědělství, zpevněné plochy)          
Poznámka: X -- činnost provozuje
Správa vodních toků a děl byla podrobněji rozdělena vzhledem ke své významnosti do služeb uvedených v řádcích 2 až 5 tabulky:
 • ochrana vod (povrchových a podzemních ),
 • sledování čistoty a jakosti vod, monitoring,
 • povodňová ochrana,
 • tvorba podmínek k využití energetického potenciálu,
 • tvorba podmínek pro vodní dopravu.

Jednotlivé činnosti byly analyzovány samostatně.