4.3.2. Analýza nákladů na vodohospodářské služby -- úroveň oblasti povodí Odry

Tabulka E8: Struktura ročních nákladů na vodohospodářské služby (VHS) v tis.Kč

Roční náklady byly pro jednotlivé řádky a sloupce čerpány z údajů výše jmenovaných subjektů.

Náklady na sledování čistoty a jakosti vod a monitoring předané Českým hydrometeorologickým ústavem (viz podklad 9) byly stanoveny pro celou Českou republiku. Pro další analýzy v rámci povodí byly přepočítány na km2 rozlohy povodí Odry.

Sloupec (b) -- Investiční náklady uvedli jednotliví poskytovatelé VHS. Investiční náklady pro odkanalizování včetně čištění odpadních vod, které byly vynaloženy u příjemců VHS -- obcí -- byly převzaty z materiálu Státního fondu životního prostředí (SFŽP) pro oblast povodí Odry (viz podklad 12). Roční investiční náklady byly stanoveny odborným odhadem na základě předpokladu, že průměrná výše dotace na odvedení odpadních vod činí 80% investičních nákladů.Materiál obsahuje data dvou po sobě následujících let --2002 a 2003. Investiční náklady za tyto roky činí zhruba 274 mil.Kč a byly pro hodnocení zprůměrňovány, v tabulce E8 -- je řádek odvedení odpadních vod (kanalizace pro veřejnou potřebu a ČOV) navýšen v položce investičních nákladů o částku 137 mil.Kč.

Sloupec (c) -- Provozní náklady, sloupec (d) -- z toho náklady na údržbu a (e) -- Náklady na využívání zdrojů a environmentální náklady byly zjišťovány u provozovatelů VHS.

Sloupec (f) -- Náklady celkem tvoří součet zjištěných investičních a provozních nákladů.