4.3.3. Analýza příjmů za vodohospodářské služby -- úroveň oblasti povodí Odry

Tabulka E9: Struktura ročních příjmů na vodohospodářské služby (VHS) v tis.Kč

Příjmy uvedené v jednotlivých řádcích a sloupcích byly čerpány z údajů výše uvedených organizací, tvoří průměrné hodnoty let 2000-2003 (většina nákladů nevykazovala v jednotlivých letech významné odchylky).

Příjemci VHS -- uživatelé (průmyslové podniky, zemědělství a domácnosti) přispívají na náklady vodohospodářských služeb prostřednictvím cen a poplatků.

Sloupec (b) -- Poplatky a platby představují vlastní příjmy poskytovatelů VHS z činností, které zajišťují (v souladu s vodním zákonem).

Sloupec (c) -- Ceny představují vlastní příjmy poskytovatelů VHS z činností, které zajišťují. (v souladu se zákonem č.526/1999 Sb., o cenách).

Sloupec (d) -- Daně vykazuje nulové hodnoty, protože v České republice nejsou zatím uzákoněny přímé daně týkající se životního prostředí a tím vodohospodářských činností.

Sloupec (e) -- Dotace poskytovatelům VHS představuje dotace na investiční akce a provoz provozovatelů VHS pro "běžnou činnost" těchto subjektů. Ve sloupci dotací jsou zahrnuty i příspěvky poskytnuté ČHMÚ ze státního rozpočtu (SR). V dotacích nejsou systémově zahrnuty částky týkající se mimořádných situací -- v tomto případě náklady související s povodněmi.

Sloupec (f) -- Dotace příjemcům VHS -- byly zjištěny pouze přímé dotace týkající se obcí pro odkanalizování a čistění odpadních vod. Velikost finančních zdrojů byla převzata z materiálu Státního fondu životního prostředí pro oblast povodí Odry (podklad 12). Materiál obsahuje data dvou po sobě následujících let -- 2002 a 2003. Tyto finanční zdroje jsou rozděleny do dvou položek, jedná se o dotace příjemcům VHS a půjčky příjemcům VHS (ty jsou uvedeny ve sloupci "jiné"). Stejně jako u investičních nákladů byly finanční zdroje zprůměrňovány. Dotace činí za oba roky zhruba 220 mil.Kč a půjčky 54 mil.Kč. V tabulce E9 -- řádek odvedení odpadních vod (kanalizace pro veřejnou potřebu a ČOV) je tedy uvedena hodnota 110 000 tis.Kč.

Sloupec (g) -- Jiné představuje peněžní zdroje získané zejména z nekomerčních půjček (českých i mezinárodních peněžních institucí, např. EIB). Jsou zde zahrnuty půjčky příjemců VHS (obcí) ve výši 27 000 tis.Kč. U s.p. Lesy ČR, s.p. jsou v položce "Jiné" uvedeny vnitřní zdroje vytvořené vlastní hospodářskou činností nesouvisející s poskytováním vodohospodářských služeb.