4.3.4. Posouzení návratnosti nákladů na VHS -- úroveň oblasti povodí Odry

Tabulka E10: Posouzení návratnosti nákladů na VHS -- úroveň oblasti povodí Odry

Vysvětlení vstupních údajů pro ekonomickou analýzu uvedených v tabulce E10:

Sloupec (b) tabulky E 10 - Celkové tržby
představuje souhrnná data z tabulky E9 -- sloupec (h) -- Celkové příjmy.
Sloupec (c ) tabulky E10 -- Ekonomické náklady
představuje souhrnná data z tabulky E8 -- sloupec (f) -- Náklady celkem.
Sloupec (d) tabulky E10 -- Celkový objem dotací
zahrnuje součet sloupce (e) -- dotace poskytovatelům VHS a sloupce (f) -- dotace příjemcům VHS tabulky E9.

Ekonomický ukazatel Míra návratnosti nákladů, viz sloupec (e) tabulky E10, sleduje procentuální míru zabezpečení nákladů na jednotlivé VHS z vlastních zdrojů provozovatelů a příjemců VHS. Vstupní data pro výpočet byla převzata z hlavních informačních zdrojů: podniků zabývajících se VHS v povodí, ČSÚ, SFŽP, apod. z let 2000 -- 2003 a zprůměrňována, v některých případech pouze za roky 2002 - 2003 -- jiné informace nebyly k dispozici. Ekonomické kategorie příjmy/výdaje a výnosy/náklady nebyly jednoznačně definovány, proto se předpokládá, že se budou číselné výstupy v dalších letech zpřesňovat.

Celková míra návratnosti všech sektorů vodohospodářských služeb v povodí Odry se pohybuje na základě zjištěných informací na úrovni 82 %. Z toho vyplývá, že zbývajících cca 18 % je v současné době pokryto státními dotacemi. Dotovat se v současnosti musí především oblast ochrany před povodněmi a investiční výstavba kanalizací a čistíren odpadních vod. Tyto dvě vodohospodářské služby v hodnocených letech způsobují záporné saldo ve vodním hospodářství a nutnost přísunu státních dotací.

Z hlediska výpočtů je nutné zdůraznit, že v tabulkách je hodnoceno roční cash flow -- tedy peněžní tok, nikoli výkaz zisků a ztrát. Na straně nákladů jsou uvedeny jak investiční tak provozní náklady, na straně příjmů jsou tržby (vyjádřené platbami/poplatky a cenami), dotace provozní i investiční na straně poskytovatelů VHS a příjemců VHS, dále je zde položka "Jiné", ve které jsou uvedeny hodnoty vlastních nákladů, případně půjček potřebných na financování investičních akcí v daném roce.

Investiční akce mají dlouhodobý dopad a z pohledu výkazů zisků a ztrát se dlouhodobě podílejí na výši provozních nákladů v položce odpisy.

Investiční akce mají dlouhodobý dopad a z pohledu výkazů zisků a ztrát se dlouhodobě podílejí na výši provozních nákladů v položce odpisy.

Z pohledu peněžních toků, tak jak je hodnocení nastaveno by klasickými párovými ekonomickými kategoriemi byly příjmy -- výdaje, výnosy -- náklady. Náklady se od výdajů liší zejména v položce odpisy, která v soukromém sektoru nevytváří peněžní tok.

Subjekty podílející se na správě vodních toků a děl v povodí Odry zabezpečují vždy několik VHS, které lze definovat a vzájemně oddělit a jejichž míru návratnosti lze samostatně vyčíslit. V současné době tato míra návratnosti dosahuje pouze 41 %. Jedná se o:

  • samotnou správu vodních toků a děl, podzemních vod a povodí s mírou návratnosti 50%. Hodnotu ukazatele vykazují všechny hodnocené subjekty na srovnatelné úrovni. Z výše ukazatele vyplývá nutnost příspěvků veřejných dotací. Správa vodních toků a děl vykonává činnosti ve veřejném zájmu, které ve většině případů nejsou ziskové. Hodnota ukazatele může být dále zkreslena nezjištěním peněžních toků v sektorech těžících z dobrého stavu vodních útvarů.
  • ochranu vod (povrchových a podzemních) s mírou návratnosti 44%.
  • sledování čistoty a jakosti povrchových vod, monitoring s mírou návratnosti 66%. Sledováním čistoty a jakosti vod se zabývá především Český hydrometeorologický ústav, jehož činnost jakožto státní organizace je z velké míry hrazena z dotací a státního příspěvku. Dotace SFŽP obdržel na tuto neziskovou činnost i podnik Povodí Odry, s.p. .
  • povodňovou ochranu s mírou návratnosti 5%, nízká míra návratnosti je způsobena vysokými investičními náklady a omezenými možnostmi tržeb v tomto sektoru VHS.
  • tvorbu podmínek k využití energetického potenciálu s mírou návratnosti 100%.

Ze sběru dat vyplývá, že některé subjekty nemají jednotlivé VHS účetně sledovány v kategoriích výnosy -- náklady, resp. příjmy/výdaje. Z pohledu hospodaření subjektů to zřejmě není nutné. Dále je zřejmé, že některé VHS nevykazují v celém rozsahu přímé příjmy ve formě tržeb, daná činnost neprochází klasickým trhem, tudíž se za ni (nebo její část) komerčně neplatí (např. sledování čistoty vody, monitoring, povodňová ochrana, apod.). Takováto činnost je potom dotována z příjmů jiných činností analyzovaných subjektů nebo vyžaduje poskytnutí dotací z veřejných zdrojů.

Vodohospodářská služba zásobení vodou (vodovody pro veřejnou potřebu a ÚV) dosáhla na základě zjištěných dat hodnotu míry návratnosti nákladů 112%. Jedná se o činnost, u které celkové tržby mírně převyšují ekonomické náklady, činnost je mírně zisková. Velikost ukazatele v podstatě odpovídá tomu, že ceny pro zásobování vodou jsou věcně usměrňovány a již od roku 1994 nejsou dotovány ze státního rozpočtu.

Vodohospodářská služba odvedení odpadních vod (kanalizace pro veřejnou potřebu a ČOV) dosáhla na základě zjištěných informací hodnoty míry návratnosti 82%. Výsledná hodnota je závislá na investičních nákladech, které vynakládají vlastníci kanalizací (obce) do výstavby kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod.

Vodohospodářská služba zemědělské závlahy a odvodnění (zemědělství, zpevněné plochy) jsou v dlouhodobém útlumu a tudíž není v těchto sektorech významná ekonomická aktivita.