5.2 Území vyhrazená pro ochranu hospodářsky významných druhů vázaných na vodní prostředí

Druhým typem chráněného území podle přílohy IV Rámcové směrnice jsou území vyhrazená pro ochranu hospodářsky významných druhů vázaných na vodní prostředí. Hospodářsky významnými druhy jsou druhy živočichů nebo rostlin, které se ve vodním prostředí (vnitrozemských povrchových vodách nebo pobřežních a mořských vodách) vyskytují přirozeně a zároveň jsou předmětem hospodářského využití.

Jediným právním předpisem Společenství, který upravuje ochranu hospodářsky významných vodních druhů, je směrnice Rady 79/923/EHS o požadované kvalitě měkkýšových vod. Prototypem tohoto typu chráněného území jsou tedy oblasti šelfových moří využívané k chovu měkkýšů. Měkkýši se v těchto vodách vyskytují přirozeně, nanejvýš jsou pro jejich lepší růst vkládány na vybrané lokality speciální pomůcky ve formě košů nebo jiných nárostových ploch. Oblasti definované jako hospodářsky využívané vyžadují zvláštní ochranu vod z důvodu zajištění prosperující populace měkkýšů a přijímaná opatření mají zajistit udržitelné hospodářské využití, vysokou kvalitu a zdravotní nezávadnost produkce. Podmínkou existence takových populací a zárukou jejich zdravotní nezávadnosti je velmi dobrý stav pobřežních vod a zejména zamezení přísunu znečišťujících látek z pevniny.

V souhrnu to tedy znamená, že tento typ území se vztahuje na vody, ve kterých se vodní organismy vyskytují přirozeně a jejich rozvoj a související hospodářské využití je podmíněno dobrým stavem vod. V opačném případě (chov by působil zhoršování stavu vodního útvaru) by šlo o jednoznačný antropogenní tlak s negativním dopadem na vodní útvar, který by vyžadoval přijetí účinných opatření k dosažení dobrého ekologického stavu.

V podmínkách České republiky žádné měkkýšové vody z pochopitelných důvodů vymezeny nebyly, i přesto byly hledány analogie pro případné sladkovodní druhy živočichů nebo rostlin.

V podmínkách České republiky jsou jedinými hospodářsky významnými druhy kaprovité nebo lososovité ryby chované v rybnících a umělých sádkách (komerční říční rybolov není v České republice provozován). Jejich chov je intenzivní a tedy i hospodářsky významný, ale produkce je dosahováno intenzivním dokrmováním a specifickým managementem nádrží místy s negativním dopadem na vodní prostředí vlastní nádrže i vodních útvarů ležících níže po toku. Navíc se uvedené druhy ve zmíněných typech nádrží nevyskytují přirozeně, ale jsou v nich dočasně umístěny a kultivovány. Pro všechny tyto důvody není možné takové vodní útvary považovat za chráněná území spadající do Registru, ale spíše za jeden z významných tlaků ovlivňujících někdy méně a někdy více příslušný vodní útvar nebo jejich skupinu.

Žádné další vodní organismy, které by byly předmětem hospodářského využití, a zároveň splňovaly ostatní podmínky pro zařazení do Registru se na území ČR nevyskytují.

Z výše uvedených důvodů nebude Registr chráněných území v oblasti povodí Odry obsahovat území pro ochranu hospodářsky významných druhů vázaných na vodní prostředí.