5.3 Území vyhrazená jako rekreační vody a vody ke koupání

Třetím typem chráněného území podle přílohy IV Rámcové směrnice jsou vodní útvary určené jako rekreační vody včetně koupacích oblastí podle směrnice 76/160/EHS o kvalitě vod pro koupání

Právní předpis, který se k tomuto typu území v legislativě Společenství vztahuje, je již zmíněná směrnice o kvalitě vod pro koupání. Žádné další předpisy, které by definovaly i jiné typy rekreačního využití vod nebyly přijaty.

Směrnice 76/160/EHS o kvalitě vod pro koupání byla do české legislativy transponována zákonem č. 254/2001 Sb. v § 34 a vlastní koupací oblasti definovány vyhláškou č. 159/2003 Sb. Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob. Tato vyhláška v příloze stanovila na území ČR celkem 128 koupacích oblastí (lokalit). Až na dvě výjimky, které se nacházejí v oblasti povodí Horního a Středního Labe, jsou všechna koupací místa situována do různých typů nádrží.

Vedle koupacích oblastí podle Směrnice 76/160/EHS jsou českou legislativou -- zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví -- stanovena a evidována také tzv. koupaliště ve volné přírodě, což jsou přírodní vodní plochy, které jsou označeny jako vhodné ke koupání. Na rozdíl od koupacích oblastí mají svého provozovatele. Způsob kontroly jakosti vod v kopacích oblastech i koupalištích ve volné přírodě definuje zvláštní právní předpis -- vyhláška č. 464/2000 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch.

Z technického pohledu zajišťují vymezení koupacích oblastí a koupališť ve volné přírodě Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo životního prostředí a jimi řízené organizace. Za lokalizaci koupacích oblastí a nově i za lokalizaci koupališť ve volné přírodě a jejich vedení v informačním systému veřejné správy odpovídá Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. Za shromažďování údajů o jakosti vody v koupacích oblastech během koupací sezóny odpovídají místně příslušné hygienické stanice a centrální zpracování dat a ukládání údajů do informačního systému Ministerstva zdravotnictví -- PiVo -- zajišťuje Státní zdravotní ústav a Ministerstvo zdravotnictví.

Koupací oblasti i koupaliště ve volné přírodě jsou vymezeny jako místa v nádrži nebo toku, kde je koupání provozováno. Technicky je koupacím místem u rozsáhlých a členitých nádrží s více koupacími místy bod ve vzdutí nádrže v místě pláže, u nádrží s jedním koupacím místem je to střed nebo těžiště nádrže. V případě koupacích míst na tocích je koupacím místem profil na toku. Přesnost lokalizace odpovídá přesnosti vodohospodářské mapy 1 : 50 000 a technickým podkladům, které byly v době zpracování k dispozici.

Vztah koupacích oblastí a koupališť ve volné přírodě k vymezovaným vodním útvarům povrchových vod není v současné době zcela vyřešen. Přetrvávají nejasnosti v tom, zda mají být chráněná území ztotožňována z pohledu prostorového a zejména z pohledu stanovení environmentálních cílů s vodními útvary. Vzhledem k tomu, že vymezování vodních útvarů není definitivně ukončeno, nebylo by zatím vhodné prohlásit některé vodní útvary za rekreační, jak to požaduje odstavec 1 iii Přílohy IV Rámcové směrnice. Koupací oblasti a koupaliště ve volné přírodě budou prozatím vedeny v Registru jako samostatné bodové objekty a vazba na vodní útvary bude definována v další fázi přípravy plánů oblasti povodí.

V oblasti povodí Odry se nachází celkem 29 koupacích oblastí podle vyhlášky 159/2003 Sb. Všechny oblasti jsou situovány na různých typech nádrží. Koupaliště ve volné přírodě podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví se v oblasti povodí Odry nacházejí pouze dvě a obě jsou lokalizována na nádržích. Podrobnosti k jednotlivým koupacím oblastem a koupalištím ve volné přírodě jsou shrnuty v tabulkách 5.1 a 5.2. Umístění jednotlivých koupacích oblastí a koupališť ve volné přírodě je patrné z mapy G11b.

Tab. 5.1: Koupací oblasti podle vyhlášky 159/2003 Sb. v oblasti povodí Odry
Číslo koupací oblasti Název koupací oblasti Název toku Číslo hydrologického pořadí Číslo nádrže Mezinárodní oblast povodí Kraj Obec s rozšířenou působností Obec
KO810101 Bílovecký rybník - Údolí Mladých Jamník 2-01-01-121 201011210006 Odra Moravskoslezský Bílovec Bílovec
KO810201 pískovna - Kališovo jezero rybník Odra 2-03-02-011 203020110001 Odra Moravskoslezský Bohumín Bohumín
KO810202 pískovna - Vrbické jezero Odra 2-03-02-003 203020030002 Odra Moravskoslezský Bohumín Bohumín
KO810301 lom povodí Heřmanického potoka 2-02-02-083 202020830001 Odra Moravskoslezský Bruntál Svobodné Heřmanice
KO810302 VN Slezská Harta - Karlovec Moravice 2-02-02-051 202020550001 Odra Moravskoslezský Bruntál Bruntál
KO810303 VN Slezská Harta - Leskovec nad Moravicí Moravice 2-02-02-055 202020550001 Odra Moravskoslezský Bruntál Leskovec nad Moravicí
KO810304 VN Slezská Harta - Nová Pláň Rýžovník (vzdutá Moravice) 2-02-02-034 202020550001 Odra Moravskoslezský Bruntál Nová Pláň
KO810305 VN Slezská Harta - Razová Razovský potok (vzdutá Moravice) 2-02-02-054 202020550001 Odra Moravskoslezský Moravskoslezský Razová
KO810306 VN Slezská Harta - Roudno I Moravice 2-02-02-055 202020550001 Odra Moravskoslezský Bruntál Roudno
KO810307 VN Slezská Harta - Roudno II Moravice 2-02-02-055 202020550001 Odra Moravskoslezský Bruntál Roudno
KO810601 VN Baška Baštice 2-03-01-032 203010320001 Odra Moravskoslezský Frýdek-Místek Baška
KO810602 VN Brušperk I přítok Ondřejnice 2-01-01-149 201011490007 Odra Moravskoslezský Frýdek-Místek Brušperk
KO810603 VN Olešná - Místek Olešná 2-03-01-060 203010602002 Odra Moravskoslezský Frýdek-Místek Frýdek-Místek
KO810604 VN Olešná - Palkovice Olešná 2-03-01-060 203010602002 Odra Moravskoslezský Frýdek-Místek Palkovice
KO810605 VN Žermanice - Dolní Domaslavice Lučina 2-03-01-064 203010660001 Odra Moravskoslezský Frýdek-Místek Dolní Domaslavice
KO810606 VN Žermanice - Lučina Řepník (vzdutá Lučina) 2-03-01-065 203010660001 Odra Moravskoslezský Frýdek-Místek Lučina
KO810607 VN Žermanice - Soběšovice Lučina 2-03-01-066 203010660001 Odra Moravskoslezský Frýdek-Místek Soběšovice
KO810801 VN Těrlicko - Pacalůvka Stonávka 2-03-02-062 203020620001 Odra Moravskoslezský Havířov Těrlicko
KO810802 VN Těrlicko - Pod motelem Stonávka 2-03-02-062 203020620001 Odra Moravskoslezský Havířov Těrlicko
KO810803 VN Těrlicko - Těrlicko střed Stonávka 2-03-02-062 203020620001 Odra Moravskoslezský Havířov Těrlicko
KO811401 Bohušovský rybník Karlovský potok 2-04-02-012 204020120001 Odra Moravskoslezský Krnov Bohušov
KO811201 VN Větřkovice Svěcený potok-přítok Lubiny 2-01-01-137 201011370001 Odra Moravskoslezský Kopřivnice Kopřivnice
KO811501 VN Čerťák Čerťák-přítok Straníku 2-01-01-073 201010730001 Odra Moravskoslezský Nový Jičín Nový Jičín
KO811502 VN Kacabaja Zrzávka 2-01-01-070 201010700001 Odra Moravskoslezský Nový Jičín Hodslavice
KO811503 VN Kletné Kletenský potok 2-01-01-067 201010670001 Odra Moravskoslezský Nový Jičín Suchdol nad Odrou
KO811601 VN Vítovka Vítovka 2-01-01-043 201010430001 Odra Moravskoslezský Odry Odry
KO811701 Stříbrné jezero Opava 2-01-01-086 202010860001 Odra Moravskoslezský Opava Opava
KO812002 rybník Edrovice Novopolský potok 2-02-02-017 202020170001 Odra Moravskoslezský Rýmařov Rýmařov
KO812201 nádrž "V parku" u ATC Rychtářský potok 2-01-01-026 201010260001 Odra Moravskoslezský Vítkov Budišov nad Budišovkou
Tab. 5.2: Koupaliště ve volné přírodě podle zákona 258/2000 Sb. v oblasti povodí Odry
Číslo koupaliště ve volné přírodě Název koupaliště ve volné přírodě Název toku Číslo hydrologického pořadí Číslo nádrže Mezinárodní oblast povodí Kraj Obec s rozšířenou působností Obec
PK810951 štěrkovna Hlučín Opava 2-02-03-021 202030210001. Odra Moravskoslezský Hlučín Hlučín
PK811951 letní koupaliště Poruba Porubka 2-01-01-159 201011590004 Odra Moravskoslezský Ostrava Ostrava

Přílohy

Mapa G11b - Území vyhrazená jako rekreační vody a vody ke koupání