Plán péče o

přírodní památku

Koryto řeky Ostravice

na období

2006 – 2015

Základní identifikační a popisné údaje
Název, kategorie, evidenční kód ZCHÚ a kategorie IUCN

Název:

Kategorie: ochrany:

Evidenční kód ZCHÚ:

Kategorie IUCN: III.

Koryto řeky Ostravice
Přírodní památka
185
přírodní památka
Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ

název předpisu:

vydal:

číslo:

dne:

Vyhlášení chráněného přírodního výtvoru Koryto řeky Ostravice
ONV Frýdek - Místek
-
16. 12. 1966
Územně správní členění a překryv s jinými ZCHÚ

Kraj:

Obec s rozšířenou působností:

Obec:

Katastrální území:

Moravskoslezský
Frýdlant nad Ostravicí
Ostravice
Ostravice 1

Přílohy:

Orientační mapa

Ortofotomapa

Mapa parcel

Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí
Katastrální území: 715671 Ostravice 1

Číslo parcely podle KN

Druh pozemku podle KN

Způsob využití pozemku podle KN

Číslo LV

Vlastník

Výměra parcely celková podle KN (m2)

Výměra parcely v ZCHÚ (m2)

1057/1

lesní pozemek

*

1459

ČR - LČR, sp. Přemyslova 1106/19, 50168, Hradec Králové

7225

360

4463

vodní plocha

vodní tok v korytě přirozeném nebo upraveném

469

ČR Povodí Odry s.p., Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava

17414

3080

Celkem

3440

Výměra území a jeho ochranného pásma

Druh pozemku

ZCHÚ plocha v ha

OP - vyhlášené v ha

Způsob využití pozemku

ZCHÚ plocha v ha

lesní pozemky

0,036

1,0271

vodní plochy

0,308

0,9548

vodní tok

0,9548

ostatní plochy

0

0,1699

ostatní způsoby využití

0,1699

zastavěné plochy a nádvoří

0

0,023

plocha celkem v ha

0,344

2,1748

* *

Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu

Jediné místo, kde je ve větším rozsahu odkryt trvale tektonický styk těšínsko – hradišťského souvrství a frýdeckých vrstev. Lokalita je názorná a ojedinělá jak rozsahem, tak přístupností.

Hlavní předmět ochrany – současný stav

C.Objekty neživé přírody

objekt geologické podloží popis charakteru výskytu

výchoz skalního podloží

jílovito – prachovité sedimenty frýdeckých vrstev

Cíl ochrany

Dlouhodobým cílem ochrany je zachování jediného rozsáhlejšího výchozu tektonického kontaktu příkrovu podslezské a slezské jednotky ve Frýdlantském tektonickém okně.

Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět a cíl ochrany

Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních podmínek

PP Koryto řeky Ostravice se nachází na jihovýchodním okraji Frenštátské brázdy na obou březích řeky Ostravice v nadmořské výšce 396 - 399 m. Součástí ZCHÚ je erozní výchoz tektonického kontaktu příkrovu podslezské a slezské jednotky. Výchozy hornin přímo v korytě toku tvoří výrazný skalní práh s peřejemi. Na štěrkových náplavech v korytě jsou společenstva štěrkových náplavů s třtinou pobřežní s výskytem devětsilu Kablíkové. V okolí vodního toku se nachází jasanovo olšový potoční luh.

Přehled zvláště chráněných druhů:

V ZCHÚ nebyl zaznamenán výskyt zvláště chráněných druhů.

Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti

a) ochrana přírody

Od roku 1966 je v území vyhlášeno maloplošné ZCHÚ. Vyhlášením lokality za PP se podařilo předejít případným nevhodným vodohospodářským úpravám toku. Lokalita není v současné době zásadně ohrožována. Výchozy hornin jsou udržovány v přístupné podobě přirozenými procesy (občasná eroze břehů při vyšších průtocích).

Jistým nebezpečím je přítomnost invazní křídlatky sachalinské (Reynoutria sachalinensis) v ochranném pásmu ZCHÚ, která je sem splavována z vyšší části povodí

b) lesní hospodářství

Druhová skladba a prostorová struktura lesů v ZCHÚ má více méně přirozený charakter.

c) rekreace a sport

PP Koryto Ostravice se nachází v turisticky exponované oblasti v zastavěném území obce Ostravice. Atraktivita skalního prahu s peřejemi vedou ke značnému a dlouhodobému využívání lokality k rekreaci. I přes poměrně vysokou návštěvnost ZCHÚ nejsou v na předmětu ochrany patrny žádné škody pramenící z nadměrné zátěže. Skalní práh je na místech neovlivňovaných chodem vysokých průtoků kryt vegetací málo odolnou vůči mechanickému poškození (mechorosty). Pouze v přilehlém lese je relativně hustá síť nejrůznějších stezek. Území není kupodivu ani znečištěno odpadky jak by se dalo předpokládat.

Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti

  • Poškozování lokality neukázněnými návštěvníky.
  • Výskyt invazních a synantropních druhů rostlin .
  • Vysoce pravděpodobné znečišťování území odpadky v budoucnosti.
  • Lokalita by mohla být ohrožena vodohospodářskými úpravami a opevňováním břehů. Přirozený charakter toku s boční erozí koryta je nutný pro zachování předmětu ochrany.
Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch
Základní údaje o lesích

Přírodní lesní oblast

39 – Podbeskydská pahorkatina

Lesní hospodářský celek

714000 – Lesy ČR s.p., LHC Ostravice

Výměra LHC v ZCHÚ (ha)

0,0571

Období platnosti LHP (LHO)

1.1.2005-31.12.2014

Organizace lesního hospodářství

Lesní správa Ostravice

Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích

Název vodního toku

Ostravice

Číslo hydrologického pořadí

203010150

Úsek dotčený ochranou ř km od – do

39,5

Charakter toku

lososové vody

Příčné objekty na toku

-
Manipulační řád -

Správce toku

Povodí Odry s.p.

Správce rybářského revíru

ČRS MO Frýdlant nad Ostravicí

Rybářský revír

Ostravice 4

Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro další postup

Zhodnocení dosavadních zásahů:

  • silně nachýlené stromy nad peřejí byly odstraněny.

  • křídlatku se nepodařilo úplně odstranit. Nicméně na lokalitě nedošlo k vytvoření monocenózy.

  • probírka smrku byla provedena

a) péče o rybníky a vodní toky

V ZCHÚ je nutno vyvarovat se veškerých technických úprav koryta Ostravice. Koryto vodního toku ponechat přirozenému vývoji. Pravidelně dvakrát ročně provádět odstraňování naplavených a odhozených odpadů. Likvidovat případný výskyt invazních druhů.

b) péče o nelesní pozemky

c) péče o rostliny

d) péče o živočichy

e) péče o útvary neživé přírody

Bez zásahu. Je nutno vyhnout se vodohospodářským úpravám toku v ZCHÚ.

f) zásady jiných způsobů využívání

Turistické a rekreační využití není nutno regulovat.

Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území

a) lesy

b) rybníky

c) objekty neživé přírody

d) ostatní pozemky

Použité podklady a zdroje informací

Rezervační kniha PP Koryto Ostravice deponovaná na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje.

Kolektiv (2003): Lesní hospodářský plán. LHC 714000, Ostravice. 1.1.2005-31.12.2014.–Lesnická projekce, Frýdek – Místek.

Plíva K. (1991): Přírodní podmínky v lesním plánování. Díl 1. – In: Funkčně integrované lesní hospodářství. ÚHÚL Brandýs nad Labem, 263 s.

Průša E. (2001): Pěstování lesů na typologických základech. Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy, 593 pp.

Dále bylo využito vlastních terénních šetření na místě.

Plán péče zpracoval

30. 10. 2005

Ing. Dalibor Kvita - nelesní společenstva

Ing. Milan Žárník - lesní společenstva

Janíkovo sedlo 36

742 21 Kopřivnice