Plán péče o přírodní rezervaci

 Hvozdnice  

na období 2009 – 2018
 (cca ř. km 4,932 - 8,234)*
Základní identifikační a popisné údaje
Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN
evidenční kód ZCHÚ:
kategorie ochrany:
název:
kategorie IUCN:
1141
přírodní rezervace (PR)
Hvozdnice
IV. – řízená rezervace
Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ
vydal:
číslo:
dne:
Okresní národní výbor Opava
 -----
27.9.1988
Územně-správní členění, překryv s jinými chráněnými územími a příslušnost k soustavě Natura 2000
kraj:
obec s rozšířenou působností:
obec:
katastrální území:
Moravskoslezský
Opava
Slavkov, Štáblovice, Uhlířov
Slavkov u Opavy, Štáblovice, Uhlířov

přílohy:
orientační mapa
základní mapa ČR
mapa s vyznačením ř. km
katastrální mapa

ortofotomapa

(mapa M 1 : 25 000)
(mapa M 1 : 10 000)
* vloženo správcem stránky
katastrální mapa se zákresem ZCHÚ (M 1 : 2 000)

 

Hlavní předmět ochrany

 

Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu

 

Ochrana jednoho z posledních bažinných území v nížinných oblastech Severomoravského kraje, s bohatým výskytem rostlinstva a živočišstva včetně geologických výtvorů.

A.   společenstva
název společenstva
(ve smyslu Katalogu biotopů ČR
 – Chytrý, Kučera & Kočí [eds.] 2001)
podíl  plochy v ZCHÚ
 (%)
popis biotopu (resp. ekotopu) společenstva
L2.2 – údolní jasanovo-olšové luhy
[Natura 2000:91E0 Mixed ash-alderalluvial
forests of temperature and Boreal Europe
(Alno-Padion, Alnion incanae,Salicion albae)]
na většině území v přechodu k jednotce
L2.3 – tvrdé luhy nížinných řek
[Natura 2000:91F0 Riparian mixed forests
of Quercus robur,Ulmus laevis,
Fraxinus excelsior or F. angustifolia,
along the great rivers of the Atlanitic or
Middle-European provinces
(Ulmenion minoris)]
53 Azonální vegetace vodou ovlivněných stanovišť
 v zóně 3. dubo-bukového vegetačního stupně.
M1.1 – rákosiny eutrofních
 stojatých vod

[Natura 2000: -----]
6,6 Vegetace litorálu Jankova a Slavkovského rybníka.
Maloplošný výskyt i vedle rybníka Vrbovce (Pilný rybník).

K1 – mokřadní vrbiny

[Natura 2000: -----]

1 Vegetace na kontaktu s litorálem Slavkovského
 rybníka.

L1 – mokřadní olšiny

[Natura 2000: -----]

0,7 Vegetace kolem vodní plochy existenčně
 podmíněné hrází Jankova rybníka.
B.  druhy
název druhu aktuální početnost nebo
vitalita populace v ZCHÚ
stupeň ohrožení popis biotopu druhu
jilm vaz (Ulmus laevis) cca 150 stromů C4 Koncentrace v SV části území.
ostřice nedošáchor (Carex pseudocyperus) desítky trsů C4 Mokřad u Jankova rybníka, litorál Slavkovského rybníka.
zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides) desítky kusů C4 Koncentrace v SV části území.
čolek obecný (Triturus vulgaris) rozmnožující se populace; desítky jedinců LC Mokřad u Jankova rybníka, pravděpodobně uniká pozornosti i na Slavkovském rybníce. Mimo období rozmnožování roztroušeně po celém ZCHÚ.
čolek velký (Triturus cristatus) rozmnožující se populace EN Mokřad u Jankova rybníka, pravděpodobně uniká pozornosti i na Slavkovském rybníce. Mimo období rozmnožování roztroušeně po celém ZCHÚ.
kuňka obecná (Bombina bombina) slabá populace; rozmnožování neprokázáno, ale je vysoce pravděpodobné EN Rozmnožování v mělkých osluněných vodních plochách. Zejména v mokřadu u Jankova rybníka a v litorálním pásmu Slavkovského rybníka.
kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) velmi slabá populace CR Stanoviště je pro tento druh netypické, pravděpodobně se jedná o hybridy se znaky blíže k B. variegata.
ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) slabá rozmnožující se populace NT Hráz Jankova rybníka a podmáčená loučka pod Slavkovským rybníkem.
ropucha obecná (Bufo bufo) rozmnožující se populace LC Rozmnožování ve všech rybnících a tůních v ZCHÚ. Mimo období rozmnožování roztroušeně po celém ZCHÚ.
ropucha zelená (Pseudepidalea viridis) jedinci; rozmnožování nebylo potvrzeno, ale je pravděpodobné NT Migruje přes ZCHÚ. Rozmnožování v mělkých osluněných vodních plochách je vysoce pravděpodobné. Mimo období rozmnožování pravděpodobně mimo ZCHÚ.
skokan hnědý (Rana temporaria) silná rozmnožující se populace LC Rozmnožování ve Slavkovském rybníce a v mokřadu u Jankova rybníka. Mimo období rozmnožování roztroušeně po celém ZCHÚ a v jeho okolí.
skokan krátkonohý (Pelophylax lessonae) rozmnožující se populace; nejméně početný ze synkleptonu VU Výskyt na části rybniční soustavě a v přilehlých tůních, celoročně vázán na vodní prostředí.
skokan skřehotavý (Pelophylax ridibunda) silná rozmnožující se populace NT Výskyt na celé rybniční soustavě a v přilehlých tůních, celoročně vázán na vodní prostředí. Nejpočetnější na slavkovském rybníce a v mokřadu u Jankova rybníka.
skokan štíhlý (Rana dalmatina) slabá rozmnožující se populace NT Rozmnožování v mokřadu u Jankova rybníka. Mimo období rozmnožování roztroušeně po celém ZCHÚ a v jeho okolí.
skokan zelený (Pelophylax esculenta) nejsilněji zastoupený druh synkleptonu; rozmnožující se populace NT Výskyt na celé rybniční soustavě a v přilehlých tůních, celoročně vázán na vodní prostředí.
rosnička zelená (Hyla arborea) slabá, pravděpodobně rozmnožující se populace NT V rákosinách Slavkovského rybníka.
užovka obojková (Natrix natrix) rozmnožující se populace LC Roztroušeně po celém území, především v podmáčených částech. Kladení vajec do tlejícího rostlinného materiálu.
chřástal vodní (Rallus aquaticus) tři hnízdní páry VU Hnízdění v mokřadu u Jankova rybníka a rákosině na Slavkovském rybníce.
kopřivka obecná (Anas strepera) dva hnízdící páry VU Hnízdění na Slavkovském rybníce.
ledňáček říční (Alcedo atthis) dva hnízdící páry VU Hnízdní nory ve strmých hlinitých březích.
moták pochop (Circus aeruginosus) jeden hnízdící pár VU Hnízdí v rákosinách Slavkovského rybníka
moudivláček lužní (Remiz  pendulinus) dva hnízdící páry NT Hnízdí na vysokých stromech při okrajích rybníků
potápka malá (Tachybaptus ruficollis) pět hnízdících párů VU Hnízdí v rákosinách Slavkovského rybníka.
potápka roháč (Podiceps cristatus) jeden hnízdící pár VU Hnízdí v rákosinách Slavkovského rybníka.
rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) jeden hnízdící pár VU Hnízdí v rákosinách Slavkovského rybníka.
slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) čtyři hnízdící páry NT Hnízdí v rákosinách Slavkovského rybníka a v mokřadu u Jankova rybníka.
C.  útvary neživé přírody
útvar geologické podloží popis výskytu útvaru
Meandry Hvozdnice s výchozy podložních hornin a pleistocénních sedimentů. Pleistocénní fluviální štěrky a tilly sálské morény nasedlé na podložní flyš moravického souvrství moravskoslezského kulmu Boční erozí odkryté výchozy pleistocénních sedimentů v meandrech Hvozdnice.

Dlouhodobý cíl péče

Zachování lesních i nelesních vodou ovlivněných geobiocenóz v nivě řeky Hvozdnice, s výskytem zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Vytvoření podmínek pro obnovu makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod.

Nedílnou součástí je zachování přirozených výchozů hornin v korytě Hvozdnice a přirozené dynamiky vodního toku.

Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů

PR Hvozdnice chrání mokřadní ekosystémy včetně soustavy Slavkovských rybníků v nivě potoka Hvozdnice, v katastrálních územích Slavkov u Opavy, Štáblovice a Uhlířov. Nadmořská výška je v rozpětí 270 – 290 m n. m.. Území je převážně rovinaté, členěné soustavou mohutných rybničních hrází. Pouze v jihozápadní části vybíhá do mírného svahu se severní expozicí.

Půdotvorným substrátem jsou téměř výhradně naplaveniny Hvozdnice, méně i sprašová hlína. Půdy jsou převážně fluvizemě (modální, oglejené, glejové, kambické). Vokolí rybníků se vyskytují organozemě (saprické, humolitové a glejové). Na klimazonálních stanovištích jsou vyvinuty hnědozemě (modální).

Území je součástí biogeografického regionu 1.55 – Krnovského (Culek [ed.] 1996), který je přechodovým bioregionem na hranici biogeografických podprovincií polonské a hercynské.

Dle „Zlatníkova“ geobiocenologického klasifikačního systému (Buček & Lacina 1999) patří geobiocenózy převážně do skupin typů geobiocénů 2-3BC-C(3)4 = habro-jilmové jaseniny vyššího stupně (Ulmi-fraxineta carpini superiora). Dále se zde vyskytují (v pořadí od nejvíce rozšířené) STG 2-3BC5b = olšové vrbiny vyššího stupně (Alni glutinosae-saliceta superiora), STG (2)3BC-C4(5a) = javorové jasanové olšiny nižšího stupně (Fraxini-alneta aceris inferiora) a STG 3B3 = typické dubové bučiny (Querci-fageta typica).

Dle regionálně-fytogeografického členění (Skalický 1988) patří ZCHÚ do oblasti Mezofytikum, obvodu Českomoravské mezofytikum, okresu Slezská pahorkatina a do podokresu 74b – Opavská pahorkatina.

V Krnovském bioregionu se nachází ochuzená běžná lesní fauna severovýchodních okrajových svahů hercynské podprovincie ve směru k podprovincii polonské. Území je významným refugiem vodní a mokřadní fauny.

Přehled zvláště chráněných druhů
název druhu aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ kategorie podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. popis biotopu druhu
čolek obecný (Triturus vulgaris) rozmnožující se populace; desítky jedinců SO Mokřad u Jankova rybníka, pravděpodobně uniká pozornosti i na Slavkovském rybníce. Mimo období rozmnožování roztroušeně po celém ZCHÚ.
čolek velký (Triturus cristatus) rozmnožující se populace KO Mokřad u Jankova rybníka, pravděpodobně uniká pozornosti i na Slavkovském rybníce. Mimo období rozmnožování roztroušeně po celém ZCHÚ.
kuňka obecná (Bombina bombina) slabá populace; rozmnožování neprokázáno, ale je vysoce pravděpodobné O Rozmnožování v mělkých osluněných vodních plochách. Zejména v mokřadu u Jankova rybníka a v litorálním pásmu Slavkovského rybníka.
kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) velmi slabá populace O Stanoviště je pro tento druh netypické, pravděpodobně se jedná o hybridy se znaky blíže k B. variegata.
ještěrka obecná (Lacerta agilis) slabá, pravděpodobně se rozmnožující populace SO Okraj lesa v ;JZ části ZCHÚ.
ještěrka živorodá (Zootoca vivipara slabá rozmnožující se populace SO Hráz Jankova rybníka a podmáčená loučka pod Slavkovským rybníkem.
ropucha obecná (Bufo bufo) rozmnožující se populace O Rozmnožování ve všech rybnících a tůních v ZCHÚ. Mimo období rozmnožování roztroušeně po celém ZCHÚ.
ropucha zelená (Bufo viridis) jedinci; rozmnožování nebylo potvrzeno, ale je pravděpodobné O Migruje přes ZCHÚ. Rozmnožování v mělkých osluněných vodních plochách je vysoce pravděpodobné. Mimo období rozmnožování pravděpodobně mimo ZCHÚ.
skokan krátkonohý (Rana lessonae) rozmnožující se populace; nejméně početný ze synkleptonu KO Výskyt na části rybniční soustavě a v přilehlých tůních, celoročně vázán na vodní prostředí.
skokan skřehotavý (Rana ridibunda) silná rozmnožující se populace KO Výskyt na celé rybniční soustavě a v přilehlých tůních, celoročně vázán na vodní prostředí. Nejpočetnější na slavkovském rybníce a v mokřadu u Jankova rybníka.
skokan štíhlý (Rana dalmatina) slabá rozmnožující se populace SO Rozmnožování v mokřadu u Jankova rybníka. Mimo období rozmnožování roztroušeně po celém ZCHÚ a vjeho okolí.
skokan zelený (Rana esculenta) nejsilněji zastoupený druh synkleptonu; rozmnožující se populace SO Výskyt na celé rybniční soustavě a v přilehlých tůních, celoročně vázán na vodní prostředí.
rosnička zelená (Hyla arborea) slabá, pravděpodobně rozmnožující se populace SO V rákosinách Slavkovského rybníka.
užovka obojková (Natrix natrix) rozmnožující se populace O Roztroušeně po celém území, především v podmáčených částech. Kladení vajec do tlejícího rostlinného materiálu.
chřástal vodní (Rallus aquaticus) tři hnízdní páry SO Hnízdění v mokřadu u Jankova rybníka a rákosině na Slavkovském rybníce.
kopřivka obecná (Anas strepera) dva hnízdící páry O Hnízdění na Slavkovském rybníce.
ledňáček říční (Alcedo atthis) dva hnízdící páry SO Hnízdní nory ve strmých hlinitých březích.
lejsek šedý (Muscicapa striata) jeden hnízdící pár O Hnízdění v listnatém porostu mezi Jankovým rybníkem a Vrbovcem (Pilný rybník).
moták pochop (Circus aeruginosus) jeden hnízdící pár O Hnízdí v rákosinách Slavkovského rybníka.
moudivláček lužní (Remiz pendulinus) dva hnízdící páry O Hnízdí na vysokých stromech při okrajích rybníků.
potápka malá (Tachybaptus ruficollis) pět hnízdících párů O Hnízdí v rákosinách Slavkovského rybníka.
potápka roháč (Podiceps cristatus) jeden hnízdící pár O Hnízdí v rákosinách Slavkovského rybníka.
rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) jeden hnízdící pár SO Hnízdí v rákosinách Slavkovského rybníka.
strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) jeden hnízdící pár O Hnízdění v lužním lese jižní části ZCHÚ.
žluva hajní (Oriolus oriolus) čtyři hnízdící páry SO Optimální hnízdní podmínky zde nachází v podmáčených porostech a v SZ části ZCHÚ.