Ptáci
         Ledňáček říční (Alcedo atthis)

       je na  koryta toků vázán potravně a možností hnízdění. Loví ve všech místech s větší koncentrací ryb do velikosti 5 – 8 cm. Hnízdní dutiny – nory o délce až 0,9 m - si v březích vydlabává zobákem. Proto je schopen hnízdit jen ve vegetací nekrytých místech. Obvykle jde o kolmé hlinité břehy, místa břehových výtrží,  prostory pod obnaženými kořenovými náběhy stromů na vysokých březích, kde mu struktura obnaženého substrátu umožňuje hloubit hnízdní nory. Místa hnízdění se proto často mění, hnízda bývají ničená při vysokých průtocích vody a úpravách výtrži  správcem toku.
        Břehule říční (Riparia riparia) 

       je tažný druh, který zimuje v Africe a na toky je vázán hnízdními nároky v době od dubna do září. Hnízdí pouze v norách, které vydlabává zobákem v kolmých hlinitých březích, které se vyskytují v nejníže položených úsecích řek. Jde o lokality, kde tok eroduje ve vlastních náplavech a vytváří meandry, případně o místa břehových výtrží s hlinitým substrátem.