Ryby
        Střevle potoční (Phoxinus phoxinus)

       je druhem, který dosahuje obvykle maximální velikosti 12 cm.  Obývá nejrůznější typy tekoucích vod, v nichž množství rozpuštěného kyslíku dlouhodobě neklesá pod  7 mg/l. V chladnějším období roku se vyskytuje v hlubších tůňkách s úkryty, během rozmnožování migruje proti proudu do plytkých míst se štěrkovými lavicemi a jemnějšími kamennými sedimenty, kde probíhá tření a ukládání jiker. Mladí jedinci žijí v příbřežních mělčinách, kde jsou proudové stíny a dochází k prohřívání vody.
        Ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus)

       se v tocích vyskytuje pouze v místech s rychlými proudy. V letních měsících vyhledává mělké peřejnaté úseky s hloubkou vody do 0,5 m. V zimních měsících obývá proudná místa s hloubkou do 1 m. V níže položených úsecích řek se jedná často o proudy a kamenité úseky pod vývary  stupňů a jezů.
         Piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis)

       je druh, který se vyskytuje pouze v místech s ponořenou živou vegetací a bahnitým dnem. Jedná se vždy o slepá ramena, poříční tůně a menší nížinné potoky s malým sklonem nivelety dna. Piskoř obývá rovněž rybníky a  soustavy napájecích struh, jimiž jsou jednotlivé rybníky propojeny.
        Mník jednovousý (Lota lota)

      je mimořádně adaptabilní druh, který obývá toky horských bystřin i nejnižší úseky řek. V tocích povodí Odry jej nejčastěji nacházíme v místech s úkryty pod břehy, v kamenných záhozech zpevněných břehů, kamenné rovnanině, v balvanitých skluzech a dalších podobných místech, které jim nahrazují chybějící přirozené úkryty.
        Vranka obecná (Cottus gobio)

       je druh vázaný na podhorské úseky řek v nichž zastupuje výše žijící vranku pruhoploutvou. Podmínkou pro její výskyt je voda s obsahem rozpuštěného kyslíku nad 8 mg/l a zachování přirozené struktury dnových sedimentů, tj. vysoká pestrost jejich velikostní struktury. Žije pouze na dně pod kameny, kde se i rozmnožuje a loví. Vranka má zakrnělý plynový měchýř, proto není schopna překonat větší vzdálenost plaváním ve vodním sloupci bez opory o dno. Není rovněž schopna skoku ani  překonání malých kolmých příčných objektů v toku.
        Vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus)

       je druh vyskytující se téměř ve všech tocích horských oblastí v povodí Odry s obsahem rozpuštěného kyslíku kolem 10 mg/l. Její anatomické zvláštnosti a schopnosti jsou totožné s vrankou obecnou. Tento druh se v rámci ČR vyskytuje pouze na Moravě.