dehylovsky_p_stepan
Název lokality:   Děhylovský potok - Štěpán - evropsky významá lokalita
Kód:   CZ0813439
Nepřímo dotčený tok: Opava, hráz na pravém břehu cca mezi ř. km 5,000 a 5,300, která je zároveň boční hrází rybníka Štěpán v Děhylově.
Územní rozsah lokality:   Lokalita zaujímá dnes rybářsky využívanou část rybníka Štěpán a část plochy pod dělící hrází rybníka, od 19. století užívanou zemědělsky. Na rybník navazuje lokalita územím za železniční tratí z Ostravy do Opavy, která spadá k Děhylovskému potoku, včetně potoka. Celková plocha lokality dosahuje 80,170 ha.
Předmět ochrany: Žába kuňka ohnivá a ryba piskoř pruhovaný, která se vyskytuje v rybníce.
Kategorie zvláště chráněného území (ZCHÚ):   Přírodní rezervace
Vodohospodářské zájmy a jejich vztah k ZCHÚ a k předmětu ochrany:   Pravobřežní hráz řeky Opavy bude pravděpodobně v dotčené části zahrnuta do ochranného pásma lokality. Koruna hráze v současnosti je intenzivně využívána jako rekreační komunikace a cyklistická stezka. Vyhlášením ZCHÚ nebude využívání hráze ovlivněno stejně jako nebude narušena její protipovodňová funkce.