jakartovice
Název lokality:  JAKARTOVICE - evropsky významná lokalta
Kód:   CZ0813448
Dotčený tok:   Hvozdnice od konce zástavby v obci Mladecko, ř. km 19,400, proti směru toku po říční profil km 21,100 asi 300 m pod levostranným bezejmenným přítokem (pod obcí Jakartovice).
Územní rozsah lokality: Lokalita zaujímá poměrně úzký protáhlý pruh území na obou březích Hvozdnice o rozloze 13,747 ha, omezený  na levém břehu silnicí III. třídy mezi Mladeckem a Jakartovicemi a na pravém břehu patou  s tokem souběžného svahu. Středem lokality vede železniční trať z Opavy do Svobodných Heřmanic.
Předmět ochrany:   Motýl modrásek bahenní
Kategorie zvláště chráněného území (ZCHÚ):   Přírodní památka
Stav dotčeného toku:   Hvozdnice v prostoru lokality je stabilním neupraveným tokem. Stabilitu břehů Hvozdnice zajišťuje porost olše lepkavé. Dřeviny ovšem zřetelně odumírají v důsledku napadnutí biologickým škůdcem. Chráněnou nivu tvoří vlhké, zřejmě neobhospodařované louky.
Vodohospodářské zájmy a jejich vztah k ZCHÚ a k předmětu ochrany: Vyhlášení ZCHÚ v předmětné lokalitě nebude mít v současné době vliv na vodohospodářské zájmy. Ke kolizi s podmínkami ochrany modráska bahenního může snad dojít jen v krajním případě nutné likvidace a obnovy břehového porostu vyvolané jeho odumřením a následným rozkmitem proudnice, která začne ohrožovat železniční těleso. Na tuto  možnou okolnost bude účelné upozornit v dokumentaci ZCHÚ.