piliky
Název lokality:   PILÍKY - evropsky významná lokalita
Kód:   CZ0813464
Nepřímo dotčený tok:   Ščučí mezi ř. km 4,500 – 4,900
Územní rozsah lokality:  Lokalitu o celkové ploše 11,93 ha tvoří usazovací kalové nádrže Dolu Paskov, zřízené na tělese odvalu hlušiny v prostoru mezi areálem dolu a potokem Ščučí.
Kategorie zvláště chráněného území (ZCHÚ):  Přírodní památka
Předmět ochrany:   Drobná rybka hořavka duhová

Vodohospodářské zájmy a jejich vztah k ZCHÚ a k předmětu ochrany:  Po severní straně dnes již neprovozovaných usazovacích nádrží protéká v hlubokém zářezu potok Ščučí. Nádrže od potoka odděluje zpevněná cesta na mohutné hrázi s alejí stromů. Jediná dosud provozovaná nádrž (v situaci  již  součást odvalu) se v důsledku postupného nasypávání okolního terénu a zanášení nachází asi 5 m nad úrovní ploch zahrnovaných do návrhu ZCHÚ.

Vzhledem k tomu, že potok je pro nádrže tvořící chráněnou lokalitu vodním zdrojem a při tom protéká urbanizovaným územím, nelze úplně vyloučit znečištění jeho vod (např. havárií při silničním provozu) s dopadem na předmět ochrany. Prostorově může k potoku Ščučí zasahovat nanejvýš ochranné pásmo lokality v délce cca 400 m.