technický ředitel

Vážený pan

Ing. Petr Březina

Povodí Odry, státní podnik

Varenská 49

701 26 Ostrava

 
V PRAZE DNE 26.3.2008
Věc: Vypořádání připomínek k navrhovaným evropsky významným lokalitám na doplnění do národního seznamu

Vážený pane řediteli,

 

děkuji Vám za zaslání Vašich připomínek k doplnění evropsky významných lokalit (EVL) na územích spravovaných státním podnikem Povodí Odry, které jste nám zaslal Vaším dopisem ze dne 29.11.2007 pod č.j. 17836/22.6/921/07/Su. Zároveň se omlouvám za zpoždění, se kterým odpovídám; bylo způsobeno větším objemem připomínek od oslovených subjektů, než byl původně očekáván.

K Vašim připomínkám sděluji následující: V připomínce č. 1 vyjadřujete zásadní nesouhlas s rozšířením velikosti a způsobu ochrany EVL Řeka Ostravice. Souhlasím s Vaším názorem, že vymezení EVL Řeka Ostravice nemůže mít za následek snížení úrovně a spolehlivosti ochrany obyvatel před povodněmi, a jsem si vědom toho, že při hledání optimálního způsobu péče o tuto navrhovanou EVL bude nutno tento aspekt zohlednit, neboť při vymezování předmětné EVL nebyly ještě známy konkrétní parametry protipovodňové ochrany. Zřízení EVL je motivováno především ochranou konkrétních druhů a typů stanovišť a nemusí být nutně v rozporu s požadavky správce vodního toku na pravidelnou údržbu. Konkrétní vyjádření k navrhované EVL Řeka Ostravice byla zaslána střediskem AOPK v Ostravě dne 20.1.08.

V připomínce č. 2 souhlasíte se zařazením předmětných EVL za splnění Vámi uvedených podmínek. Z nich vyplývá, že požadujete, aby byl "de facto" zachován současný způsob péče o vodní tok a jeho břehy. V této souvislosti Vás chci ujistit, že záměrem vymezování EVL a tedy i celé soustavy Natury 2000 je neomezovat ty aktivity, které nemají negativní vliv na předmět ochrany, tedy na stav populace chráněného druhu nebo stav přírodního stanoviště, které jsou předmětem ochrany dané EVL. V tomto smyslu budou všechny činnosti posuzovány a jsme přesvědčeni, že naprostá většina povinností správce vodního toku není v konfliktu s předmětem ochrany EVL.

Co se týče Vašich konkrétních připomínek k jednotlivým navrhovaným EVL, jsme toho názoru, že se jedná o opodstatněné postřehy a připomínky, avšak předpokládáme, že řada problémů, na které upozorňujete, bude muset být předmětem jednání a řešení v budoucnosti (např. stanovisko k dopravní cestě D - O, řešení průběhu hranice mezi ČR a Polskem apod.) a jejich splněním nemůže být podmiňováno zařazení předmětných lokalit do národního seznamu, který bude nutno předložit vládě ČR a posléze Evropské komisi do konce tohoto roku.

Rovněž tak bych Vás chtěl ujistit, že některé Vaše obavy jsou neopodstatněné, kupř. obavy z možnosti vstupu správce do navrhované přírodní památky, neboť dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nemůže být vstup na území přírodní památky nikterak omezen.

Děkuji Vám za Váš pozitivní přístup k problematice vymezování EVL i za Vaše velmi detailní a fundované připomínky, které budou předmětem dalšího jednání. Na základě našeho předchozího rozhovoru si Vás k tomuto jednání dovoluji pozvat na AOPK ČR dne 3.4.08 v 9:30 do budovy v Nuselské 34. Věřím, během tohoto jednání se nám podaří nalézt oboustranně přijatelné řešení.

 

S pozdravem

Ing. Michael Hošek 

NÁMĚSTEK ŘEDITELE

Nuselská 39

140 00  Praha 4

tel.: 241 082 801

fax: 241 082 999

aopkcr@nature.cz