Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka:
Vyřizuje:

Tel.:
E-mail:

Datum:
10345/SDPK/2007/AOPK
2007-10-22
17836/22.6/921/07/Su
Suchoň
596 657 279
suchon@pod.cz

2007-11-16
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Nuselská 39

140 00  PRAHA  4
Doplnění evropsky významných lokalit (EVL) „Natura 2000“ na územích spravovaných státním podnikem Povodí Odry - připomínky
Po zevrubném seznámení se s elaborátem výše uvedeného znění lze uvítat iniciativu MŽP ČR a jím pověřené instituce, AOPK ČR, předjednat nově navržené nebo rozšířené lokality EVL s významnými správci území a dát jim tak možnost vyjádřit se ještě před vydáním nařízení vlády. Z  nově navržených nebo rozšířených lokalit se pět lokalit nachází bezprostředně na území spravovaném  státním podnikem Povodí Odry. Jedná se o lokality:
1.
2.
3.
4.
5.
CZ0814093
CZ0813516
CZ0813462
CZ0813456
CZ0814092
EVL Hraniční meandry Odry
EVL Olše
EVL Řeka Ostravice
EVL Moravice
EVL Poodří
U zmíněných lokalit byl v některých případech zvětšen plošný rozsah (EVL Olše, EVL Řeka Ostravice,) i rozšířeny chráněné druhy (EVL Poodří, EVL Moravice). Nově byla pojata ochrana stanovišť typu toků a typů geobiocénů doprovodné vegetace (EVL Olše, EVL Řeka Ostravice).
Zásadní připomínky k doplnění seznamu soustavy Natura 2000:
  
1)      Nesouhlasíme s rozšířením ochrany u EVL Řeka Ostravice od ř. km 31,495 (horní hranice původní EVL) po ř. km 43,785 (nově navržená horní hranice EVL). Jedná se rozšíření o 12,290 km. Vodní tok v tomto úseku protéká územím, kdy přilehlá sídla (město Frýdlant nad Ostravicí) jsou pro zajištění protipovodňové ochrany ochráněny protipovodňovými  hrázemi na jednom nebo i obou březích. Zablokováním nutné údržby vodních děl i vodního toku (těžba štěrkových usazenin, pěstební probírky v doprovodních porostech) by způsobilo, že garantované stupně protipovodňové ochrany by nebylo možné zajistit.   

2)      U ostatních EVL souhlasíme s jejich zařazením s následujícími obecnými a dále také v částech zabývajících se jednotlivými lokalitami i konkrétními podmínkami:  

a)      Je nutné důsledně uplatnit Usnesení vlády ČR č. 1320 ze dne 22.12.2004, kde v části III. uvádí, že „při stanovení bližších ochranných podmínek … musí být plně respektovány povinnosti subjektů zajišťujících činnosti správců vodních toků, při zabezpečování protipovodňové ochrany podle vodního zákona ...“.

b)      Požadujeme pro níže uvedené lokality, aby bylo v ochranných podmínkách (odst. 1 písm. h a odst. 2 písm. b, c § 3 příslušného nařízení vlády) jasně stanoveno, že v rámci soustavy Natura 2000 je možné činnosti vyjmenované v citovaných ustanoveních vykonávat nikoliv pouze v havarijních situacích (to je již pozdě a technická opatření již nelze z důvodu povodně provést, nebo jsou již neúčinná jelikož již došlo k ohrožení lidských životů a majetku občanů), ale preventivně z titulu povinností, které mu ukládá zákon, nebo na základě vlastních poznatků dle principu „předběžné opatrnosti“.

c)      Zkušenosti z dřívějška nás vedou k vyslovení dalšího požadavku, a to, aby orgány ochrany přírody na nižších stupních státní správy byly jednoznačně seznámeny s faktem, že se jedná o ochranu příslušné populace živočichů na celé délce lokality, nikoliv o ochranu každého jednotlivého jedince z předmětné populace. Vodní tok bývá totiž často upraven příčnými nebo podélnými vodními díly, na kterých má správce povodí a toku v rámci řádného hospodaření povinnost provádět pravidelnou údržbu. Jelikož příslušná lokalita (EVL, PTO) zabírá značnou rozlohu a délku, i několik desítek kilometrů vodního toku, který často protéká jak volnou krajinou, tak intravilánem, bývá postupem orgánů přírody na nižších stupních z titulu ochrany v rámci soustavy Natura 2000 zablokována možnost plnit povinnosti správce povodí a toku dotýkající se údržby vodných děl vedených jako hmotný investiční majetek (HIM).  Máme zato, že bude-li správcům povodí a toků umožněna nutná údržba nebo rekonstrukce vodního díla v území, na kterém se příslušná EVL nachází (jedná se většinou o kratší úseky, kde se provádí stavební úpravy nebo se činí opatření k obnovení průtočného profilu), tak bude sice v konkrétním místě narušen biotop chráněného druhu, ale nedojde ke zničení, či narušení celé populace jedinců vyskytujících se na několik kilometrů dlouhém úseku toku.V nenarušeném úseku může chráněný druh přežít a odtud opětovnou sukcesí osídlit místo s narušeným biotopem, tedy zabrat momentálně volnou niku v daném ekosystému.  

d)      Požadujeme, aby byla umožněna potřebná údržba případně úplné odstranění porostů v místech mostů, lávek a dalších křížení toků. Zde je prvořadým zájmem zachovat kapacitu koryta a chránit tak přilehlou zástavbu případně samotnou infrastrukturu před účinky velkých vod. Zde bychom opět připomněli důsledné uplatnění výše uvedeného Usnesení vlády ČR.     

Požadujeme, aby byla umožněna údržba vegetačního doprovodu vodních toků tam, kde je v podstatě součástí vodního díla a za určitých podmínek údržby zpevňuje břehy a nesnižuje kapacitu toku. Jde zejména o řeky Ostravice a Olše, kde jsou navrhovaným předmětem ochrany, kromě jiného i dochované segmenty břehových porostů s vrbou šedou (Salix eleagnos). Tento druh svou nejsevernější hranicí výskytu zasahuje území Moravskoslezských Beskyd. V polovině padesátých let 20. storočí byl běžně vysazován jako součást vegetačního opevnění kynety vodního toku. Vodohospodářský význam tohoto druhu vrby spočívá v její schopnosti chránit pokryvem svých větví břehy kynet před vodní erozí při průchodu velkých vod. Pro správce toku má tento druh význam, pokud se ve břehových porostech vyskytuje v keřové formě. V takovém stavu je nutné tyto porosty udržovat cyklickou údržbou spočívající v pravidelném zmlazování rostlin co 3 až 5 let. Při výskytu starších porostů dochází jak ke snížení ochranného protierozního účinku, tak ke snížení kapacity toku. Upozorňujeme na skutečnost, že svou předchozí činností správce toku přispěl k značnému rozšíření tohoto druhu, nyní navrhovaného k ochraně. Máme zato, že dosavadní způsob údržby je prospěšný jak z pohledu vodohospodářského, tak i z pohledu ochrany přírody. Je možné souhlasit se zachováním matečních rostlin - stromů tam, kde nehrozí vývratem do toku apod., ale ve břehových porostech je nutné ji udržet i nadále, jak je zmíněno výše.
K jednotlivým lokalitám:
Ad 1)   EVL Hraniční meandry Odry      

Navrhovaná lokalita zabírá úsek významného vodního toku Odra v ř.km - 3,930 až po ř.km 3,987 o celkové ploše 115,6 ha a délce VT 7,917 km
Předmět ochrany stanoviště :
 
druhy :
nížinné až horské vodní toky  bahnité břehy řek
smíšené jasano-olšové lužní lesy
kuňka žlutobřichá
lesák rumělkový
páchník hnědý
hořavka duhová
S koncepcí zachovat tento segment vodního toku s navazujícím litorálním a příbřežním vegetačním doprovodem jako EVL Hraniční meandry Odry souhlasíme. Náš souhlas však podmiňujeme kromě výše uvedených obecných i následujícími konkrétními podmínkami:
-         jednoznačným stanoviskem instituce hájící dopravní cestu D – O 
-         dořešením průběhu resp. pohybu mokré hranice mezi ČR a Polskem  
-         umožnit založení a následný monitoring geodetického monitorovacího systému, který bude průběžně sledovat směrový pohyb meandrů, ale zejména výškové změny v podélném profilu vodního toku Odra. V případě propagace zpětné eroze, umožnit výstavbu balvanitého skluzu v říční trati pod silničním mostem Bohumín – Chalupki.  
-         Zmíněný úsek je hraničním úsekem toku se zachovalými meandry (dle průběhu st. hranice). V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi správce toku požaduje umožnění vstupu do území navrhované přírodní památky za účelem údržby hraničních znaků (výsek průseků). Dále je nutné, aby byl předem stanoven režim jakým bude st. hranice zabezpečena. V návaznosti na přijatý režim zabezpečení st. hranice (fixní nebo mokrá varianta) požadujeme přizpůsobit režim prací souvisejících se st. hranicí.
-         Správce toku zde eviduje hmotný investiční majetek (HIM) v ř. km – 3,930 – 1,400, a to pravobřežní ochrannou hráz chránící přilehlá sídla a pozemky proti účinkům velkých vod. V případě schválení kterékoliv z variant požadujeme vedení hranice navrženého zvláště chráněného území do 10-ti m od paty návodní strany hrází. Důvodem je povinnost správce toku provádět běžné udržovací práce vodního díla, případně obnovit vodní dílo sloužící k ochraně přilehlého urbanizovaného území.
-         Rovněž se zde nachází analyzátorové stanice ČR i Polska a havarijní profil. Ke všem těmto objektům musí být umožněn příjezd správce toku i složek podílejících se na likvidaci případné havárie na toku. Z praktického hlediska proto požadujeme hranici navrhované EVL posunout 100 m severně (po toku) od zařízení hydroměrné lanovky.  
Ad 2)    EVL Olše  

Lokalita Olše zahrnuje úsek toku od ř. km 51,330  po vstup vodního toku na území ČR, ř. km 72,840 o celkové ploše 170,5 ha a délce VT 21,540 km.
Předmětem ochrany stanoviště :


druhy :
alpínské řeky s bylinnou vegetací
alpínské řeky s dřevinnou vegetací s vrbou šedou
smíšené jasano-olšové lužní lesy
mihule potoční
vydra říční
Jde o vodní tok s významnými geomorfologickými změnami koryta, a to nahrazením původního širokého meandrujícího štěrkoviska upraveným napřímeným korytem převážně lichoběžníkového tvaru. Nachází se zde přibližně desítky příčných objektů – migračních překážek se vzdutím hladiny toku. Tok prochází téměř souvisle zastavěným územím včetně města Jablunkov, je v souběhu s řadou komunikací – silnic a železnice a dalších vedení. U všech sídel vodní díla na toku zabezpečují přiměřenou ochranu před povodněmi jak před zaplavením, tak před vlivy vodní eroze. Jde o štěrkonosný vodní tok, vyžadující těžbu štěrků v upravených úsecích z důvodu zachování kapacity koryta a z důvodu zabránění stabilizace nánosů. Biotop chráněných živočichů, vydry říční a mihule potoční tedy byl z velké části formován lidskou činností. Jakost vody je ovlivněna vypouštěním odpadních vod zejména z ČOV Jablunkov.  

S novým pojetím ochrany EVL Olše v rámci soustavy NATURA 2000 souhlasíme. Náš souhlas však podmiňujeme výše uvedenými obecnými podmínkami.
Ad 3)   EVL Řeka Ostravice  

Lokalita Ostravice zahrnuje úsek toku od ř. km 15,400 - přítok Olešná, až po most přes Ostravici v ř. km 43,785 o celkové ploše 157,4 ha a délce VT 28,385 km.
Předmět ochrany stanoviště :

druhy :
alpínské řeky a bylinná vegetace podél břehů
alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou
vranka obecná
Jde o vodní tok s významnými geomorfologickými změnami koryta, a to nahrazením původního širokého meandrujícího štěrkoviska upraveným napřímeným korytem převážně lichoběžníkového tvaru. Tok prochází téměř souvisle zastavěným urbanizovaným územím včetně města Frýdek – Místek, je v souběhu s řadou komunikací – silnic a železnic a dalších vedení. U všech sídel vodní díla na toku zabezpečují přiměřenou ochranu před povodněmi jak před zaplavením, tak před vlivy vodní eroze. Jde o štěrkonosný vodní tok, vyžadující těžbu štěrků v upravených úsecích z důvodu zachování kapacity koryta a z důvodu zabránění stabilizace nánosů. Významně jsou ovlivněny průtokové poměry téměř všemi prvky vodohospodářské soustavy povodí Odry, které se nachází v povodí Ostravice – nádrží Šance na Ostravici, nádrží Morávka na Morávce, převaděčem vody z Morávky do Lučiny.
Nacházejí se zde významné odběry vod – např. pro Válcovny plechu Frýdek- Místek a významná vypouštění odpadních vod – zejména ČOV Frýdlant a Frýdek-Místek a Válcovny Plechu s.p. Nachází se zde přibližně 10 příčných objektů – migračních překážek se vzdutím hladiny toku. Ale správce toku, tak jak to vyplývá ze zákona č. 305/2000 Sb., o povodích v platném znění a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku v platném  znění, musí zmíněná vodní díla udržovat resp. po proběhlé povodni obnovovat. Biotop chráněného živočicha, vranky obecné, byl v minulosti ve velké míře formován lidskou činností.  

Vzhledem k výše uvedené vysoké urbanizaci okolí toku, velkému množství vodních staveb a nutné péči o ně a také vzhledem k dosavadním zkušenostem s uplatňování povinností daných nám vodním zákonem novým pojetím ochrany EVL Řeka Ostravice v rámci soustavy NATURA 2000 nesouhlasíme.
Ad 4)   EVL Moravice  

Počátek úseku vodního toku navrženého k ochraně lze,  dle přiložené mapy, identifikovat přibližně jako jez na řece Moravici v ř. km 70,635. Konec úseku je dán ř. km 91,274 (soutok s Bělokamenným potokem), kde končí správa toku Povodím Odry, s.p. Jde tedy o úsek toku o celkové ploše 273,6 ha a délkou VT 20,639 km.
Předmět ochrany stanoviště :
druhy :
Ø
vranka obecná
mihule potoční
vydra říční
Vodní tok je v navrhovaném úseku upraven devíti příčnými objekty působícími jako migrační překážka pro uvedeného chráněného živočicha – vranku obecnou. Pro upřesnění dodáváme, že dle našich podkladů, které vychází z mapování výskytu zvláště chráněných a bioindikačně významných druhů  živočichů vázaných na vodní toky ve správě Povodí Odry, s.p., provedeném Doc. Lojkáskem, CSc., v roce 2003, se v navrženém úseku VT Moravice vyskytuje souběžně i vranka pruhoploutvá. Řeka Moravice v navrhovaném území protéká katastry měst a obcí: Valšov, Tylov, Břidličná, Velká Štáhle, Malá Štáhle, Jamartice, Horní Václavov, Dolní Moravice, Malá Morávka. Řeka tedy protéká  relativně  málo  urbanizovaným územím zmíněných sídel. Je doprovázena místy v souběhu silnicí. Jde převážně o úsek s nevýznamnými geomorfologickými změnami koryta. Nachází se zde tři příčné objekty působící jako migrační překážky se vzdutím hladiny toku. Celkem je předmětný úsek toku upraven osmi příčnými i podélnými vodními díly, na kterých je nutné provádět udržovací práce resp. je obnovovat (viz výše uvedené povinnosti vlastníků vodních děl a správců vodních toků). Kvalitu vod v řece Moravici ovlivňují vypouštění odpadních vod – nad tímto úsekem s dopadem na velkou část délky navržené lokality. ČOV v Malé Morávce po redukci stavebních úprav vypouští ve zkušebním provozu nedostatečně čištěné odpadní vody. Níže po toku vypouští odpadní vody ČOV Břidličná a další průmyslové podniky tohoto města. Odpadní vody jsou do řeky Moravice vypouštěny rovněž ze všech uvedených sídel na toku. V předmětném úseku řeky Moravice byla v tomto roce zpracována studie záplavových území, která poukázala na nedostatečnou úroveň ochrany před povodněmi, zejména v obcích Malá Morávka a Velká Štáhle. V návaznosti na výsledky této studie budou v uvedených obcích navrhována protipovodňová opatření především typu zkapacitnění vodního toku. Budoucí řešení ochrany před povodněmi bude vždy, i při maximální snaze o citlivé řešení k ochraně přírody, významným zásahem do říčního prostředí dále zvyšujícím lidské vlivy na vodní prostředí. Nicméně se budou týkat pouze omezené délky toku vzhledem k rozsahu celého uvažovaného chráněného území. Požadujeme, aby statut chráněného území již při vyhlášení akceptoval tyto zásahy. Uvedené skutečnosti požadujeme projednat v těchto souvislostech za naší účasti s dotčenými obcemi s nízkou úrovní ochrany před povodněmi, tedy zejména Malou Morávkou a Velkou Štáhlí.  

S novým pojetím ochrany EVL Moravice v rámci soustavy NATURA 2000 souhlasíme. Náš souhlas však podmiňujeme výše uvedenými obecnými a konkrétními podmínkami.
Ad 5)   EVL Poodří  

Počátek úseku navrženého k ochraně na VT Odra je ř. km 20,330, pravobřežní odstavené staré rameno Odry. Konec úseku je dle nového návrhu až v ř. km 79,356 - silniční most před městem Odry. Lokalita zabírá stávající území SCHKO Poodří rozšířené o některá území a úseky toku s výskytem chráněných živočichů. Celková plocha chráněného území je 5 235,0 ha a na VT Odra činí délku 59,026 km.

Správce toku v rozšiřovaném úseku eviduje tři příčná vodní díla (jez a spádové stupně) a v ř. km 76,720 – 77,143 je tok zčásti ohrázován oboustranně a zčásti na levém břehu. Ohrázování je součástí ochrany přilehlých sídel a pozemků před účinky velkých vod. Na těchto příčných i podélných vodních dílech musí správce toku provádět udržovací práce a v případě zničení je povinen je obnovit.  

S novým pojetím ochrany EVL Poodří v rámci soustavy NATURA 2000 souhlasíme. Náš souhlas však podmiňujeme výše uvedenými obecnými a konkrétními podmínkami.  
Závěrem:
Správce vodních toků a vodních děl má svoje povinnosti definovány zejména zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách. Uplatňování zákona jiného v tomto případě zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny nemůže být s jinými zákony v konfliktu. Naší snahou je nalézt řešení, které vyhoví jak požadavkům ochrany přírody, tak požadavkům vodohospodářským. Právě v nalezení takových řešení vidíme smysl tohoto předjednání a u většiny lokalit ho navrhujeme. Dosavadní způsob správy a údržby vodních toků v povodí Odry je dokladem toho, že i upravené vodní toky jsou skýtají dostatečný prostor pro druhovou rozmanitost a zachování biotopů chráněných druhů fauny i flóry. U lokality Řeka Ostravice však pro kompromisní řešení nenalézáme prostor. Zde je míra upravenosti toku i urbanizace okolního území nejvyšší. Podle našeho názoru nemá dojít zřízením ochrany území EVL ke snížení úrovně a spolehlivosti ochrany obyvatel před povodněmi ať už před zaplavením či erozní činností toků.

Ing. Petr Březina
technický ředitel
Na vědomí
PO, s.p., VHKI
PO, s.p, závod Opava
PO, s.p., závod Frýdek-Místek

Plné znění hypertextových odkazů:
http://www.ekolist.cz/eu-pol-eko.shtml  

Princip předběžné opatrnosti (precautionary principle). Tato zásada říká, že vždy, když existuje riziko možného nebezpečí, je třeba jednat tak, jako by toto nebezpečí bylo reálné. A to i v případě, že riziko není zcela stoprocentně ověřené. Dobrým příkladem je např. problém globálního oteplování. Vědci se často neshodují na míře nebezpečí tohoto jevu a jeho důsledcích pro planetu. Přesto by EU podle principu předběžné opatrnosti měla jednat tak, aby zabránila rizikům, plynoucím z globálního oteplování, podle nejkatastrofičtějšího scénáře. Podle definice Evropské komise z 2. února 2000 je třeba užít principu předběžné opatrnosti vždy, "když existuje alespoň předběžný vědecký názor, že je opodstatněný důvod k obavám před riziky poškození životního prostředí či zdraví lidí, živočichů a rostlin, která by mohla narušit základní princip vysoké úrovně ochrany životního prostředí." (použít pro případ ohrožení lidských životů a majetku občanů povodněnmi) - dopsal Suchoň
Princip prevence (prevention principle) říká, že negativním dopadům na životní prostředí je třeba zabraňovat u zdroje a uchránit se tak škod na životním prostředí dříve, než vzniknou. Má nahradit dosud uplatňovaný princip "konce potrubí" ("end-of-pipe" principle), který odstraňoval následky znečištění až ve chvíli, kdy vznikly.
Princip prevence by měl být efektivnější a levnější než princip "konce potrubí" a především jeho uplatňování vylučuje vznik nevratných změn v životním prostředí.

http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/WebGovRes/7145FB707D517D78C12571B6006E4B5E?OpenDocument  

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY  
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne: 22. prosince 2004 č. 1320   o nařízení vlády, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit  

V l á d a  

I. s c h v a l u j e návrh nařízení vlády, kterým se stanoví hranice biogeografických oblastí na území České republiky a vyhlašuje se národní seznam evropsky významných lokalit nacházejících se na území České republiky (nařízení vlády, kterým se vyhlašuje národní seznam), s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku předsedy Legislativní rady vlády a připomínek vlády a dále ve znění oprav označení katastrálních území navržených Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním a po úpravách hranic lokalit ve vojenských újezdech na základě podkladů, dodaných Ministerstvem obrany, a s přílohami seřazenými abecedně v rámci jednotlivých krajů;  

II. u k l á d á   1. ministru životního prostředí   a) vypracovat konečné znění nařízení vlády, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, podle bodu I tohoto usnesení,   b) předložit nařízení vlády podle bodu I a II/1a tohoto usnesení předsedovi vlády k podpisu,   2. příslušným orgánům ochrany přírody, aby při přípravě budoucích smluv, případně vyhlašovacích předpisů, a stanovování podmínek ochrany evropsky významných lokalit zajistily, že bude brán ohled na hospodářské, sociální, kulturní a rekreační požadavky a regionální a místní poměry,   3. ministrům životního prostředí a obrany, aby při přípravě budoucích smluv, případně vyhlašovacích předpisů zajistili, že lokality, které se nacházejí v objektech důležitých pro obranu státu, budou pro potřeby obrany státu i nadále využívány a podmínky jejich ochrany budou podřízeny potřebám obrany státu tak, aby nebyla narušena činnost ozbrojených sil a další související činnosti Ministerstva obrany v těchto lokalitách,   4. ministru zahraničních věcí, aby na základě podkladů Ministerstva životního prostředí požádal odpovídající resorty sousedních států, aby u lokalit, tvořených hraničními toky, kde státní hranice probíhá zpravidla středem vodního toku, byly na druhé polovině dotčených vodních toků vyhlášeny lokality, odpovídající evropsky významným lokalitám v České republice, pro zajištění účinné ochrany těch evropsky významných stanovišť a evropsky významných druhů, které Evropská unie požaduje chránit bez ohledu na státní hranice mezi členskými státy Evropské unie, 5. ministrům životního prostředí, financí a vnitra v průběhu roku 2005 vyřešit finanční a personální dopady vyhlašování zvláště chráněných území za účelem ochrany evropsky významných lokalit na kraje,   6. ministru životního prostředí ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem dopravy zpracovat a předložit vládě do 28. února 2005 novelu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona č. 218/2004 Sb.;  

III. b e r e n a v ě d o m í , že při stanovování bližších ochranných podmínek smluvně vyhlašovaných chráněných území a zvláště chráněných území v evropsky významných lokalitách musí být plně respektovány povinnosti subjektů zajišťujících činnosti správců vodních toků, při zabezpečování protipovodňové ochrany podle vodního zákona a správců vodních cest při správě sledovaných vodních cest tak, aby bylo zajištěno bezpečné provozování plavby v souladu s plavebně provozními podmínkami a řádné značení plavebními znaky podle zákona o vnitrozemské plavbě.  

Provedou:
předseda vlády,
ministři
životního prostředí,
financí,
vnitra,
obrany,
zahraničních věcí,
místopředseda vlády a ministr dopravy      


Předseda vlády  
JUDr. Stanislav G r o s s , v. r.