O p a v i c e

říční kilometr: 0,000 – 26,675

 

Obsah :

1. Rámcová charakteristika přírodních a socioekonomických podmínek

2. Přehled ekologicky významných segmentů krajiny

3. Přehled významných stromů

4. Přehled výskytu chráněných živočichů (ryb, mihulovců, ptáků, savců, korýšů a  měkkýšů)

Zpracovali :

 

Antonín Buček, Ing., Csc.

Jan Štykar, Ing., Dr.

Petr Maděra, Ing., Dr.

Kamil Král, Ing.

Bohumír Lojkásek, RNDr., Doc., CSc.

Zdeněk Ďuriš, RNDr., Doc., CSc.

 

Brno 1999

Ostrava 2004

Ostrava 2007

1. Rámcová charakteristika přírodních a socioekonomických podmínek

Řeka Opavice pramení na jihozápadních svazích Příčného vrchu v nadmořské výšce 850 m, celková délka toku činí 35,7 km, plocha povodí 195,4 km2. Horní část  povodí náleží k oblasti dosti vodné, střední a dolní část leží ve středně vodné oblasti. Retenční schopnost je malá, odtok středně rozkolísaný, koeficient odtoku dosti vysoký. Průměrný průtok u ústí do Opavy v Krnově činí 1,33 m3.s-1. Mapována byla střední a dolní část toku v délce 26,675 km, od ústí pravostranného přítoku Tisová ve vesnici Spálené v nadmořské výšce 495 m po ústí do řeky Opavy v nadmořské výšce 311 m.

V horní části mapovaného úseku, mezi vesnicí Spálené a Městem Albrechtice protéká Opavice údolím, zahloubeným v členitém reliéfu Krasovské vrchoviny, budované spodnokarbonskými drobami a břidlicemi, na nichž vznikly kyselé až velmi kyselé kambizemě typické. Členitý georeliéf podmiňuje dosti vysoké ohrožení půd erozí (hodnota potenciální eroze půdy proudící vodou činí 1-5 mm za rok). Klimaticky se jedná o chladnou oblast CH 7, v zahloubeném sevřeném údolí se projevuje vliv inverze.

Tento úsek náleží do Nízkojesenického biogeografického regionu, kde převládají geobiocenózy 4. bukového vegetačního stupně. V říční nivě dochází k pozvolnému přechodu 4. bukového Opavice 4 do 3. dubobukového vegetačního stupně Opavice 3 v oblasti Hynčic, kde se údolí postupně rozevírá. Převládající skupinou typů geobiocénů jsou javorové jasanové olšiny (Fraxini-alneta aceris) nižšího (3.vs) a vyššího stupně (4.vs). Současnou krajinu lze charakterizovat jako zemědělsko-lesní  s výrazně změněnou dřevinnou skladbou. Říční niva je v celém tomto úseku výrazně ovlivněna takřka souvislou venkovskou zástavbou.

Ráz krajiny a trvalé ekologické podmínky se výrazně mění v Albrechtické kotlině, vyplněné neogenními a kvartérními sedimenty a v pleistocénu modelované kontinentálním ledovcem. Řeka Opavice vytváří v erozně akumulačním reliéfu dna kotliny širokou údolní nivu a její tok dále pokračuje v širokém, tektonicky predisponovaném údolí Opavické nivy až k ústí v Krnově. Na mladopleistocenních a holocenních sedimentech vznikly hluboké glejové fluvizemě. Klimaticky se jedná o mírně teplou oblast MT 7. Opavická niva je řazena do Opavského bioregionu, náležejícího do Polonské biogeografické podprovincie. V nivě vznikla typická škála geobiocenóz širokých údolních niv, řazených do 3.dubobukového vegetačního stupně. Výjimečná je jejich nadmořská výška (311-350 m). Jedná se tedy o nejvýše položená společenstva širokých říčních niv v povodí Odry a pravděpodobně i na území ČR.  Ze skupin typů geobiocénů převládají habrojilmové jaseniny vyššího stupně (Ulmi-fraxineta carpini superiora), místy byly mapovány i rozsáhlejší segmenty vlhčích dubových jasenin vyššího stupně (Querci roboris-fraxineta superiora), pouze ostrůvkovitě se vyskytují též nejvlhčí olšové vrbiny vyššího stupně (Alni glutinosae-saliceta superiora). Kultivace krajiny započala zřejmě již v neolitu, kdy byla  Opavická niva na pomezí souvisle osídlené pravěké ekumeny. V současné době se jedná o zemědělskou polní krajinu, říční niva je v celém úseku takřka souvisle ovlivněna vesnickou a městskou zástavbou, lužní lesy se nezachovaly ani ve zbytcích. Tím vzrůstá ekologický význam břehových a doprovodných porostů Opavice jako základu biokoridoru lužní bioty.

 

Mapy TPE s vkreslenými typy geobiocénů doprovodné vegetace

Opi 01 Opi 02 Opi 03 Opi 04 Opi 05 Opi 06 Opi 07 Opi 08 Opi 09
Opi 10 Opi 11 Opi 12 Opi 13 Opi 14 Opi 15 Opi 16 Opi 17 Opi 18

2. Přehled ekologicky významných segmentů krajiny

3. Přehled významných stromů

 

Levý břeh:

ř.km 14,45; v sousedství toku vzrostlý dub letní (Quercus robur)

ř.km 17,00 -17,20; podél toku pás velmi vzrostlých javor mléč (Acer platanoides)

ř.km 18,70; dvě statné vrby červenavé (Salix x rubens)

 

Pravý břeh:

ř.km 3,00; výskyt mohutných vrb křehkých (Salix fragilis) a topolů černých (Populus nigra)

úsek č.3; zpočátku úseku pěkné vrba křehká (Salix fragilis)

ř.km 8,50; pěkné vrby křehké (Salix fragilis), topoly černé (Populus nigra), olše lepkavé (Alnus glutinosa), javory kleny (Acer pseudoplatanus) parkový vzhled, dále mohutná lípa srdčitá (Tilia cordata)

ř.km 16,20 -16,50; relativně hodnotný břehový porost tvořený vzrostlými vrbami červenavými (Salix x rubens)

ř.km 23,325;  statná lípa malolistá (Tilia cordata)

 

4. Přehled výskytu chráněných živočichů (ryb, mihulovců, ptáků, savců, korýšů,  měkkýšů)
 
mihule potoční (Lampetra planeri) výskyt nebyl zjištěn
střevle potoční (Phoxinus phoxinus) Výskyt byl zjištěn v souvislé trase od horní hranice v nadmořské výšce 458 m n.m. o souřadnicích: N 50°09'38,6"; E 17°30'13,04" po soutok s Opavou.
jelec jesen (Leuciscus idus) výskyt nebyl zjištěn
ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus) výskyt nebyl zjištěn
piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis) výskyt nebyl zjištěn
mník jednovousý (Lota lota) výskyt nebyl zjištěn
vranka obecná (Cottus gobio) Byl zjištěn výskyt ojedinělý výskyt jedinců od profilu o souřadnicích: N 50°07'42,2"; E 17°38'32,2" po soutok s Opavou.
vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus) Výskyt byl zjištěn v souvislé trase od horního profilu v výšce 519 m n.m. o souřadnicích: N 50°09'26,5"; E 17°26'45,2" po profil ve výšce 380 m n.m. o souřadnicích: N 50°09'43,0"; E 17°35'01,4".
ledňáček říční (Alcedo atthis) Byl zjištěn trvalý výskyt v trase od Města Albrechtice po starý hraniční most v obci Chomýž. V uvedené trase byly zjištěny v pravém (českém) břehu opuštěné i obsazené hnízdní nory.
břehule říční (Riparia riparia) výskyt nebyl zjištěn
vydra říční (Lutra lutra) výskyt nebyl zjištěn
bobr evropský (Castor fiber) výskyt nebyl zjištěn
rak říční (Astacus astacus) Úsek od ústí do Opavy po Město Albrechtice je významnou lokalitou výskytu raka říčního. Výskyt byl zjištěn od ústí Opavice až po Linhartovy.