P o r u b k a

 

říční kilometr: 0,000 – 13,355

Obsah :

1. Rámcová charakteristika přírodních a socioekonomických podmínek

2. Přehled ekologicky významných segmentů krajiny

3. Přehled významných stromů

4. Přehled výskytu chráněných živočichů (ryb, mihulovců,  ptáků, savců, korýšů a měkkýšů)

Zpracovali :

 

Antonín Buček, Ing., Csc.

Mgr. Jan Klečka

Jan Štykar, Ing., Dr.

Bohumír Lojkásek, RNDr., Doc., CSc.

Zdeněk Ďuriš, RNDr., Doc., CSc.

 

Brno 1999
Ostrava  2006

Ostrava  2007

1. Rámcová charakteristika přírodních a socioekonomických podmínek

 

Porubka pramení v Nízkém Jeseníku u obce Vysoká Polom v nadmořské výšce 434 m. Celková délka toku činí 17,8  km, povodí má plochu 62 km2. Povodí leží v málo vodné oblasti s velmi malou retenční schopností, silně rozkolísaným stupněm odtoku a středním koeficientem odtoku. Ústí zleva do Odry v Ostravě-Svinově v nadmořské výšce 209 m. Průměrný průtok u ústí činí 0,30 m3s-1.  Mapovaný úsek v délce 13,355 km začíná v Dolní Lhotě a pokračuje až k ústí.

Na počátku mapovaného úseku protéká Porubka na dně údolí zahloubeného v členitém reliéfu Děhylovské pahorkatiny, budované převážně spodnokarbonskými břidlicemi, na nichž se kyselé kambizemě střídají s pseudogleji. V Porubě se tok dostává na území Ostravské pánve a protéká plochým reliéfem Porubské plošiny, tvořené fluvioglaciálními štěrky a písky s překryvy spraší, na nichž převládají luvizemě pseudoglejové, v rozšiřující se nivě pak fluvizemě glejové. Klimaticky se jedná o mírně teplou oblast MT 10, ovlivněnou kontinentálně laděným klimatem polských rovin. Biogeograficky leží niva Porubky v přechodné zóně Nízkojesenického biogeografického regionu s regionem Ostravským, tvořící současně přechod mezi Hercynskou a Polonskou biogeografickou podprovincií. Celý mapovaný úsek nivy Porubky byl zařazen do 3. bukodubového vegetačního stupně Porubka 3. V zahloubeném údolí v horní části úseku převažuje skupina typů geobiocénů javorové jasanové olšiny nižšího stupně (Fraxini-alneta inferiora). V dolní části úseku je ze skupin typů geobiocénů širokých říčních niv dominantní skupina habro-jilmové jaseniny vyššího stupně (Ulmi-fraxineta carpini superiora).

Horní část mapovaného úseku leží v rekreačně využívaném údolí v zemědělsko-lesní krajině s převahou polí a jehličnatých lesů. V Porubě se tok dostává do průmyslově-sídelní krajiny ostravské aglomerace  a jeho niva je velmi silně antropogenně ovlivněna.

 

Mapy TPE s vkreslenými typy geobiocénů doprovodné vegetace

 

Por 01 Por 02 Por 03 Por 04 Por 05 Por 06 Por 07 Por 08 Por 09
2. Přehled ekologicky významných segmentů krajiny

ř.km 0,00-0,45; relativně přirozené koryto toku v městské krajině

ř.km 0,00-0,45; výskyt a biotop silně ohroženého druhu ledňáčka říčního (Acedo athis)

ř.km 2,01; mokřad v městské krajině

ř.km 3,20-3,70; přirozeně meandrující koryto s doprovodným  porostem

ř.km 4,55-4,75; rybník v městské krajině

ř.km 6,60-7,00; přirozeně meandrující koryto s břehovým porostem

ř.km 6,60-7,00; přirozeně meandrující koryto s břehovým porostem

ř.km 7,40-8,00; přirozené koryto toku s břehovým a navazujícím lužním porostem

ř.km 7,40-8,00; výskyt a biotop silně ohroženého druhu ledňáčka říčního (Acedo athis)

ř.km 8,70-10,20; přirozeně meandrující koryto toku s břehovým porostem

ř.km 8,70-10,20; výskyt a biotop silně ohroženého druhu ledňáčka říčního (Acedo athis)

ř.km 11,50-11,80; přirozené koryto toku s břehovým a navazujícím lužním porostem

3. Přehled významných stromů

ř.km 0,50; tři vzrostlé duby letní (Quercus robur)

ř.km 0,63; topol černý (Populus nigra)

ř.km 2,00; tři vzrostlé duby letní (Quercus robur )

ř.km 4,55-4,75; alej vzrostlých dubů letních (Quercus robur)

ř.km 5,47; vzrostlý dub letní (Quercus robur )

ř.km 9,75; dva vzrostlé duby letní (Quercus robur)

ř.km 12,20; vzrostlý dub letní (Quercus robur)

4. Přehled výskytu chráněných živočichů (ryb, mihulovců, ptáků, savců, korýšů a měkkýšů)
mihule potoční (Lampetra planeri) výskyt nebyl zjištěn
střevle potoční (Phoxinus phoxinus) Výskyt byl zjištěn v úseku toku od jezu v ř.km 5,535 až po horní hranici správy toku tj. ř.km 12,00.
jelec jesen (Leuciscus idus) výskyt nebyl zjištěn
ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus) výskyt nebyl zjištěn
piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis) výskyt nebyl zjištěn
mník jednovousý (Lota lota) výskyt nebyl zjištěn
vranka obecná (Cottus gobio) výskyt nebyl zjištěn
vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus) výskyt nebyl zjištěn
ledňáček říční (Alcedo atthis) Tok je lovištěm daného druhu, od ř.km 0,000 až po 12,000; biotop vyhovující stavbě hnízdních nor viz výše v přehledu ekologicky významných segmentů krajiny 
břehule říční (Riparia riparia) výskyt nebyl zjištěn
vydra říční (Lutra lutra) výskyt nebyl zjištěn
bobr evropský (Castor fiber) výskyt nebyl zjištěn
rak říční (Astacus astacus) Průzkumem byl zjištěn sporadický výskyt raků říčních pouze v úseku toku, který je mimo správu toku Povodí Odry, mezi obcemi Dolní a Horní Lhota.