J i č í n k a

 

říční kilometr: 0,000 – 10,390

Obsah :

1.  Rámcová charakteristika přírodních a socioekonomických podmínek

2.  Přehled ekologicky významných segmentů krajiny

3.  Přehled významných stromů

4.  Přehled výskytu chráněných živočichů (ryb, mihulovců, ptáků, savců, korýšů a  měkkýšů) 

Zpracovali :

 

Antonín Buček, Ing., Csc.

Jan Štykar, Ing., Dr.

Ing. Kamil Král

Bohumír Lojkásek, RNDr., Doc., CSc.

Zdeněk Ďuriš, RNDr., Doc., CSc.

 

Brno1999

Ostrava 2006

Ostrava ?

 
1. Rámcová charakteristika přírodních a socioekonomických podmínek
 

Jičínka pramení na severovýchodním svahu Kamenárky v Hodslavickém  Javorníku v nadmořské výšce 630 m. Celková délka toku činí 25,8 km, povodí má plochu 113,9 km2. Horní část povodí náleží do oblasti dosti vodné a níže po toku do oblasti středně vodné, převážná část povodí je o oblasti málo vodné. Retenční schopnost je malá, stupeň odtoku silně rozkolísaný, koeficient odtoku střední až vysoký. Jičínka ústí zprava  do Odry  severně od Kunína v nadmořské výšce 243m. Průměrný průtok u ústí činí 1,21 m3s-1. Mapovaný úsek s délkou 10,39 km začíná pod soutokem s levostranným přítokem Zrzávka  na jižním okraji Nového Jičína v nadmořské výšce 280 m a končí u ústí do Odry.   

V mapovaném úseku protéká Jičínka postupně se rozšiřující nivou dnem sníženiny, jen mělce zahloubené v plochém reliéfu nejprve Novojičínské pahorkatiny, budované flyšovými horninami a posléze Bartošovické pahorkatiny s pleistocenními sedimenty kontinentálního zalednění. Převládajícím půdním typem jsou pseudoglejové fluvizemě na sprašových hlínách. Krátký závěrečný úsek náleží do Oderské nivy s glejovými fluvizeměmi na mladopleistocenních a holocenních sedimentech. Celý mapovaný úsek náleží do mírně teplé klimatické oblasti MT l0, klima je ovšem vzhledem k nadmořské výšce neobyčejně vlhké, neboť se zde projevuje vliv polohy na návětrné straně Beskyd.

Biogeograficky náleží území převážně do Podbeskydského biogeografického regionu Západokarpatské podprovincie, pouze v koncovém úseku před ústím přechází Jičínka do Pooderského bioregionu, zařazeného do podprovincie Polonské. Hranice mezi podprovinciemi je ovšem neostrá. Mapovaný úsek leží v 3.dubobukovém vegetačním stupni Jičínka 3, v nivě se střídají skupiny typů geobiocénů širokých říčních niv. V příbřežní zóně výrazně převládají habrojilmové jaseniny vyššího stupně (Ulmi-fraxineta carpini superiora).

V mapovaném úseku protéká Jičínka urbanizovanou částí zemědělskou-lesní krajiny s převahou polí.Kromě krátkého závěrečného úseku,náležejícího do CHKO Poodří je niva po celé délce toku ovlivněna městskou a venkovskou zástavbou.

 

Mapy TPE s vkreslenými typy geobiocénů doprovodné vegetace

 

Jic 01 Jic 02 Jic 03 Jic 04 Jic 05 Jic 06 Jic 07 Jic 08
2. Přehled ekologicky významných segmentů krajiny

Levý a pravý břeh:

 

-        ř.km 0,00 - 1,28; na obou březích lze navrhnout jako EVSK. Meandrující tok s přirozeným břehovým porostem. Vegetace ohrožena dalším šířením křídlatka japonská (Reynoutria japonica).

3. Přehled významných stromů

úseku č.2; velmi pěkné porosty brslen bradavičnatý (Euonymus europaeus), místy tvořících zapojené houští se silnými exempláři
 

4. Přehled výskytu chráněných živočichů (ryb, mihulovců, ptáků, savců, korýšů,  měkkýšů)
mihule potoční (Lampetra planeri) výskyt nebyl zjištěn
střevle potoční (Phoxinus phoxinus) Výskyt byl zjištěn v úseku od ústí Zrzávky po profil pod silničním mostem st. silnice Frýdek-Místek - Hranice, o souřadnicích N 49°36'27,8"  E 18°00'26,4".
jelec jesen (Leuciscus idus) výskyt nebyl zjištěn
ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus) výskyt nebyl zjištěn
piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis) výskyt nebyl zjištěn
mník jednovousý (Lota lota)  výskyt nebyl zjištěn
vranka obecná (Cottus gobio) výskyt nebyl zjištěn
vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus) výskyt nebyl zjištěn
ledňáček říční (Alcedo atthis) Tok je lovištěm daného druhu; morfologie břehů toku stávajícího toku nevyhovuje nárokům na stavbu hnízdních nor.    
břehule říční (Riparia riparia) výskyt nebyl zjištěn
vydra říční (Lutra lutra) výskyt nebyl zjištěn
bobr evropský (Castor fiber) výskyt nebyl zjištěn
rak říční (Astacus astacus) průzkum není